تأثیر‌ سرمایه اجتماعی بر گرایش به کارآفرینی و قابلیت‌های پویا در شرکت‌های دانش‌بنیان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 مدرس دانشگاه، عضو علمی گروه مشاوران مدیریت کارا، ایلام، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ،پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم،

چکیده

در اقتصادهای در حال توسعه، گرایش به کارآفرینی در محیط‌های پویای کسب‌وکار برای شرکت‌ها امری ضروری است. در این میان توجه به سرمایه اجتماعی و قابلیت‌های پویا شرکت در چنین محیطی می‌تواند در توسعه و افزایش جهت‌گیری کارآفرینی شرکت مفید باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی برگرایش به کارآفرینی در شرکت‌های دانش بنیان است. علاوه براین نقش قابلیت‌های پویا نیز به عنوان میانجی بررسی شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در استان آذربایجان شرقی بودند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد بود که روایی آن از سوی خبرگان و پایایی آن از طریق روش پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ تأیید شد. آزمون مدل مفهومی و فرضیه‌های پژوهش با استفاده مدل یابی معادلات ساختاری به وسیله نرم‌افزار اسمارت پی ال اس انجام گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی علاوه بر اثر مستقیم، به صورت غیر مستقیم و از طریق قابلیت‌های پویا برگرایش به کارآفرینی تأثیر مثبت و معناداری دارد. یافته‌های دیگر پژوهش نشان داد که قابلیت‌های پویا بر گرایش به کارآفرینی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها