کلیدواژه‌ها = رهبری تحول‌آفرین
تأثیر سبک‌های رهبری بر رفتار نوآورانه: نقش تعدیل‌گر درگیری شغلی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 89-110

10.22034/jhrs.2019.101358

عظیم حمزئیان؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ هوشمند باقری قره بلاغ؛ محسن عین علی


رهبری و مدیریت دانش: بررسی سبک رهبری تحول آفرین

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 29-44

پیمان متقی؛ شعبان مرادی آیدیشه