کلیدواژه‌ها = عوامل شخصی
تجربه زیسته استادان دانشگاه شهرکرد از تعارض کار و خانواده: مطالعه پدیدارشناسی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 73-101

10.22034/jhrs.2021.130505

رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ عباس قائدامینی هارونی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ سید رحیم موسویان