نویسنده = مجتبی احمدی نوذری
بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 41-60

طلعت‌الشریعه فیروزجائیان.؛ مجتبی فیروزجائیان؛ علی اصغر فیروزجائیان؛ مجتبی احمدی نوذری