تأثیر رهبری زهرآگین بر ترومای سازمانی از راه ترویج رفتارهای ریاکارانه و ماکیاولی‌گرانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 استادیار، گروه علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، دانشگاه پیام‌نور مرکز کرمان، کرمان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: فشار و شوک روانی شدید ناشی از رخ دادن رویدادهای ناگوار پیش‌بینی نشده می‌توانند پیامدهای مخرب بسیاری بر فرد و سازمان بر جای بگذارند. سبک رهبری یکی از عواملی است که می‌تواند در بروز این حالت روانی اثرگذار باشد. از این رو، این پژوهش نقش رهبری زهرآگین در بروز ترومای سازمانی را راه ترویج رفتارهای ریاکارانه و ماکیاولی‌گرانه بررسی کرده است.
روش‌شناسی: این پژوهش کاربردی، کمی و توصیفی ـ پیمایشی است. جامعۀ آماری آن را کارکنان سازمان‌های دولتی شهر کرمان تشکیل می‌دهند برای نمونه‌گیری نیز از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بوده است که روایی آن از طریق روایی صوری و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ ارزیابی و تأیید شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزرل استفاده شده است.
یافته‌ها: رهبری زهرآگین هم به‌طور مستقیم و هم از راه رفتارهای ماکیاولی‌گرانه و ریاکارانه بر ترومای سازمانی تأثیر مثبت داشته است.
نتیجه‌گیری: پیشگیری و اصلاح رفتارهای غیرکارکردی مدیران به عنوان الگوهای رفتاری در سازمان می‌تواند از بروز رفتارهای مخربی که سلامت روانی کارکنان را به خطر می‌اندازند جلوگیری کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying The Effect of Toxic Leadership on Organizational Trauma: The Intermediating Role of Hypocrisy and Machiavellian Behaviors

نویسندگان [English]

  • Mahdi Dehghani Soltani 1
  • Maryam Mesbahi 2
  • Naimeh Mirzasadeghi 3
1 Assistant Professor, In Management, Faculty of Administrative Sciences and Economic, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Economy and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 MA Student of Public Management, Payame Noor University, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: Severe stress and shock caused by unforeseen unfortunate events can have many devastating consequences on individuals and the organization. Leadership style is one of the factors that can affect the occurrence of this mental state. Therefore, this study has investigated the role of toxic leadership in the occurrence of organizational trauma. In addition it has studied the intermediating role of hypocritical and Machiavellian behaviors in this relationship.
Methodology: This research is applied, quantitative, and descriptive-survey. The statistical population consists of employees of government organizations in Kerman. For sampling, stratified random sampling method has been used. The data collection tool was a questionnaire. Structural Equation Modeling through LISREL software was used to analyze the data.
Findings: Toxic leadership has had a positive effect on organizational trauma, both directly and through Machiavellian and hypocritical behaviors.
Conclusion: Preventing and correcting non-functional behaviors of managers as behavioral patterns in the organization can prevent the occurrence of destructive behaviors that endanger the mental health of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Toxic Leadership
  • Organizational Trauma
  • Hypocrisy Behaviors
  • Machiavellian Behaviors
احمدی، فریدون و شیرازی، اسکندر. (1394). طراحی و تبیین ابعاد محیطی سازمان اداره کننده ضربات روحی در بخش دولتی. فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، 3(2)، 106-91.
پولادی، آیدا و اعتباریان، اکبر. (1393). تأثیر رهبری مخرب بر رفتارهای انحرافی به‌واسطۀ استرس شغلی و بهزیستی روان‌شناختی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان. سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، تهران.
حمیدی‌زاده، علی؛ زارعی‌متین، حسن و ظفری، هادی.(1396). بررسی تأثیر رهبری زهرآگین و رفتارهای کژکارکردی برپیامدها و نگرش‌های کارکنان. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 6(3)، 33-1.
حیرانی، فروغ؛ وکیلی‌فرد، حمیدرضا.، بنی‌مهد، بهمن و رهنمای رودپشتی، فریدون. (1395). تأثیر شخصیت حرفه‌ای‌گرا، ضداجتماعی و بیش‌اعتمادی حسابرسان بر قضاوت آن‌ها در حل تعارض میان حسابرس و مدیریت. فصلنامه حسابداری مالی، 8(22)، 143-106.
دهقانی سلطانی، مهدی؛ شول، عباس و رمضانی، سارا. (1398). تأثیر ارزش زیست‌محیطی و تصویر سبز بر تمایل به تبلیغ دهان به دهان با تبیین نقش اعتماد سبز و تمایل به پرداخت در چارچوب مدل SOR.فصلنامه مدیریت بازرگانی، 11(4)، 804-824
دهقانی سلطانی، مهدی؛ شیری، اردشیر.، فرجی، الهام و فارسی‌زاده، حسین. (1396). تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان در صنعت هتلداری: نقش میانجی استراتژی‌های بازیگری و فرسودگی هیجانی. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 12(37)، 94-71.
