نویسنده = مهدی نوروزی
1. رابطه بین قابلیت یادگیری بازار با کارآفرینی سازمانی و نوآوری سازمانی.

دوره 8، شماره 30، زمستان 1397، صفحه 87-106

ابراهیم رحیمی؛ نجیبه عباسی رستمی؛ فرانک صفری شاد؛ مهدی نوروزی