نویسنده = حاجیه رجبی فرجاد
1. بررسی رابطه بین سازگاری شغلی و فلات‌زدگی شغلی.

دوره 8، شماره 30، زمستان 1397، صفحه 45-68

حاجیه رجبی فرجاد؛ فرحناز علیپور صبحی


2. نقش اعتماد عمومی در توسعه مشارکت شهروندان

دوره 4، شماره 14، زمستان 1393، صفحه 23-46

حاجیه رجبی فرجاد؛ کرم‌اله دانش‌فرد؛ محمد مهدی مظاهری؛ علیرضا شیروانی