دیهیم­پور، مهدی و دولتی، حسن. (1396). تاثیر عوامل ایجادکننده ترومای سازمانی بر میزان ترک خدمت کارکنان نظامی. فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، 9(4)، 106-81.
سرلک، محمدعلی و کولیوند، پیرحسین. (1394). تأثیر ترومای سازمانی بر مهارتهای کارکنان در یک بیمارستان خصوصی در ایران. فصلنامه شفای خاتم، 4(1)، 54-45.
سعادت، سجاد؛ کلانتری، مهراد و قمرانی، امیر. (1396). رابطه ویژگی‌های شخصیت تاریک (ماکیاولی، خودشیفتگی و جامعه‌ستیزی دانشجویان) با خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی،10(4)، 262-255.
سیدجوادین، سیدرضا؛ قلی‌پور، آرین و جانعلی‌زاده‌شوکی، محمد. (1393). شناسایی تأثیر به‌کارگیری سبک رهبری زهرآگین بر نتایج و پی‌آمدهای منابع انسانی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 6(4)، 127-109.
شیری، اردشیر؛ خلدشرفی، صبریه؛ دهقانی سلطانی، مهدی و یاسینی، علی. (1394). بررسی ارتباط بین خوشیفتگی مدیران و رفتارهای ریاکارانه با نقش میانجی رفتار ماکیاولی‌گرایانه مدیران در سازمان‌های دولتی شهر کرمانشاه. فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، 3(11)، 114-97.
فیض، داود؛ موتمنی، علیرضا؛ کردنائیج، اسداله؛ زارعی، عظیم و دهقانی سلطانی، مهدی. (1396). تأثیر نوآوری بازاریابی بر رقابت‌پذیری برند با تبیین نقش فرصت‌طلبی فناورانه. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 31، 29-13.
کولیوند، پیرحسن و سرلک، محمدعلی. (1394). عوامل ایجادکننده ترومای سازمانی در بیمارستان‌های خصوصی و راه‌کارهای کاهش آن: مورد مطالعه بیمارستان خاتم الانبیاء. مجله مدیریت سازمان‌های دولتی، 4(1)، 120-109.
محمدزاده، علی و سرمست، بهرام. (1396). تبیین صفات شخصیت ماکیاولیایی بر اساس الگوی سه و پنج عاملی شخصیت. فصلنامه مطالعات سیاسی، 9(36)، 64-49.
موسوی، نجم‌الدین و زارع، فرجام. (1396). بررسی نقش رفتارهای سیاسی بر بروز رفتارهای ریاکارانه با توجه به نقش میانجی معنویت. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 6(4)، 187-161.
نظری‌مقدم، فهیمه و نظری‌مقدم، فاطمه. (1393). بررسی رابطه شخصیت با سبک رهبری زهرآگین، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت (چالش‌ها و راهکارها)، تهران.
هادوی‌نژاد، مصطفی و کلوندی، مریم. (1395). کاوش پویایی پیشایندی رهبری زهرآگین با استفاده از مدل‌یابی ساختاری. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 3(19)، 24-1.
هادوی‌نژاد، مصطفی.، دانایی‌فرد، حسن.، آذر، عادل و خائف‌الهی، احمد. (1392). رفتارهای ریاکارانه در ارتباطات بین فردی سازمان. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، 13، 40-15.
هادوی نژاد، مصطفی. (1390). کاوش پدیده رفتارهای ریاکارانه در ارتباطات بین فردی در سازمان: خلق و آزمون نظریه‌ای داده بنیاد با استفاده از پژوهش روش‌های آمیخته اکتشافی، رساله دکترای مدیریت رفتاری دانشگاه تربیت مدرس.
هادوی‌نژاد، مصطفی و روستایی، سعیده. (1395). جو شرنگ‌آلود سازمان: مفهوم‌سازی و سنجش. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 25(82)، 80-61.
Alonso, P. (2017). Definitations, typologies and processes involved in organizational trouma: A literature review. Chapter: 1 Publisher: IGI Global Editors: Stanislav Hasa, Richard Brunet-Thornton.
Arpaci, L., Yalcin, S.B., Baloglu, M. & Kesisi, S. (2018). The moderating effect of gender in the relationship between narcissism and selfie-posting behavior. Personality and Individual Differences, 134, 71-74.
Barry, C.T., Pickard, J.D. & Ansel, L. (2009). The associations of adolescent invulnerability and narcissism with problem behaviors. Personality and Individual Differences, 47(6), 577-582.
Batson, C.D., Thompson, E.R. & Chen, H. (2002). Moral hypocrisy: Addressing some alternatives. Journal of Personality and Social Psychology, 88, 330-339.
Boddy, C.R. & Croft, R. (2016). Marketing in a time of toxic leadership. Qualitative Market Research: An International Journal, 19(1), 1-26.
