اثرات فرهنگ ایثار و شهادت بر رفتار‌ شهروند سازمانی: تبیین نقش میانجی سرمایة اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

3 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر فرهنگ ایثار و شهادت بر رفتار شهروند سازمانی کارکنان دانشگاه‌ ایلام با میانجی‌گری سرمایة اجتماعی انجام شده است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی پیمایشی می‌باشد. ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌های استاندارد است. بر این اساس برای سنجش متغیر فرهنگ ایثار و شهادت از مدل برگرفته شده از اندیشه‌های شهید مطهری در تحقیق غفاری هشجین و همکاران(1396)، رفتار شهروند سازمانی اورگان و کورسکی (2006) و سرمایة اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998) استفاده شده است. جامعة آماری آن، کلیة کارکنان دانشگاه‌ ایلام به تعداد 485 نفر می‌باشد که با بهره‌گیری از فرمول کوکران تعداد 215 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه‌ها، مدل‌یابی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حدقل مربعات جزیی به کمک نرم‌افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج تحقیق ضمن تأیید مدل مفهومی تحقیق نشان داد فرهنگ ایثار و شهادت و ابعاد آن : عمل صالح و پرهیزکاری، مردم‌داری، عدم تعلق به دنیا و خدامحوری بر رفتار شهروند سازمانی تأثیر معنادار و مثبتی دارد. همچنین تأثیر معنادار و مثبت فرهنگ ایثار و شهادت بر سرمایة اجتماعی و سرمایة اجتماعی بر رفتار شهروند سازمانی مورد تأیید قرار گرفت. در نهایت مشخص شد سرمایة اجتماعی در رابطة بین فرهنگ ایثار و شهادت و رفتار شهروند سازمانی نقش میانجی دارد. وجود فرهنگ ایثار و شهادت در دانشگاه‌ها موجب تقویت حس نوع‌ دوستی و مشارکت و اعتماد به یکدیگر در راستای دستیابی به اهداف متعالی دانشگاه می‌شود.

کلیدواژه‌ها