دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، تابستان 1392، صفحه 1-140 (دوره 3 شماره 8 تابستان 1392)