دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تأثیر‌ سرمایه اجتماعی بر گرایش به کارآفرینی و قابلیت‌های پویا در شرکت‌های دانش‌بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

شهرام خلیل نژاد؛ عماد گل‌محمدی؛ فریبا بهامین


2. تأثیر آموزش کارکنان و مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان سبز با توجه به رضایت شغلی و قصد ترک شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

سمیه خزاعی؛ سعید سعیدا اردکانی


3. شناسایی شایستگی های کلیدی مدیران در راستای تحقق تعالی منابع انسانی در شرکت های تولید لوازم خانگی(یک تحقیق آمیخته)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

میر هادی موذن جمشیدی


4. مقدمه‌ای بر عصب شناسی یادگیری و نقش فراشناخت در یادگیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

حسن محجوب


5. مدل‌سازی ساختاری نقش فرهنگ ایمنی بیمار در روابط بین مدیریت کیفیت جامع، یادگیری سازمانی، و تصویر سازمان در بخش خدمات سلامت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

سید محمد حسن حسینی؛ عاطفه فلاح؛ سعید آیباغی اصفهانی


6. اثرات فرهنگ ایثار و شهادت بر رفتار‌ شهروند سازمانی: تبیین نقش میانجی سرمایة اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

حامد قاسم پور؛ کرم خلیلی؛ مجتبی یاسینی فرد


7. مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در سازمان های علمی و فناورانه کشورهای منتخب و ارزیابی مولفه ها در جهاد دانشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

فرامرز نوری؛ نجف قراچورلو؛ سعیده صمدزاد؛ جاوید قهرمانی نهر