کلیدواژه‌ها = AHP
1. شناسایی و اولویت بندی فازی پیشایندهای رضایت شغلی

دوره 7، شماره 23، بهار 1396، صفحه 139-164

ناصر عسگری؛ بهرام موذنی؛ مهدی مهذبی؛ وحیده بابائی