توسعه قابلیت‌های یادگیری سازمانی در پرتو سرمایه اجتماعی و شادی در محل کار (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

3 مدرس، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

10.22034/jhrs.2019.101354

چکیده

زمینه و هدف: در شرایط بسیار پویای کسب و کارهای امروزین توسعه قابلیت‌های یادگیری سازمانی ضرورتی است که به وجود آمادگی‌های خاص در منابع انسانی نیاز دارد. بر این اساس، این مطالعه به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و شادی در محل کار بر توسعه قابلیت‌های یادگیری سازمانی می‌پردازد.
روش‌شناسی: این پژوهش کاربردی، توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان بانک صادرات در استان تهران است که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای 361 نفر به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش مدل‌یابی معادلات ساختاری انجام شده است.
یافته‌ها: سرمایه اجتماعی بر قابلیت یادگیری سازمانی و ابعاد آن شامل آزمایش‌پذیری، ریسک‌پذیری، گفتگو و تصمیم‌گیری مشارکتی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین سرمایه اجتماعی از طریق شادی در محل کار به بهبود قابلیت­های یادگیری سازمانی یاری می‌رساند.
نتیجه‌گیری: توسعۀ تعاملات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی کارکنان و ارتقای شادی و نشاط در میان کارکنان این بانک می‌تواند به ارتقای قابلیت یادگیری سازمانی و نتایج حاصل از آن یاری رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Organizational Learning Capabilities in the Light of Social Capital and Workplace Happiness (Case Study: Bank Saderat Iran)

چکیده [English]

