ارتباط توانمندسازی روانشناختی با تمایل اعضای هیئت علمی به برنامه‌های بالندگی با نقش میانجی انگیزش درونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دکتری مدیریت آموزشی، مدرس دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

10.22034/jhrs.2019.101350

چکیده

زمینه و هدف: اجرای مؤثر برنامه‌های بالندگی برای اعضای هیئت علمی می‌تواند موجب ارتقای بهروه‌وری آنها و تعالی دانشگاه شود. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی ارتباط توانمندی روانشناختی با تمایل اعضای هیئت علمی به برنامه‌های بالندگی با نقش میانجی انگیزش درونی پرداخته است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا توصیفی همبستگی است. جامعۀ آماری آن شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان به تعداد 303 نفر که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 187 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد که ارزیابی روایی آن به صورت سازه و محتوایی انجام شده است. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Spss و آموس در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.
یافته‌ها: میانگین متغیرهای مورد مطالعه بالاتر از حد متوسط بوده است. همچنین نقش میانجی انگیزش درونی در رابطه توانمندسازی با بالندگی اعضای هیئت علمی نیز مثبت و معنادار بوده است.
نتیجه‌گیری: مدیران دانشگاه می‌توانند با بهسازی پیش‌نیازهای توانمندسازی روانشناختی اعضای هیئت علمی انگیزه آنها با برای شرکت در برنامه‌های بالندگی ارتقا بخشند و بدین ترتیب زمینه رشد آنها و پویایی دانشگاه را فراهم سازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Psychological Empowerment with Faculty Members’ Interest in Growth Programs with Mediating Role of Intrinsic Motivation

چکیده [English]

