کلیدواژه‌ها = فراتحلیل
فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای فراموشی سازمانی هدفمند

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 174-195

10.22034/jhrs.2022.144643

صمد بارانی؛ یعقوب رشنوادی؛ حامد خامه چی؛ سلمان جواشی جدید


فراتحلیل عوامل مؤثر در استقرار دولت الکترونیک ایران.

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-26

وجه‌الله قربانی‌زاده؛ جعفر عباس پور؛ مهدی خیراندیش


فراتحلیل پژوهش‌های ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در سازمان‌های ایران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-22

مهدی خیراندیش؛ سارا بهفر؛ جعفر عباس پور