نویسنده = مهدی خیراندیش
ارتقای هویت‌یابی سازمانی از طریق برندسازی کارفرمایی.

دوره 8، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 105-120

مریم اسدی؛ ناصر عسگری؛ مهدی خیراندیش


فراتحلیل عوامل مؤثر در استقرار دولت الکترونیک ایران.

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-26

وجه‌الله قربانی‌زاده؛ جعفر عباس پور؛ مهدی خیراندیش


فراتحلیل پژوهش‌های ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در سازمان‌های ایران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-22

مهدی خیراندیش؛ سارا بهفر؛ جعفر عباس پور