کلیدواژه‌ها = توانمندسازی
ارتباط بین استقرار مدیریت دانش و توانمندسازی با عملکرد شغلی کارکنان

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1-22

امیرحسین محمد داودی؛ رویا دادمرزی