شناسایی شایستگی های کلیدی مدیران در راستای تحقق تعالی منابع انسانی در شرکت های تولید لوازم خانگی(یک تحقیق آمیخته)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت شایستگیهای مدیران ، هدف از انجام این تحقیق شناسایی شایستگی های کلیدی منابع انسانی مدیران در راستای تعالی منابع انسانی بوده است. این تحقیق یک تحقیق آمیخته متوالی بوده و بر اساس الگوی کیفی-کمی در سه مرحله انجام شده است. در مرحله اول به جهت شناسایی شایستگی های مدیران از روش کیفی مصاحبه و مطابق با الگوی داده بنیاد استفاده گردید. مصاحبه شوندگان، 18 نفر از مدیران در 8 شرکت تولید کننده لوازم خانگی در ایران بودند. در مرحله دوم تحقیق به جهت تعیین میزان اهمیت این شایستگی ها از روش دلفی استفاده شد. در مرحله سوم به منظور سنجش میزان تاثیر این شایستگی ها بر معیار نتایج تعالی منابع انسانی از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده گردید. در این مرحله از تحقیق مجموعا 114 واحد درون سازمانی و 114 مدیر هر یک از این واحدها به عنوان نمونه‌های این تحقیق و به روش تمام شمار انتخاب شدند. بر اساس نتایج حاصل از انجام این تحقیق، 16 شایستگی کلیدی برای مدیران به جهت اثربخشی استقرار نظام تعالی منابع انسانی در پنج حوزه شایستگی های فردی، شایستگی های ارتباطی- اجتماعی، شایستگی های مدیریت و رهبری، شایستگی های استراتژیک و شایستگی های مکمل شناسایی شدند که تاثیر آنها بر معیار نتایج منابع انسانی مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها