کلیدواژه‌ها = ارزیابی استراتژیک منابع انسانی
ارائه مدل ارزیابی استراتژیک نظام مدیریت منابع انسانی در هولدینگ‌ها

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 50-70

10.22034/jhrs.2021.139111

جهانیار بامدادصوفی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ حامد دهقانان؛ منصور دهقان نجم آبادی