کلیدواژه‌ها = رفتار شهروندی سازمانی
بررسی رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 71-88

عباسعلی رستگار؛ کاظم جعفری؛ فاطمه علی‌نیا


نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در تاثیر عدالت سازمانی و استرس شغلی بر عملکرد سازمانی در مراکز آموزش عالی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 41-64

احمد علی روح الهی؛ علی رضوی زاده؛ امیر حسن ترک زاده؛ روح الله مرادزاده


بررسی نقش تعدیل‏گری ویژگی‏های شخصیتی بر رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 23-52

کاظم زوار سهل آبادی؛ محمد مهدی فراحی؛ سعید مرتضوی


بررسی نقش رفتار شهروندی در ارتباط با عدالت سازمانی و استرس شغلی با عملکرد سازمانی در مراکز آموزش عالی.

دوره 5، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 139-162

احمدعلی روح‌الهی؛ عبدالله وثوقی؛ امیرحسن ترک‌زاده


طراحی و تبیین مدل مفهومی شهروند گرایی سازمانی (مطالعه موردی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران - بافق)

دوره 5، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 179-201

سعید عابسی؛ مجتبی رفیعی؛ رضا رسولی؛ داوود شفیعی پور


بررسی رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن با مراحل مدیریت دانش

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 157-171

مهسا دانیالی؛ حسن فدایی


تأثیر عدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روان‌شناختی بر عملکرد شغلی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 67-88

داود فیض؛ امین کهیاری حقیقت؛ محمد مرادی؛ احسان رحیمی