Background and Objective: In the very dynamic conditions of modern businesses, it is necessary to develop organizational learning capabilities. This requires special preparations in human resources. Accordingly, this study analyzes the effects of social capital and workplace happiness on organizational learning capabilities.
Methodology: This is an applied-descriptive survey, in which the statistical population included employees working at Bank Saderat Iran in Tehran Province. The multistage cluster sampling method was employed to select 361 employees as the statistical sample; the structural equation modeling (SEM) technique was used for data analysis.
Findings: Social capital had positive, significant effects on the organizational learning capability and its dimensions including testability, risk-taking ability, conversation, and collaborative decision-making. Moreover, social capital helped improve organizational learning capabilities through workplace happiness.
Conclusion: Developing intra-organizational and extra-organizational interactions of Bank Saderat employees and improving their happiness and liveliness can help improve organizational learning capabilities and the relevant outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • workplace happiness
  • organizational learning capability
  • Bank Saderat Iran
الوانی، مهدی و سید نقوی، میرعلی. (1380). سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه‌ها، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 33 و 34، صص 3-26.
حسن زاده ثمرین، تورج؛ حسن زاده، محمدصادق و قلی زاده بی بالانی، تورج. (1393). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان)، مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره یک، شماره 1، صص 101-118.
حمیدی زاده، علی؛ رشید، علی اصغر و سلطانی نژاد، نیما. (1395). شکل‌گیری رفتارهای شهروندی سازمانی بر مبنای انگیزه عملکرد خدمت محور، سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان بانک‌های دولتی شهر کرمان)، مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 3، شماره 2، صص 233-250.
درگاهی، حسین؛ کاکه مم، ادریس؛ سخنور، مبین و اکبری، امین.(1394). مطالعه ارتباط بین قابلیت یادگیری سازمانی و رضایت شغلی کارکنان در بیمارستان‌های شهر تهران، مجله دانشکده پیراپزشکی علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، دوره 9، شماره 5، 435-445.
رضایی‌منش، بهروز و نوربخش، مهدی.(1388). عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی (13)، 146ـ123.
سیدجوادین، سیدرضا؛ حسنقلی پور، طهمورث و آسترکی، سامان.(1395). بررسی تأثیر شادی بر سلامت اداری با اثر میانجی کیفیت زندگی کاری کارکنان، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال پنجم، شماره 2(شماره پیاپی 18)، صص 1-24.
شوماخر، رندال؛ ای، ولومکس و ریچارد، جی. (1388). مقدمه‌ای بر مدلسازی معادله ساختاری. ترجمه وحید قاسمی. چاپ ّ اول، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
شهلایی، ناصر و خیراندیش، مهدی. (1389). ارزیابی میزان آمادگی سازمان‌های فعال در صنعت هوانوردی برای تبدیل آن‌ها به سازمان یادگیرنده، فصلنامه مهندسی هوانوردی، سال دوازدهم، ش 2، صص 65-73.
علامه، سید محسن و مقدمی، مهدی.(1389). بررسی رابطه میان یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: واحد نیرو محرکه شرکت ایران خودرو)، پژوهشنامهمدیریتاجراییعلمی، دوره 10، شماره 38، صص 75-100.
فانی، علی اصغر و آقازیارتی، مهدی.(1392). شناسایی مولفه‌های شادی فردی و سازمانی و سنجش وضعیت این مؤلفه‌ها، فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره یازدهم، شماره 1، صص 69-86.
فیضی، کامران و رونقی، محمدحسین.(1390). ارزیابی سرمایه‌های فکری و اجتماعی شرکت‌های رتبه بندی شده توسط شورای عالی انفورماتیک ایران، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فن آوری اطلاعات، ایران، دوره 1، شماره 2، صص 189.
کریمی، فریبا؛ احمدی دستجردی، سمیه و رجایی پور، سعید.(1392). الگوی ساختاری روابط بین سرمایه اجتماعی و قابلیت یادگیری سازمانی با نوآوری کارکنان، مدیریت بهره وری، سال هفتم، شماره 27، صص 165-182.
مایلینز (2007)، مدیریت و رفتار سازمان، ترجمـه سـروری، محسـن، تهـران، انتشـارات سمت.
ملکی، حمید؛ فقیهی، محمد و حامدی، مرضیه.(1392). بررسی تأثیرپذیری یادگیری سازمانی از رضایت شغلی بر اساس منغیرهای شغلی و سازمانی (بررسی موردی، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان)، دوفصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام‌های آموزشی، دوره 6، شماره 10، صص 74-87.
منظور، داود و یادی‌پور، مهدی.(1387). سرمایه اجتماعی عامل ایجاد توسعه اجتماعی و اقتصادی، مجله راهبرد یاس، دوره 15، صص 162-140.
نجاری، رضا؛ ضماهنی، مجید؛ آذر، عادل و معارفی، فاطمه. (1394). سنجش مدل سازمان شاد در دانشگاه‌های پیام نور استان خوزستان، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال چهارم، شماره 2 (شماره پیاپی 13)، صص 77-98.
Argote, L. (2011). “Organizational learning research: past, present and future”, Management Learning, 42(4), pp. 439-446.
Bakker, A.B. Demerouti, E. & Brummelhuis, L.L. (2012). “Work engagement, performance, and active learning: The role of conscientiousness”, Journal of Vocational Behavior, 80(2), 555-564.
Bartolini, S. & Sarracino, F. (2014). Happy for how long? How social capital and economic growth relate to happiness over time, Ecological Economics, 108, 242-256.
Boeri, M. Gardner, M. Gerken, E. Ross, M.& Wheeler, J. (2016), “I don’t know what fun is”: examining the intersection of social capital, social networks, and social Recovery. Drugs and Alcohol Today, 16(1), 95-105.
Byrne,b. m. (2010). Structural Equation Modeling With AMOS: Basic Concepts, Applications and Programming, psychology press.
