نویسنده = سید صادق داج خوش
تعداد مقالات: 1
1. تدوین روش شناسی و چارچوب نظری در نقد فلسفی تئوریهای سازمان و مدیریت (مطالعه موردی: نقد تئوری آشوب)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 125-140

عباسعلی رستگار؛ سید صادق داج خوش؛ غلامحسین همایونی