کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
نقش میانجی قابلیت‌های پویا در تأثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش به کارآفرینی

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 149-170

10.22034/jhrs.2019.138813

شهرام خلیل نژاد؛ عماد گل‌محمدی؛ فریبا بهامین


توسعه قابلیت‌های یادگیری سازمانی در پرتو سرمایه اجتماعی و شادی در محل کار (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران)

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 47-72

10.22034/jhrs.2019.101354

مهدی مهذبی؛ عبداله وثوقی نیری؛ عسگری گران‌قراخیل؛ سجاد عبدالله پور


اثربخشی سرمایه اجتماعی در نظام توسعه ملی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 157-188

محمد خوش چهره؛ نیک بخش حبیبی