دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 14، زمستان 1393، صفحه 1-175 (دوره 4 شماره 14 زمستان 93) 
2. نقش اعتماد عمومی در توسعه مشارکت شهروندان

صفحه 23-46

حاجیه رجبی فرجاد؛ کرم‌اله دانش‌فرد؛ محمد مهدی مظاهری؛ علیرضا شیروانی


6. تأملی بر بیگانگی از کار زنان در پرتو سقف شیشه‌ای

صفحه 105-130

حسین دامغانیان؛ لاله جمشیدی؛ سعیده خبازکار