طراحی الگوی تلفیقی مدیریت استعداد به روش تحلیل مضمون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: در دنیای رقابتی پیش روی سازمان‌های امروزین «جنگ بر سر استعدادها» موجب شده جذب، بهره‌برداری و توسعۀ کارکنان کلیدی به اولویتی مهم برای سازمان‌های پیشرو تبدیل شده است و انجام مؤثر آن به الگویی مناسب نیاز دارد. از این رو، پژوهش حاضر به ارائۀ الگویی تلفیقی برای مدیریت استعدادها در سازمان پرداخته است.
روش‌شناسی: این پژوهش دارای از  نظر رویکرد استقرایی، از نظر  هدف کاربردی و از نگاه نوع داده‌ها کیفی است. منابع اطلاعاتی آن را مقاله‌های منتشر شده در زمینۀ مدیریت استعداد تشکیل می‌دهند و با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند 33 مقاله وارد فرایند تحلیل شده است. داده‌ها با استفاده از ابزار فیش‌برداری گردآوری و با تکنیک تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: الگوی تلفیقی مدیریت استعداد از هفت مقولۀ اصلی تشکیل شده که عبارت‌اند از: شناسایی و کشف منابع استعداد، جذب منابع استعداد، انتخاب منابع استعداد، توسعه منابع استعداد، حفظ و نگهداشت منابع استعداد، ارزیابی منابع استعداد و نتایج حاصل از منابع استعداد.
نتیجه‌گیری: تلاش برای مدیریت همه‌جانبۀ کارکنان کلیدی می‌تواند مزیت رقابتی پایداری برای سازمان فراهم سازد. الگوی تلفیقی ارائه شده در این پژوهش می‌تواند راهنمای عمل مدیران منابع انسانی در این زمینه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Integrated Model of Talent Management through Thematic Analysis

نویسندگان [English]

  • Alireza Rajabipoor Meybodi 1
  • Masoumeh Mohammadi 2
1 Associate Professor, Faculty of Economics, Management and Accounting, University of Yazd, Yazd, Iran
2 Ph.D. Student, Faculty of Economics, Management and Accounting, University of Yazd, Yazd, Iran
چکیده [English]

