الگوی ماهیت‌شناختی تعالی فردی معلم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

4 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد بردسکن، دانشگاه آزاد اسلامی، بردسکن، ایران

چکیده

زمینۀ و هدف: منابع انسانی مهم‌ترین رکن تشکیل‌دهندۀ هر سازمانی از جمله آموزش و پرورش است و سرآمدسازی آن از نقشی تعیین‌کننده و تسهیل‌گر در تعالی سازمان برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف شناخت ماهیت تعالی فردی معلمان انجام شده است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نگاه هدف کاربردی و از نظر نوع داده‌ها و روش تحلیل داده‌ها کیفی است. مشارکت‌کنندگان در پژوهش شامل 19 نفر از استادان رشتۀ علوم تربیتی، مدیران و معاونان باسابقه در استان خراسان رضوی بوده‌اند که به‌صورت هدفمند و قضاوتی انتخاب‌شده‌اند. داده‌ها با کمک مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته گردآوری و با استفاده از روش شبکۀ مضامین تحلیل شده‌اند. روایی و پایایی پژوهش با استفاده از روش گوبا و لینکن (1985) بررسی و مورد تائید قرار گرفت.
یافته‌ها: ماهیت تعالی فردی معلمان در قالب 47 مضمون پایه، 13 مضمون سازمان‌دهنده و 3 مضمون فراگیر (قابلیت‌های فردی، روان‌شناختی  و حرفه‌ای) شناسایی و تلفیق شدند.
نتیجه‌گیری: توسعۀ قابلیت‌هایی تشکیل‌دهندۀ تعالی فردی معلمان می‌تواند زمینۀ مناسبی برای ارتقای عملکرد معلمان و تعالی آموزش و پرورش در نقش‌آفرینی هرچه مؤثرتر در مسیر توسعۀ همه‌جانبه جامعه ایفا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Modality-oriented Model of Teachers' Personal Excellence

نویسندگان [English]