Background and Objective: The effective execution of growth programs for faculty members can improve their productivity and academic excellence. Therefore, this study analyzed the relationship between psychological empowerment and faculty members’ interest in growth programs with the mediating role or intrinsic motivation.
Methodology: This is an applied descriptive-correlational study, in which the statistical population included 303 faculty members of Kashan University. The stratified random sampling method was employed to select 187 members as the statistical sample. Data collection was performed through a questionnaire, the validity of which was evaluated through construct and content validity tests. Data analysis was then done in SPSS and AMOS at descriptive and inferential levels.
Findings: The mean of the studied variables was above the average. Moreover, the mediating role of intrinsic motivation was positive and significant in the relationship between empowerment with growth of faculty members.
Conclusion: University managers can improve the psychological empowerment prerequisites of faculty members to enhance their motivation for participation in growth programs and lay the foundations for their growth and academic dynamism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological empowerment
  • growth
  • intrinsic motivation
  • university
  • faculty members
براتی، هاجر و عریضی، حمیدرضا. (1395). نقش واسطه‌ای انگیزش درونی در رابطه بین رفتار توانمند ساز رهبر با غنی‌سازی شغل و خشنودی از کار راهه. روانشناسی معاصر، 74، 11-63.
جمشیدی، لاله. (1386). بررسی وضعیت بالندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و ارائۀ الگویی به منظور بهبود مستمر آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
حاجی کریمی، عباسعلی؛ رنگریز، حسن. (1384). مدیریت منابع انسانی، تهران: ناشر مؤلفین.
رحیمی، حمید. (1397). رابطه بین رهبری اخلاقی و توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان شرکت آبفای کاشان، دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تهران.
رضائیان، علی؛ خندان، علی اصغر؛ گنجعلی، اسدالله؛ مریدیان، حسن. (1393). بالندگیاعضایهیئتعلمیدردانشگاه‌ها؛ موردمطالعه: اعضایهیئتعلمیدانشگاهامامصادق، مجله فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 4، 4، 491-514.
سپهوند، رضا؛ ساعدی، عبداله و پژوهان، ایوب. (1395). تأثیر انگیزش درونی و سرمایه روانشناختی بر خلاقیت کارکنان شرکت مخابرات استان لرستان، مجله روان شناسی تربیتی، 7، 4، 20-38.
سرمدیان، حسین؛ دیدگر، فرشیده؛ کلانتری، معصومه؛ زرین فر، نادر؛ احمدلو، مجتبی. (1392). بررسی نیازها و عوامل انگیزشی اعضای هیئت علمی برای انجام فعالیت‌های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی اراک، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 16، 12: 30-41.
سلاجقه، سنجر؛ پور رشیدی، رستم؛ موسایی، محمود. (1392). تحلیل توانمندسازی روانشناختی کارکنان و رابطه آن با مدیریت دانش، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 22 (72): 99-118.
صفری، ثنا؛ شریف زاده، مظفر؛ سرمدی، محمدرضا؛ فرج اللهی، مهران. (1395). طراحی الگوی مدیریت دانش با تأکید بر خلاقیت و بهسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های مجری آموزش از دور. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی،9(4)، 327-315.
عبدالهی، بیژن؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم. (1385). توانمندسازی کارکنان: کلید طلایی مدیریت منابع انسانی. تهران: ویرایش.
غیاثوند، رضا؛ تقوایی، رضا؛ سلیمی، فریدون. (1396). بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر بالندگی سازمانی موسسه اعتباری کوثر استان همدان، مجله رسالت مدیریت دولتی، 8 (1): 59-70.
فراستخواه،مقصود. (1388).دانشگاهوآموزشعالی،تهران: نشرنی.
قرونه داوود؛ میرکمالی، محمد؛ بازرگان، عباس؛ خرازی، کمال. (1393). چارچوب مفهومی بالندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران. 6 (2). 82-51
محب زادگان، یوسف؛ پرداختچی، محمدحسن؛ قهرمانی، محمد؛ فراستخواه، مقصود. (1392). تدوین الگویی برای بالندگی اعضای هیئت علمی منتخب بر نظریه داده بنیاد. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 70، 25-1.
موسوی،ستاره. (1394).توانمندسازیکارکنان مبتنیبرمفروض‌هایبالندگیسازمان: مفاهیم و روشها،تهران:اولینکنگرهعلمیپژوهشی سراسریتوسعهوترویجعلومتربیتیو روانشناسی،جامعهشناسیوعلومفرهنگی اجتماعیایران.
موغلی، علیرضا؛ حسن پور، اکبر و حسن پور، محمد. (1388). ارتباط بین توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، فصلنامه مدیریت دولتی، 1، 119-132.
میرزایی، علیرضا؛ کیخاونی، ستار؛ حسین زاده، مرتضی؛ عیوضی، علی. (1392). نیازسنجی آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. توسعه آموزش در علوم پزشکی، 6 (11)، 71-61.
نوه ابراهیم، عبدالرحیم؛پورکریمی، جواد. (1387). ارائه الگوی مفهومی بهسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مجله پژوهش در نظام‌های آموزشی، 2 (5): 101-121.
Abdulcader, A. & John, P. (2014). Motivational issues of faculty in Saudi Arabia. Higher learning Research Communications, 4(4): 76-84.
Alstete, J. W. (2000). Post-tenured faculty development: Building a system for faculty development and appreciation. ASHE-ERIC Higher Education Report, 27 (4). SanFrancisco, CA: Jossey-Bass.
Asif, M. (2011). Achievement goals and intrinsic motivation: a case of IIUM. International Journal of Humanities and Social Science, 1(6):196-197.
Baume, D. (2016). Analysing IJAD, and some pointers to futures for academic development (and for IJAD). International Journal for Academic Development, 21(2): 96-104.
Bergquist, W. H. & Phillips, S. R. (1977). A handbook for faculty development. V2, Washington DC: The Council of the Advancement of Small Colleges.
Bland, C. J. & Schmitz, C. C. (1988). Faculty renewal: Concepts, strategies and lessons from the past twenty years. San Francisco: Jossey-Bass.
Brynteson, R. (2010). The manager's pocket guide to innovation, HRD, Inc.
Boucher, B. A. (2006). A comprehensive approach to faculty development, American Journal of Pharmaceutical Education, 70 (2): 53-70.
