کلیدواژه‌ها = تحلیل مضمون
طراحی چارچوب مفهومی برای مؤلفه‌های نرم تحول دیجیتال با استفاده از تحلیل مضمون

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 57-88

10.22034/jhrs.2023.172970

یاسمن مدرسی؛ میر علی سید نقوی؛ حبیب رودساز؛ ایمان رئیسی وانانی


طراحی الگوی تلفیقی مدیریت استعداد به روش تحلیل مضمون

دوره 10، شماره 3، مهر 1399، صفحه 79-104

10.22034/jhrs.2020.242924.1461

علیرضا رجبی پور میبدی؛ معصومه محمدی