بررسی رابطه بین سازگاری شغلی و فلات‌زدگی شغلی.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.

چکیده

در این پژوهش به بررسی رابطه بین سازگاری شغلی و فلات‌زدگی شغلی پرداخته می‌شود. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نحوه ماهیت و روش از نوع توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری کارکنان واحد معاونت امور استان‌ها در صدا و سیمای مرکز تهران به تعداد 223 نفر بود. حجم نمونه با سطح خطای ۵ درصد از طریق فرمول کوکران 140 نفر در نظر گرفته شده است که نفرات به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده دو پرسشنامه استاندارد سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (1984) و فلات‌زدگی شغلی باردیویک (1986) بود که روایی آن از طریق محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین سازگاری شغلی و فلات‌زدگی شغلی با 527/0*- رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین ابعاد سازگاری شغلی و فلات‌زدگی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها