دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 36، تابستان 1399 

مقاله پژوهشی

1. مروری بر استراتژی‌های تحرک دانش در سازمان‌های دانش محور

صفحه 1-30

10.22034/jhrs.2020.227654.1405

آرزو دیده گاه؛ سلاله شهوازیان؛ مهدی تولّائی