مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در سازمان های علمی و فناورانه کشورهای منتخب و ارزیابی مولفه ها در جهاد دانشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه مدیریت توسعه پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی جهاد دانشگاهی

2 رئیس پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی جهاد دانشگاهی

3 عضو هیئت علمی گروه مدیریت توسعه پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی جهاد دانشگاهی

4 کارشناس پژوهشی پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی جهاد دانشگاهی

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر بهره‌وری منابع انسانی در سازمان‌‌های علمی و فناورانه کشورهای منتخب (آلمان، انگلستان، ترکیه، تایوان و کره جنوبی) و ارزیابی عوامل شناسایی شده در جهاد دانشگاهی است. بدین منظور ابتدا با استفاده از رویکرد مطالعات تطبیقی و بهره‌گیری از تجربیات سازمان‌های علمی و فناورانه کشورهای منتخب به شناسایی و ارزیابی مهمترین مولفه‌های سازنده بر بهره‌وری نیروی انسانی پرداخته و سپس جهت بررسی روابط بین هریک از مولفه‌های شناسایی شده از تکنیک معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق مدیران و معاونان دارای تجربه در جهاد دانشگاهی بوده که به روش نمونه‌گیری هدفمند، تعداد 57 نفر از آنان انتخاب و از نظرات آنان استفاده شده است. تحقیق نیز از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی – پیمایشی است. نتایج حاصل از یافته‌ها نشان می‌دهد که به ترتیب مولفه‌های حمایت سازمانی (ضریب مسیر 528/0)، آموزش و یادگیری (ضریب مسیر 505/0)، فرهنگ‌ سازمانی (ضریب مسیر 455/0)، رضایت شغلی (ضریب مسیر 292/0)، انگیزه کارکنان (ضریب مسیر 278/0)، ساختار سازمانی (ضریب مسیر 258/0)، رهبری و مدیریت کارا و اثربخش (ضریب مسیر 205/0)، رقابت‌پذیری (ضریب مسیر 159/0) و خلاقیت و نوآوری (ضریب مسیر 156/0) از اهمیت و تاثیرگذاری بالایی در بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان‌های علمی و فناورانه برخوردار هستند. لذا به مدیران سازمان‌های علمی و فناورانه پیشنهاد می‌شود در جهت ارتقاء مولفه‌های مذکور تلاش نمایند و با بهبود، اصلاح و تغییر بر بهره‌وری سازمان خود بیفزایند و متناسب با نیازهای خود در ایفای ماموریت خطیر خود، اهداف سازمانی خود را به گونه‌ای مطلوب محقق نمایند.

کلیدواژه‌ها