دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 26، زمستان 1396 
7. تاثیر سرمایه روانشناختی بر عجین شدن با شغل (مطالعه موردی)

صفحه 127-152

ریحانه حیدری؛ مهدی آراسته؛ حمید رضا افشاری