نویسنده = مصطفی آشنا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی در خلق و تسهیم دانش

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 65-84

سعید صحت؛ فرزانه صادقی؛ مصطفی آشنا