Camblin, L. D. & Steger, J. A. (2000). Rethinking faculty development. Higher Education, 39(1), 1-18.
Centra, J. A. (1978). Types of faculty development. The Journal of Higher Education, 94, 2: 151-162.
Chooi, J. Mogami T. & Medalia, A. (2009). Intrinsic motivation inventory: An adapted measure for schizophrenia research, Published by Oxford University Press on behalf of the Maryland Psychiatric Research Center, Schizophrenia Bulletin doi: 10.1093.
Crosby, O. (2001). You are a what? Exercise physiologist. Occupational Outlook Quarterly, 45 (2): 2-15.
Csikszentmihalyi, M. & Schneider, B. (2000). Becoming adult: How teenagers prepare for the world of work, New York: Basic Books.
Duda, R.B. (2004). Faculty development programs promote the Academic advancement of the faculty. Current Surgery, Elsevier, 61(1): 73-79.
Elmore, R. F. (2002). Bridging the gap between standards and achievement: The imperative for professional development in education. Washington, DC: Albert Shankar Institute.
Erturk, A. (2010). Exploring predictors of organizational identification moderating role of trust on the association between empowerment, organizational support, and identifications, European Journal of Work and Organizational Psychology, 19(14): 409-441.
Fock, H. Chiang, F. Y. Au, K. K. & Hui, M. (2011). The moderating effect of collectivistic orientation in psychological empowerment and job satisfaction relationship, International Journal of Hospitality Management, 30, 2, 319-328.
Grant, M. (2005). Faculty development in community colleges: A model for part-time faculty, to improve the academy: resources for faculty. Instructional and Organizational Development, 23(6). 122-131.
Gumusluoglu, L. & Lsev, A. (2009). Transformational leadership, creativity and organizational innovation, Journal of Business Research, 62, 4, 461-473.
Hsieh, M. F. (2007). Profitability and compatibility factors explaining faculty's post-adoption behaviors of teaching and learning innovations in research one universities (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3380745).
Jex, S. M. & Britt, T. W. (2015). Organizational psychology. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Hoboken.
Karakaya, A. & Yilmaz, K. (2013). Problem solving approach at organizational development activities: A Research at Karabuk University, 9th International Strategic Management Conference, Available online at www.sciencedirect.com.
Kivetz, R. (2003). The effects of effort and intrinsic motivation on risky choice. Marketing Science, 22, 4, 476-477.
Larkin, M. E. (2008). Empowerment theory in action: the wisdom of collaborative governance. http://Nursingworld.org/MainMenu
Lowenthal, P. R. (2008). Online faculty development and storytelling: An unlikely solution to improving teacher quality. Merlot Journal of Online Learning and Teaching, 4 (3), 349-356.
Matthew, N. Mines, C. & Brown, B. (2007). Evolving as nurse education in problem-based learning through a community of faculty development. Journal of Professional Nursing, 23(2), 75-82.
Pink, D. (2010). Autonomy, mastery and purpose. Paper Presented at a Conference in Walden University, Virginia.
Power, M. (2008). A dual-mode university instructional design model for academic development. International Journal for Academic Development, 13 (1), 31-39.
Redmon, K. D. (2012). Effectiveness of faculty development programs from the perceptions of faculty member at the selected Illinois Community Colleges. Doctoral Thesis. Illinois University: Department of Educational Administration and Foundations.
Salge, C. Glackin, C. & Polani, D. (2014). Changing the environment based on empowerment as intrinsic motivation. Entropy, 16, 2789-2819.
Sipple, S. & Lightner, R. (2013). Scheduling scholarship: Promoting faculty engagement in two- year colleges. Community College Journal of Research & Practice, 37(6), 453-466.
Smith, A. (2007). Professional development issues for community colleges. Peer Review, 9(4), 23-25.
Smith, R. Jayasuriya, R. Caputi, P. & Hammer, D. (2008). Exploring the role of goal theory in understanding training motivation. International Journal of Training Development, 12 (1), 54-72.
Sotto, N. & Alderete, F. (2018). Development of faculty empowerment model. International Journal of social science and humanities research. 6(1): 134-140.
Stensakera, B. & Pratasavitskaya, H. (2010). Quality management in higher education: Towards a better understanding of an emerging field quality in higher education. Quality in Higher Education, 16(1): 37-50.
Witek, C. A. (2014). Business growth versus organizational development reflected in strategic management of Polish small, medium and large enterpris, 10th International Strategic Management Conference, Available to: www.sciencedirect.com.
Wood, C. (2015). Motivation to participate in faculty development: a case study of North Carolina Community College Excellence in Teaching Award Winners and Finalists. A dissertation submitted to graduate of doctor of education. North Carolina State University
Wu, Ya-Ke & Chu, Nain-Feng. (2015). Introduction of the transtheoretical model and organizational development theory in weight management: A narrative review, Obesity Research & Clinical Practice, In Press, Corrected Proof, Available online at www.sciencedirect.com.
دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 32
شماره 2 تابستان 98 دوره 9
شهریور 1398
صفحه 25-46
  • تاریخ دریافت: 11 خرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 30 خرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 26 تیر 1398
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1398