نقش میانجی‌ توانمندسازی روانشناختی در تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر مدیریت دانش سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت رفتاری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

10.22034/jhrs.2019.100769

چکیده

زمینه و هدف: از میان زیرساخت‌های گوناگون مورد نیاز بـرای اجرای اثـربخش مـدیریت دانـش، عوامـل انسـانی ـ اجتمـاعی به‌ویژه عامل رهبری از نقـشی حیـاتی برخوردارند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر ادراک کارکنان از اجرای مدیریت دانش سازمانی با توجه به متغیر میانجی توانمندسازی روانشناختی پرداخته است.
روش‌شناسی: این پژوهش کاربردی و توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری آن را کارکنان شرکت بیمه ایران مستقر در شهر تهران به تعداد 1900 نفر تشکیل داده‌اند که 320 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد بوده است. داده‌های گردآوری‌شده با روش معادلات ساختاری و با کمک نرم‌افزار آموس تجزیه‌وتحلیل شده‌اند.
یافته‌ها: رهبری تحول‌آفرین بر ادراک کارکنان از مدیریت دانش سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد و نقش میانجی‌گری توانمندسازی روانشناختی نیز تأیید شده است.
نتیجه‌گیری: ایفای نقش رهبری تحول‌آفرین توسط مدیریت ارشد سازمان و حمایت از پروژه‌های مدیریت دانش می‌تواند به ارتقای توانمندی کارکنان و ادراک از اثربخشی مدیریت دانش مساعدت کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying The mediationg Role Of Psychological Empowerment In The Relationship Between Transformational Leadership and Organizaiotn’s Knowledge Management

چکیده [English]