Background & Purpose: In today's competitive environments of organizations, the "talent war" has made the recruitment, exploitation and development of key employees a top priority for leading organizations. Effective implementation of this task requires an appropriate model. Therefore, the present study has provided an integrated model for talent management in organizations.
Methodology: This study is a qualitative, inductive, applied research. Its information sources consists of published articles in the field of talent management among which 33 articles have been entered into the analysis process using purposive sampling method. Data were collected using phishing tools and analyzed through content analysis technique.
Findings: The integrated talent management model introduced in this research consists of seven main categories, which are: identifying and discovering talent resources, attracting talent resources, selecting talent resources, developing talent resources, retaining talent resources, evaluating talent resources and the results of talent resources.
Conclusion: Efforts to comprehensively manage key employees can provide the organization with a sustainable competitive advantage. The integrated model presented in this research can be a guide for human resource managers in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent
  • Talent Management
  • Integrated Model
  • Theme Analysis
حبیب‌پور، الهویردی؛ قلی‌پور، آرین، معمارزاده طهران، غلامرضا (1397). طراحی مدل مدیریت استعدادها در صنعت بانکداری. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 5 (19)، 28-1.
حسن‌پور، اکبر؛ عبدالهی، بیژن؛ جعفری‌نیا، سعید؛ معماری، محبوبه (1398). طراحی الگوی مدیریت استعداد در صنعت بانکداری با استفاده از نظریه داده بنیاد. فصلنامه علمی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 28 (93)، 129-93.
دهقانیان، حامد؛ افجه، علی اکبر؛ سلطانی، مرتضی؛ جواهری‌زاده، ابراهیم (1397). مدل داده‌بنیاد از فرآیند مدیریت استعداد، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 10 (4)، 216-185.
سپهوند، رضا؛ شریعت‌نژاد، علی؛ عارف‌نژاد، محسن (1397). طراحی مدل استقرار نظام مدیریت استعداد در مدارس با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه، 7(1)، 229-112.
سیف هاشمی، فخرالسادات؛ عباس‌پورف عباس؛ غیاثی ندوشن، خورسندی طاسکوه، علی (13989). طراحی و اعتبار یابی الگوی مدیریت استعداد در مدارس سازمان دانشگاه آزاد اسلامی (سما)، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه، 7 (2).
عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، سعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شفیع‌زاده، محمد (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارامد برای تیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، 2، 198-151.
محفوظی، علی؛ لفظ فروشان، داود؛ قربانی، محمود (1397). طراحی مدل جامع مدیریت استعداد با رویکرد جانشین‌پروری در راستای توسعه بهره‌وری سازمانی با استفاده از روش معادلات ساختاری (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی). فصلنامه مدیریت بهره‌وری، 12 (48)، 249-275.
Al-Lozi, M. S., Almomani, R. Z. Q., & Al-Hawary, S. I. S. (2018). Talent Management Strategies as a Critical Success Factor for Effectiveness of Human Resources Information Systems in Commercial Banks Working in Jordan. Global Journal of Management And Business Research.
Byham, W. Smith, A. & Paese, M. (2002). Grow your own leaders. How to identify, develop, and retain leadership talent. NewJersey: Prentice – Hall.
Christian Reiner,c, Susanne Meyer b, Sascha Sardadva.(2017) .Urban attraction policies for international academic talent: Munich and Vienna in comparison, Cities 61,pp: 27–35.
Cascio, W. F., & Boudreau, J. W. (2016). The search for global competence: From international HR to talent management. Journal of World Business, 51(1), 103-114.
Collings, D. & Mellahi, K. (2009). «Strategic Talent Management: A Review and Research Agenda». Human Resource Management Review. Vol. 19, pp. 304–313.
Gallardo-Gallardo, E, Moliner, L. A, Gallo, P. (2017). « Mapping Collaboration Networks in Talent Management Research», Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance. Vol. 4 Issue: 4,pp.332-358.
Harun, N., Mahmood, N., & Othman, S. (2020). The effect of talent management factors on teacher’s leadership at the secondary schools. Management Science Letters, 10(1), 225-234.
Järvi, K., & Khoreva, V. (2020). The role of talent management in strategic renewal. Employee Relations: The International Journal.
Krishnan, T, Scullion, H (2017). Talent management and dynamic view of talent in small and medium enterprises. Human Resource management Review. 27(3): 431- 441.
Kvale, Steinar (1996). Interviews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing. Thousand Oaks: sage.
Li, L. Q., Xin, K., Pucik, V., & Wei, W. X. (2019). MNCs’ R&D talent management in China: aligning practices with strategies. Chinese Management Studies.
Makram,H Sparrow,P ,Greasley,K (2017). How do strategic actors think about the value of talent management? Moving from talent practice to the practice of talent. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, 4(4):259-378.
McDonnell, A. Collings, D.G. Mellahi, K. and Schuler, R. (2017) Talent management: a systematic review and future prospects. European International Management, Vol. 11, No. 1, pp.86–128.
Mohammed, A. A., Baig, A. H., & Gururajan, R. (2020). An examination of talent management processes in Australian higher education. International Journal of Productivity and Performance Management.
Muratbekova-Touron, M., Kabalina, V., Festing, M(2017). The Phenomenon of Young Talent Management in Russia—a Context-embedded Analysis. Human Resource Management. 57(2):437-455
Phillips, D. R. & Roper, K. O. (2009). «A Framework for Talent Management in Real Estate». Journal of Corporate Real Estate. Vol. 11, No. 1, pp. 7–16.
Sabuncu, K, U, Karacay, G (2016). Exploring Professional Competencies for Talent Management in Hospitality and Food Sector in Turkey. 12th International Strategic Management Conference, Antalya, Turkey.
Schiemann. W.A. (2013). «From Talent Management to Talent Optimization». Journal of World Business. Volume 49, Issue 2, Pages 281-288. Silzer, R., & Dowell, B. E. (2010). Strategy-Driven Talent Management: A Leadership Imperative. San Francisco: John Wiley & Sons.
Scullion, H., & Collings, D. G.(2011). Global talent management. Journal of World Business.Pp:105-108Shahi, T., Farrokhsheresht, B., & Aghajani, H. A. (2020). Behavioral Factors Affecting Talent Management: Meta-Synthesis Technique. Iranian Journal of Management Studies, 13(1), 117-137.
Shahi, T., Farrokhsheresht, B., & Aghajani, H. A. (2020). Behavioral Factors Affecting Talent Management: Meta-Synthesis Technique. Iranian Journal of Management Studies, 13(1), 117-137.
Theys, N. A., & Schultz, C. M. (2020). A qualitative perspective of Talent Management. Journal of Contemporary Management, 17(1), 64-85.
Ulrich, D., & Smallwood, N. (2011). «What is Talent?» The RBL Group.pp.1-7.
Ulrich, Dave, Brook Bank, Wayne (2009). Human Resource Competencies: Recognizing the Interaction of Individuals and Businesses, Translated: Masoud Binesh and Afshin Dabiri, Tehran: Saramad Publication, First Edition.