نویسنده = یوسف محمدی مقدم
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه پیامدهای فردی و سازمانی لنگرهای مسیر شغلی در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 93-114

10.22034/jhrs.2019.95939

میثم دهناد؛ یوسف محمدی مقدم؛ علی دلاور؛ زهرا علیپور درویشی