Background and Objective: Out of various types of infrastructure required for the effective execution of knowledge management, social-humane factors, especially leadership, plays a vital role. This study aimed to analyze the effects of transformational leadership on employee perception of organizational knowledge management execution by considering the mediating role of psychological empowerment.
Methodology: This is an applied descriptive-correlational study, in which the statistical population included 1900 employees of Iran Insurance Company based in Tehran. The simple random sampling method was employed to select 320 employees as the statistical sample, and a standard questionnaire was used for data collection. The structural equation modeling (SEM) technique was used for data analysis in AMOS.
Findings: Transformational leadership had a positive, significant effect on employee perception of organizational knowledge management. It was also confirmed that psychological empowerment had a mediating role.
Conclusion: If the senior managers of organizations play a transformational leadership role and support knowledge management projects, they can improve employee empowerment and help perceive the knowledge management effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • transformational leadership
  • knowledge management
  • psychological empowerment
  • Iran Insurance Company
خاکی، غلامرضا. (1397). روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی. تهران: نشر فوژان.
خیراندیش، مهدی؛ و کاملی، محمد جواد. (1390). رهبری تحول‌آفرین: عاملی در موفقیت پروژه‌های مدیریت دانش. منابع انسانی ناجا، سال ششم، شماره 23. 171-161.
رابینز، استیفن پی.(1378). رفتارسازمانی. ترجمة دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
دهقان پور، مهدی.(1391). تحلیل و بررسی مؤلفه‌های رهبری تحول‌آفرین و تبیین ارتباط آن با توانمندسازی روحی، روانی کارکنان شرکت مخابرات منطقه شرق تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب، دانشکده مدیریت و حسابداری.
طاهری، اعظم؛ و سلطانی، ایرج. (1396). بررسی رابطه بین رهبری تحول‌آفرین و مدیریت دانش در سازمان تأمین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری. رسالت مدیریت دولتی، 8 (26)، 102-91.
عارفی نیا، جواد.(1393). بررسی و مقایسه مدل‌های مدیریت دانش و ارائه یک مدل تلفیقی جهت مدیریت دانش پلیسی. دانش انتظامی، 188-153.
فرزانه، محمد. روح بخش، هاجر؛ و بذر افشان، مجتبی. (1395). بررسی نقش واسطه‌ای مدیریت دانش در ارتباط میان رهبری تحول‌آفرین و نوآوری سازمانی. رسالت مدیریت دولتی، 7 (23)، 67-51.
قنبری، سیروس. اردلان، محمدرضا. نصیری ولیک بینی. فخرالسادات؛ و بهشتی راد، رقیه.(1393). ارزیابی اثر فرایندی و زیر ساختی مدیریت دانش بر چابک سازی سازمان. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 7 (23)، 52-27.
موغلی، علیرضا. و حسن پور، اکبر و حسن پور، محمد (1388). بررسی ارتباط بین توانمندسازی و تعهد سازمانی در مناطق نوزده گانه سازمان آموزش و پرورش تهران، نشریهمدیریت دولتی، 1 (2)، 119-132.
میرزایی، حمیدرضا. (1388). روش تحقیق. تهران: نشر شایسته گستر.
نادری، محمدصالح. محمدی، محسن.(1393). بررسی استراتژی‌های مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن، کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع.
Amin, A. Bargach, S. Donegan, J. & Others. (2001) Building a Knowledge-Sharing Culture, Oilfield Review, 13(1), 48-65.
Appelbaum, S. H. Hongger, K. (1998). Empowerment: a contrasting overview of organizations in general and nursing in particular- an examination of organizational factors, managerial behaviors, job design and structural power, Journal of Empowerment in Organization, 6 (2), 29-50.
Austin, M. S. and D. A. Harkins (2008). Assessing change: can organizational learning “work” for schools? The Learning Organization, 15(2), 105-125.
Bass, B. M, (1990), From transactional to transformational leadership: learning to share the vision. Organizational Dynamics, 18, 19-31.
Bass, B. M. & Avilio, B. J. (2000). MLQ multifactor leadership questionnaire sampler set: technical report, leader form, rater form, and scoring key for MLQ form 5X-Short, 2nd ed. Mind Garden, Palo Alto, CA.
Bhatt, G. D. (2001), Knowledge Management In Organisations: Examining The Interaction Between Technologies, Technique And People. Journal of Knowledge Management, 5(1), 68-75.
Bounfour, A. (2003). The Management of Intangibles, the Organisation’s Most Valuable Assets. Roudlege, London.
Butts, Marcus M. et al. (2009). Individual Reactions to High Involvement Work Processes: Investigating the Role of Empowerment and Perceived Organizational Support. Journal of Occupational Health Psychology. 14(2), 122-136.
Davenport T.H.Jarvenpaaa, S.L.Beers M.C.(1998). Improving knowledge work Processes. Sloan Management Review, Summer.
Dikson.E, Lornez. A. (2009). Psychological Empowerment and Job Satisfaction of Temporary and Part-Time. Nonstandard Workers: A Preliminary Investigation. Institute of Behavioral and Applied Management. 166-191.
Doherty A.Y.Dany chup K.E. (1996).Transformational and Transformational Leadeship in interuniversity athletics management. Journal of sport management, 10(4), 292-309.
Gammelgaard J. & RitterT. (2005). The knowledge retrieval matrix: Codification and personalization as separate strategies. Journal of Knowledge Management, 9(4), 133-143.
Gardner L, Stough C. (2002). Examining the relationship between leadership and emotional intelligence in senior level managers. Leadership & Organization Development Journal, 3(2), 68-78.
Gumusluoglu, L & Ilsev, A. (2009). Transformational leadership, creativity, and organizational innovation. Journal of Business Research, Vol.62, 461-473.
Hai Nam, N. & Sherif, M. (2011). Leadership behaviors, organizational culture and knowledge management practices An empirical investigation. Journal of Management Development. 30 (2), 206-221.
Haman, J. and S. Taylor. (2011). Measuring Service Quality: A Reexamination and Extension, Journal of Marketing, 56 (3), 55–68.
Hansen M.T. Nohria N. & Tierney T. (1999). What's your Strategy for managing knowledge? Harvard Business Review, 77(2), 106-116.
Hersey,P. Blanchard,K.Dewey, J. (1996). Management of organizationalbehavior. New Jersey: Prentice – Hall.
Hsin-Kuang, C. Chun-Hsiung, L. & Battogtokh, D. (2012). The Moderating Effect of Transformational Leadership on Knowledge Management and Organizational Effectiveness. Social Behavior and Personality: an international journal, 40 (6), 1015-1023(9).
Imran Ahmad Shahzad, Muhammad Farrukh, Nazar OmerAbdallah Ahmed, Li Lin, Nagina Kanwal (2018). The role of transformational leadership style, organizational structure and job characteristics in developing psychological empowerment among banking professionals. Journal of Chinese Human Resource Management, (9), Issue: 2, 107-122.
Kasemsap, K. (2013). Innovative Human Resource Practice: A Synthesized Framework and Causal Model of Transformational Leadership, Empowerment, Trust in the Leader, and Job Performance. DOI: 10.7763/IPEDR, Vol. 61,19.
Lee J.H. Kim Y.G. (2001). A stage model of organizational knowledge management: A latent content analysis. Expert Systems with Applications, 20 (4).
Mathieu, J. (2008). Team Effectiveness 1997-2007: A Review of Recent Advancements and a Glimpse into thefuture. Journal of Management, 34(3), 410-476.
Meiham, B. & Meiham, H. (2014). Knowledge Management a Way to Knowledge Flow at Different Knowledge Management Maturity Stages. Information and Management, 49, 10-23.
Modassir, A. & Singh, T. (2008). Relationship of Emotional Intelligence With Transaformational Leadership amd Organizational Citizenship Behavior. International Journal of Leadership Studies, 4 (1), 3-21.
Nawmen, B J Connrod, W.(1999). A Frame Work for Characterizing Knowledge Management Methode. available at: www. Km- Forum.org.
Nguyen, H.N. and Mohamed, SH. (2010). Leadership behaviors, organizational culture and knowledge management practices An empirical investigation. Journal of Management Development. 30 (2), 206-221.
Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995). The Knowledge Creating Company:How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford University Press, New York, NY.
Nutley, S. and Davies, H. and Water, I. (2004). Research unit for Research utilization. University of ST Andrews. Available at: www. ruru. ac. uk/PDFS.
O’Dell, C. & Grayson, J. C. (1998). If Only We Knew What We Know: Identification and Transfer of Internal Best Practices. California Management Review, 40(3), 74-154.
Rabindra Kumar Pradhan, Madhusmita Panda, Lalatendu Kesari Jena (2017). Transformational leadership and psychological empowerment: The mediating effect of organizational culture in Indian retail industry. Journal of Enterprise Information Management, (30), Issue: 1, 82-95.
Simola, S.H.K. Barling, J. and Turner, N. (2010). Transformational leadership and leader moral orientation: Contrasting an ethic of justice and an ethic of care. The Leadership Quarterly, 21, 179–88.
Spector, P. Borman, W. and Cimino, C. (2004). Emotional intelligence and leadership styles. Department of Psychology College of Arts and Sciences, available at Shannon Webb.
Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. Academy of Management Journal, 38(5), 1442-1465.
Song.(2008). Work unit’s knowledge processing style. International Journal of Knowledge Management, 4(2), 1-16.
Wei-Tsong Wang, Yi-Shun Wang, Wan-Ting Chang (2019). Investigating the effects of psychological empowerment and interpersonal conflicts on employees’ knowledge sharing intentions. Journal of Knowledge Management, https://doi.org/10.1108/JKM-07-2018-0423.
Zack, M. H. (1999). Developing Knowledge strategy. California Management Review,41(3), 125-145.