تأثیر آموزش کارکنان و مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان سبز با توجه به رضایت شغلی و قصد ترک شغلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی امام جواد یزد

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت دانشگاه یزد

چکیده

توانمندی کارکنان سبز برگرفته شده از اجزای مدیریت منابع انسانی سبز یکی از مفاهیم جدیدی است که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرد، و به معنی توانمند بودن کارکنان سازمان در خرید وظایف سبز است. در نتیجه ایده سبز سازی منابع انسانی با توانمندسازی کارکنان سبز اهمیت فروانی را در پی خواهد داشت؛ زیرا کارکنان نقش مهمی را در سازمان ایفا می‌کنند. هدف این پژوهش تأثیر آموزش کارکنان و مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان سبز با توجه به رضایت شغلی و قصد ترک شغلی در شرکت‌های صنعتی است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق 149 نفر از کارکنان شرکت‌های صنعتی در شهر کرمان می‌باشند که به روش نمونهگیری کوکران انتخاب شدند. جهت جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه مبتنی بر طیف لیکرت استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق از مدلسازی معادلات ساختاری بر اساس نرم‌افزار Smart‌-‌Pls‌ استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهدکه مدیریت دانش و آموزش کارکنان بر توانمندسازی کارکنان سبز تأثیر معنادار و مستقیم دارد. همچنین توانمند‌سازی کارکنان سبز بر رضایت شغلی تأثیر معنادار و مستقیم دارد. با این وجود بین رضایت شغلی‌ و قصد ترک شغلی تأثیری مثبت و معناداری یافت نشد.

کلیدواژه‌ها