  • Meysam Ghavidel Bajgiran 1
  • Moslem Cherabin 2
  • Elham Fariborzi 3
  • Ahmad Akbari 4
1 Department of Educational Management, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Ph.D Student, Department of Educational Management, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, IranNeyshabur, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
4 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Bardaskan Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Background & Purpose: Human resources are the most important component of any organization, including education, and its excellence has a decisive and facilitating role in the excellence of the organization. The present study aimed to identify the nature of individual excellence of teachers.
Methodology: This research is applied in terms of purpose and qualitative in terms of data analysis method. Its participants consists of 19 teachers of educational sciences, managers and senior assistants in Khorasan Razavi province who were purposefully and judiciously selected. Data were collected using semi-structured interviews and analyzed through the network of themes. The validity and reliability of the study were evaluated and confirmed using Goba and Lincoln (1985) methods.
Findings: The nature of teachers' individual excellence was identified and combined in 47 basic themes, 13 organizing themes and 3 comprehensive themes (individual, psychological and professional capabilities).
Conclusion: Developing the capabilities that constitute the individual excellence of teachers can provide suitable conditions for improving their performance. It also can facilitate the excellence of education and its rolr playing in the path of all-round development of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual Excellence
  • Teachers
  • Individual Capabilities
  • Psychological Capabilities
  • And Professional Capabilities
ابوالمعالی، خدیجه (1391). پژوهش کیفی از نظریه تا عمل، تهران: نشر علم.
ازگلی، محمد (1390). درآمدی بر گونه شناسی و تعریف تعالی منابع انسانی در برخی از مکتب‌های بشری. دو فصلنامۀ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 2(4)، 151-181.
افخمی روحانی، حسین، شیرازی، علی، مرتضوی، سعید، مسعودی، جهانگیر، لطیفی، میثم (1394). گذار از انسان اخلاقی به انسان الهی رهیافتی نو به سازمان کرامت مدار. فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 4(19)، 505-530.
بختیاری، حسن، شعبانی، اسماعیل (1394). الگوی توسعه و تعالی فرماندهان و مدیران راهبردی ناجا. فصلنامه نظارت و بازرسی، 31(9)، 14-44.
حجازی یوسف پرداختچی محمدحسن و شاه‌پسند محمدرضا (1388). رویکردهای توسعۀ حرفه‌ای معلمان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
خواجه کولکی. اسفندیار (1394). شناسایی معیارهای انتخاب معلم نمونه. دومین اجلاس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی.
دانایی‌فرد، حسن، الوانی، مهدی و آذر، عادل (1388). روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت. تهران، انتشارات صفار.
دانائی فرد، حسن و مظفری، زینب (1387). ارتقاء روایی و پایایی در پژوهش‌های کیفی مدیریتی: تأملی بر استراتژی‌های ممیزی پژوهشی. پژوهش‌های مدیریت، سال اول، شماره اول، 162-131.
رحمانی اصل، محمدرضا (1390). سلوک فردی در آراء علامه جعفری و تأثیر آن بر تعالی سازمانی. فصلنامه منابع انسانی ناجا، 6(26)، 65-87.
رضایی فر، حمید و منتظر عطایی، محبوبه (1394). روش تحقیق کمی و کیفی. نشر مرندیز.
زعفرانی، لیلا (1392). تعالی شخصیت عامل محافظتی در برابر اختلالات روانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی. دانشگاه خلیج‌فارس.
سید نقوی، میرعلی؛ واعظی، رضا؛ قربانی زاده، وجه اله و افکانه، محمد. (1397). الگوی تعالی منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ایران. فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی، 6(شماره 2 (پیاپی 22)), 11-26.
شمس زارع، میلاد، طهماسبی، رضا، یزدانی، حمیدرضا (1397). ارزیابی بلوغ فرایندهای مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل فیلیپس. فصلنامۀ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 10(1)، 1-24.
شهرام، وحید (1388). ارائه مدل تعالی فرد در سازمان با توجه به تعالیم اسلام. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه امام صادق (ع).
شیخ‌زاده، محمد؛ عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید و فقیهی، ابوالحسن (1390). تحلیل مضمون و شبکۀ مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)، 5 (2)، 151 – 198.
طالبی، زینب (1398). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه اخلاق حرفه‌ای سازمان آموزش‌وپرورش استان گیلان با استفاده از مدل ساختاری تفسیری. پایان‌نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی ـ رفتار سازمانی، موسسه آموزش عالی قدیر لنگرود.
محمدی، ابوالفضل، علایی زاده، محمود، محمدی، مهدی. (1394). بررسی پایه‌های نظری تعالی فرد در سازمان از دیدگاه قرآن کریم. فصلنامه مدیریت اسلامی، 23(4), 133-154.
میرسپاسی، ناصر، معمارزاده، غلامرضا، نجف بیگی، رضا، علی زاده، مهدی. (1392). طراحی الگوی تعالی سازمانی در بخش دولتی. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 5(10), 6-6.
