نویسنده = حامد دهقانان
ارائه الگوی ارزیابی عملکرد چندسطحی مراکز درمانی : رویکرد فراترکیب

دوره 13، شماره 3، مهر 1402، صفحه 131-165

10.22034/jhrs.2023.184124

سعید صحت؛ حامد دهقانان؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ لیلا کریم‌خانی


ارائه مدل ارزیابی استراتژیک نظام مدیریت منابع انسانی در هولدینگ‌ها

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 50-70

10.22034/jhrs.2021.139111

جهانیار بامدادصوفی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ حامد دهقانان؛ منصور دهقان نجم آبادی