Chiva, R. & Alegre, J. (2009). “Organizational learning capability and job satisfaction: an empirical assessment in the ceramic tile industry”, British Journal of Management, 20(3), pp. 323-340.
Chiu, C.M. Hsu, M.H. & Wang, E. T. G. (2006). Understanding knowledge sharing in virtual communities: An integration of social capital and social cognitive theories. Decision Support Systems, 42(3),1872-1888.
Fisher, C. (2010). ‘‘Happiness at work’’, International Journal of Management Reviews, 12(4), 384-412.
Fang, C.H. Chang, S.T. & Chen, G.L. (2011). “Organizational learning capability and organizational innovation: the moderating role of knowledge inertia”, African Journal of Business Management, 5(5), 1864-1870.
Golmoradi, R.& Ardabili, F. (2016). The Effects of Social Capital and Leadership Styles on Organizational Learning, 3rd International Conference on New Challenges in Management and Business: Organization and Leadership, 230, 372-378.
Gomez, J.P; Lorent, C.J.& Valle Caprera, R. (2005). Organizational learning capability: A proposal of Measurement, Journal of business research, 58, pp.715-725.
Hasson, H. Schwarz, U.V.T. Holmstrom, S. Karanika-Murray, M. & Tafvelin, S. (2016). Improving organizational learning through leadership training. Journal of Workplace Learning, 28(3), 115-129.
Hult, G.T.M. & Ferrell, O.C. (1997).Global organizational learning capability in purchasing: construct and measurement, Journal of Business Research, 40, 97-111.
Hoffman, J.. Hoelesher, M.& Sheriff, K. (2005). Social capital knowledge management, and sustained superior performance. Journal of knowledge management, 9 (3), 93-100.
Hair, Jr. J. F. Black, W. C. Babin, B. J. Anderson, R. E. & Tatham, R. L. (2006). Multivariate Data Analysis (6th ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice.
Jian, Z.Q. Osman, M.A.& Li, L. (2016). A study on the relationships among social capital, market orientation, organizational learning and service innovation performance. 13th International Conference on Service Systems and Service Management.
Leung, A. C. Kier, T. Fung, L. Fung & R. Sproule (2010). Searching for Happiness: The Importance of Social Capital. Journal of Happiness Studies.
Lyles, M.A. (2016). Leveraging Organizational Learning and Alliances in Complex and Changing Business Environments. Global Entrepreneurship: Past, Present & Future,Published online, 5-17.
 Mallén, F. Chiva, R. Alegre, J.& Guinot, J. (2015). Are altruistic leaders worthy? The role of organizational learning capability, International Journal of Manpower, 36(3), 271-295.
Mayer, Michael C. J. Stadler, Christian, & Hautz, Julia (2014). The relationship­ between product and international diversi fication: the role of experience. Strategic Management Journal, 22-96.
Mbengue, A. & Sané, S. (2013). Organizational learning capability: theoretical analysis and empirical study in the context of official development aid project teams, Canadian Journal of Administrative Sciences, 30(1), 26-39.
 Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. The Academy of Management Review, 23(2), 242-266.
Örtenblad, A. (2013). “What do we mean by ‘learning organization’?, in Örtenblad, A. (Ed.), Handbook of Research on The Learning Organization: Adaptation and Context, Elgar, Cheltenham, pp. 22-34.
Prieto, I.M. & Revilla, E. (2006). “Assessing the impact of learning capability on business performance: empirical evidence from Spain”, Management Learning, 37(4), 499-522.
 Pryce, J.& Lindsay, J. (2014). What happiness at work is and how to use it", Industrial and Commercial Training, 46(3), 130-134.
Salas-Vallina, A. López-Cabrales, A.& Joaquin, a. (2017). On the road to happiness at work (HAW): transformational leadership and organizational learning capability as drivers of HAW in a healthcare context. Personnel Review, 46(2), 314-338.
Semedo, A.S. Coelho, A.& Ribeiro, N. (2017). Authentic leadership and creativity: the mediating role of happiness, International Journal of Organizational Analysis, 25(3), 1-46.
Simon Land, A.& Malte, B. (2012). Top management's social capital and learning in new product development and its interaction with external uncertainties, Industrial Marketing Management, 41, 521–530.
Tirelli, A.& Goh, S.C. (2015). The relationship between trust, learning capability, affective organizational commitment and turnover intentions, International Journal of Human Resources Development and Management 15(1).
Valask, J. Reinehr, SH.& Malucelli, A. (2017). An ontology to support the classification of learning material in an organizational learning environment: an evaluation. Interactive Technology and Smart Education, 14(1), 1-33.
Van Grinsven, M. & Visser, M. (2011). “Empowerment, knowledge conversion and dimensions of organizational learning”, The Learning Organization, Vol. 18 No. 5, pp. 378-391.
Visser, M. (2016). Organizational learning capability and battlefield performance: The British Army in World War II, International Journal of Organizational Analysis, 24(4), 573-590.
Zhou, T. (2016). Examining social capital on mobile SNS: The effect of social support. Program, 50(4), 367-379.
Yan Yu. Jin-Xing Hao. Xiao-Ying Dong. & Mohamed Khalifa, (2013). “A multilevel model for effects of social capital and knowledge sharing in knowledge-intensive work teams”, International Journal of Information Management, 33, 780– 790.