Attride-Stirling, J. (2001). Thematic networks: an analytic tool for qualitative research. Sage Journal Qualitative Research, 1(3), 385-405.
Bishop, J. L & Verleger, M. F (2013). The Flipped Classroom: A Survey of the Re-search. Paper presented at the ASEE National Conference Proceedings, Atlanta.
Boyatzis, R. E. (1998). Transforming Qualitative Information: Thematic Analysis and Code Development. London: SAGE Publications.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Creswell, J. W. (2012). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed method approaches, (2nd ed).Thousand Oaks, CA: Sage.
Escrig-Tena, Ana & García-Juan, Beatriz & Segarra, Mercedes. (2019). Drivers and internalisation of the EFQM excellence model. International Journal of Quality & Reliability Management. 10.1108/IJQRM-08-2017-0161.
Garcia, P, Kupczynski, P, & Glenda, H (2011). Impact of teacher personality styles on academic excellence of secondary student. National forum of teacher education journal,21(33), 1-8.
Garcia-Romeu, A, & Alto, P. (2010). Self- transcendence as a measuable transpersonal construct. The Journal of Transpersonal Psychology, 42, 26-47.
Hota, S; Pavani, H & Gangadhar, S. (2013). Evaluating Teachers Ranking Using Fuzzy AHP Technique. International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE), 2(6), 2231-2307.
Huang,Y.C, & Lin. S. H (2014). Assessment of charisma as a factor in effective teaching. Educational technology and society, 17(2),284-295.
Jankal, R.(2014). The role of innovation in the assessment of the excellence of enterprise subjects. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109(2014)541–545.
Johnson, D, M. (2015). The Relationship between Compassion Fatigue and Self-Transcendence among Inpatient Hospice Nurses. Dissertation for the degree of Nursing Practice, Walden University.
Kose, S. (2003). Apsychobiological model Of temperament and character:TCL character: TCI. Yeni Symposium, 41, 86-97.
Lindvall, J. & Ryve, A. (2019). Coherence and the positioning of teachers in professional development programs. A systematic review. Educational Research Review, 27(1), 140-154. Elsevier Ltd. Retrieved February 29, 2020 from https://www.learntechlib.org/p/208291.
Lochakova, O. (2007). The prayer of the heart, Ego-transcendence and adult development. Existential analysis, 18(2), 261-286.
Macdownload, D. A, & Holland, D. (2002). Examination of the psychometric properties of the temperament and character inventory self-transcendence dimension. Personality and Individual Differences, 32, 1013–1027.
Mat Kasim, M; Ramli, R. I;Haslinda, G; Mohd I; Mohmad K. F. & Vikneswari, S. (2012). Prioritization of Criteria in Teacher-Candidate Selection Process by a Pairwise Comparison Method. Knowledge Management International Conference (KMICe), Johor Bahru, Malaysia, pp. 4 – 6.
McCarthy, V. L. Ling, J. & Carini, R. M. (2013). The role of self-transcendence: A missing variable in the pursuit of successful aging. Research in Gerentological Nursing, 6(3), 176-186.
Norberg, A. Lundman, B, Gustafson, Y, Norberg, C, Fischer, R.S, & L¨ovheim, H, (2015). Self-transcendence among very old people- its associations to social and medical factors and development over five years. Archives of Gerontology and Geriatrics, 61(2), 1-25.
Reed, P. G. (2014). The theory of self-transcendence. In Smith, M. J, Liehr, P. R. (Eds.), Middle range theory for nursing (3rd ed, pp. 145-165). New York, NY: Springer
Stoeger, Heidrun & Gruber, H. (2014). Cultures of expertise: The social definition of individual excellence. Talent Development and Excellence. 6. 1-10.
Suciu, M. C. (2017). The culture of excellence. Challenges and opportunities during changing times. In Proceedings of the International Conference on Business Excellence, 11(1), 322-331. De Gruyter Open.
Talwar, B. (2011). Comparative study of frame work, criteria and criterion weighting of excellence models. In: journal of Measuring business excellence. Vol.15, no. 1, pp- 49-65.
Taylor, P(2020). The complexity of teacher professional growth – unravelling threads of purpose, opportunity and response, Professional Development in Education, DOI: 10.1080/19415257.2020.1747106.
Tengku Ariffin, Tengku Faekah & Bush, Tony & Nordin, Hasniza. (2018). Framing the roles and responsibilities of Excellent Teachers: Evidence from Malaysia. Teaching and Teacher Education. 73. 10.1016/j.tate.2018.03.005.
Timperley, h, Wilson, A, Barrar, H & Fung, I (2007). Teacher professional learning and development: Best evidence synthesis iteration, wellington. New Zealand: Ministry of Education.
Venter, H.j. (2012). Maslow’s Self-Transcendence: How It Can Enrich Organization Culture and Leadership. International Journal of Business, Humanities and Technology, 2(7), 65-71.