نویسنده = صدیقه طوطیان اصفهانی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی علل ناکارآمدی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان تامین اجتماعی با ارایه مدل به روش AHP

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 129-152

صدیقه طوطیان اصفهانی؛ فرانک خدایاری؛ علی مداح