شناسایی و اولویت بندی چالش های عملکردی مدیران صف در جعبه سیاه مدیریت منابع انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف:نقش مدیران صف در تحقق ارتباط شیوه‌های مدیریت منابع انسانی با عملکرد، نقشی حیاتی و غیرقابل انکار است. خصوصیات این نقش در پژوهش‌های پیشین در کشور مورد مطالعه کافی قرار نگرفته است. در این پژوهش برای نخستین بار تلاش شده است با استفاده از مدل نظری و روش جدید در جامعه آماری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، به بررسی عمیق‌تر نقش مدیران صف در مدل جعبه سیاه منابع انسانی پرداخته و ضمن شناسایی چالش‌های آنان در مسیر تحقق انتظارات عملکردی، به اولویت‌بندی میزان اهمیت هرکدام از چالش‌ها اقدام شود.

روش:پژوهش حاضر از دو روش در دو فاز مجزا تشکیل شده است. نخست، بااستفاده از روش فراترکیبی با رویکرد «ترکیب تلفیقی تحقیقات» و با مطالعه و کُدگذاری علمی و روش‌مند 243 مقاله معتبر پیشین، به شناسایی و دسته‌بندی چالش‌های عملکردی مدیران صف در جعبه سیاه مدیریت منابع انسانی پرداخته شد. دوم، با استفاده از روش کمّی تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) و بر اساس نیاز شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به اولویت‌بندی چالش‌های شناسایی شده در گام اول پژوهش اقدام شد.

یافته‌ها:مرحله شناسایی چالش‌های عملکردی مدیران صف، به توصیف و توضیح عوامل متعددی انجامید که عوامل مذکور نهایتاً به پنج چالش کلی تقسیم شدند. در مرحله اولویت‌بندی اهمیت چالش‌ها نیز «حمایت مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی» مهم‌ترین چالش تشخیص داده شده است. در ادامه نیز به ترتیب اهمیت، «توانایی، دانش و مهارت»، «تعهد به مدیریت افراد» و نهایتاً هر دو مورد «ابهام در نقش و اولویت-های متعارض» و «حجم کار» به‌طور مشترک با عنوان موارد کم‌اهمیت‌تر در رتبه‌بندی شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of Line Managers’ Practical Challenges in HRM Black Box

نویسندگان [English]

 • Habib Roodsaz 1
 • MirAli Seyed-Naghavi 2
 • Davood HosseinPour 3
 • Ali Mahjoub 4
1 Associate Professor - Allameh Tabataba'i University - Management and Accounting Faculty
2 Associate Professor - Allameh Tabataba'i University - Management and Accounting Faculty
3 Associate Professor - Allameh Tabataba'i University - Management and Accounting Faculty
4 Ph.D. Student in Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: The role of line managers is vital and undeniable in realization of the linkage between HRM practices and performance. The specifications of that role have not been received sufficient scrutinization in previous local studies. In this study, for the first time by applying a new theoretical model and new method, in national Oil and Natural Gas Company, we tried to deeply investigate the role of line managers in HRM black box and besides to identify their challenges in fulfilling their practical roles and also prioritize the importance of each challenges.

Methodology: Regarding the method, current study is based on two separated phases. First, by applying a meta-synthesis approach known as ‘mixed research synthesis’ and by methodological scrutinization of 243 credible articles, we came up with a thorough description of line managers’ status in HRM black box and investigated their functional/practical challenges. Second, by using AHP method, the identified challenges in the first step were prioritized.

Findings: The phase of identification line managers’ practical challenges, led to explanation of many factors which then were categorized into five general challenges. In the factor prioritization phase, «CEO and HR managers support» was determined as the most important one. Next were «Knowledge, skill and ability», then «commitment to people management», and finally the two factors of «role ambiguity and inconsistent priorities» and «load of work» were equally identified as the least important factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human Resource Management (HRM)
 • Black Box
 • Line managers
 • Meta-Synthesis
 • Analytical Hierarchy Process (AHP)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400
 • تاریخ دریافت: 23 فروردین 1400
 • تاریخ بازنگری: 29 خرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 20 دی 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 20 دی 1400