دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 15، بهار 1394، صفحه 1-162 (دوره 5 شماره 15 بهار 1394) 
5. بررسی چگونگی تأثیر حقو ق و دستمزد بر کاهش فساد اداری و مالی

صفحه 85-108

علیرضا قاهردوست؛ حمیدرضا یزدانی؛ سیدمحمدرضا ناصرزاده


8. شناسایی عوامل موثر بر انتقال آموزش به محیط کار در دانشگاه هوایی شهید ستاری

صفحه 147-162

اباصلت خراسانی؛ مینا نوراللهی؛ داریوش مهری؛ حسین نقش بندی؛ حسین نامدار