مطالعه پیامدهای فردی و سازمانی لنگرهای مسیر شغلی در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 استاد

چکیده

لنگرهای شغلی به عنوان یکی از راهبردهای توسعه منابع انسانی مورد توجه قرار گرفته است. مدیران منابع انسانی دریافته اند که طرح ریزی و سازماندهای مسیرهای شغلی و جریان پیشرفت برای نیروی انسانی به منظور حفظ و نگهداشت آنها ضروری است و می توان دستاوردهای مطلوبی برای سازمان به دنبال داشته باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر لنگرهای شغلی بر پیامدهای فردی شامل: بالندگی فردی و پایداری منابع انسانی و همچنین؛ پیامدهای سازمانی اعم از؛ تمدن سازمانی و امیدواری سازمانی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران به تعداد 900 نفر تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 270 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن به روش محتوایی و صوری و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ تایید شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از مدل معادلات ساختاری(تحلیل مسیر) بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان داد که لنگر های شغلی تاثیر مثبت و معناداری بر پیامدهای فردی دارند. همچنین تاثیر لنگرهای شغلی بر برخی از پیامدهای سازمانی نیز تایید شد که در این رابطه تاثیر لنگر های شایستگی های فنی و کارکردی، استقلال کاری و چالش محض بر تمدن سازمانی و همچنین تاثیر لنگر استقلال کاری بر امیدواری سازمانی تایید نشد.

کلیدواژه‌ها