نویسنده = رضا رسولی
تعداد مقالات: 2
1. شهروندگرایی سازمانی در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 49-74

سعید عابسی؛ رضا رسولی؛ مجتبی رفیعی؛ داوود شفیعی پور


2. طراحی و تبیین مدل مفهومی شهروند گرایی سازمانی (مطالعه موردی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران - بافق)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 179-201

سعید عابسی؛ مجتبی رفیعی؛ رضا رسولی؛ داوود شفیعی پور