Bockler, A., Sharifi, M., Kanske, P., Dziobek, I. & Singer, T. (2017). Social decision making in narcissism: Reduced generosity and increased retaliation are driven by alterations in perspective-taking and anger. Personality and Individual Differences, 104, 1-7.
Campbell, W.K., Hoffman, B.J., Campbell, S.M. & & Marchisio, G. (2011). Narcissism in organizational contexts. Human Resource Management Review, 21(4), 268-284.
Carnevale, J.B., Huang, L. & Harms, P.D. (2018). Leader consultation mitigates the harmful effects of leader narcissism: A belongingness perspective. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 164, 76-84.
Chua, S.M.Y. & Murray, D.W. (2015). How toxic leaders are perceived: gender and information-processing. Leadership & Organization Development Journal, 36(3), 292-307.
Dahling, J. J., Whitaker, B. G., & Levy, P. E. (2009). The development and validation of a new Machiavellianism Scale. Journal of Management, 35: 219-257.
Effron, D.A., Lucas, B.J. & Oconner, K. (2015). Hypocrisy by association: When organizational membership increases condemnation for wrongdoing. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 130, 147-159.
Espinosa, A. & Rudenstine, S. (2018). Trait emotional intelligence, trauma and personality organization: Analysis of urban clinical patients. Personality and Individual Differences, 123, 176-181.
Fassin, Y. & Buelens, M. (2011). The hypocrisy‐sincerity continuum in corporate communication and decision making: A model of corporate social responsibility and business ethics practices. Management Decision, 49(4), 586-600.
Feiz, D., Dehghani Soltani, M. & Farsizadeh, H. (2019). The effect of knowledge sharing on the psychological empowerment in higher education mediated by organizational memory. Studies in Higher Education, 44(1), 1-18.
Greenbaum, R.L., Hill, A., Mawritz, M.B. & Quade, M.J. (2014). Employee machiavellianism to unethical behavior the role of abusive supervision as a trait activator. Journal of Management, 43(2), 1-9.
Green, J. (2014). Toxic leadership in Educational organizations. Education leadership Review, 15(1), 18-33.
Gu, H., Wen, Z. & Fan, X. (2017). Structural validity of the Machiavellian Personality Scale: A bifactor exploratory structural equation modeling approach. Personalty and Individual Difference, 105, 116-123.
Hadadian, Z. & Saydpour, Z. (2016). Relationship between Toxic Leadership and job related affective well-being: The mediating role of job stress of Knowledge workers. Studies in Business and Economics, 11(3), 84-89.
Kauten, R. & Barry, C.T. (2016). Adolescent narcissism and its association with different indices of prosocial behavior. Journal of Research in Personality, 60, 36-45.
Kauten, R. & Barry, C.T. (2014). Do you think I’m as kind as I do? The relation of adolescent narcissism with self- and peer-perceptions of prosocial and aggressive behavior. Personality and Individual Differences, 61, 69-73.
Lacey, M.Y. & Groves, K. (2014). Talent management collides with corporate social responsibility: creation of inadvertent hypocrisy. Journal of Management Development, 33(4), 399-409.
Lammers, J., Stapel, D.A. & Galinsky, A.D. (2010). Power Increases Hypocrisy Moralizing in Reasoning, Immorality in Behavior. Psychological Science, 21(5), 737-744.
Lee, S.Y., Cheon, Y. & Kwak, K.T. (2016). Status Anxiety, Institutional Hypocrisy, and Innovation: Evidence from the Korean Wireless Internet Industry. Procedia Computer Science, 91, 1138-1146.
Lipman-blumen, J. (2005). The allure of toxic leadership. Why follow Destructive Bosses and corrupt politicians and how we can survive them. Oxford University press.
Lobbestael, J., Baumeister, R.F., Fiebig, T. & Eckel, L.A. (2014). The role of grandiose and vulnerable narcissism in self-reported and laboratory aggression and testosterone reactivity. Personality and Individual Differences, 69, 22-27.
Lubit, R. (2002). The long-term organizational impact of destructively narcissistic managers. The Academy of Management Executive, 16(1), 127-138.
Luo, Y.L.L., Cai, H., Sedikides, C. & Song, H. (2014). Distinguishing communal narcissism from agentic narcissism: A behavior genetics analysis on the agency–communion model of narcissism. Journal of Research in Personality, 49, 52-58.
Maleseza, M. & Kaczmarek, M.C. (2018). Grandiose narcissism versus vulnerable narcissism and impulsivity. Personality and Individual Differences, 126, 61-65.
Maxwell, S.M. (2015). An exploration of human Resource personal and toxic leadership. Doctoral Dissertation, Walden University.
Mehta, S. & Mehshewari, G. (2014). Toxic leadership: tracing the destructive trail. International journal of management, 5(10), 18-24.
Mowlaie, M., Abolghasemi, A. & Aghababaei, N. (2016). Pathological narcissism, brain behavioral systems and tendency to substance abuse: The mediating role of self-control. Personality and Individual Differences, 88, 247-250.
Padilla, A., Hogan, R. & