کلیدواژه‌ها = رهبری اخلاقی
نقش میانجی مبادلۀ رهبر ـ عضو در ارتقای نوآوری فردی از رهگذر رهبری پدرسالارانه

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 51-76

10.22034/jhrs.2019.102832

حمیدرضا یزدانی؛ سید فرامرز قرآنی؛ روح‌ا... نیکخواه کیارمش؛ علیرضا کاملی


نقش میانجی‌ سرمایۀ اجتماعی در تأثیر رهبری اخلاقی بر گرایش کارآفرینانۀ سازمان

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 111-134

10.22034/jhrs.2019.101360

علیرضا رجبی پور میبدی؛ مهرداد کیانی؛ احسان خیام باشی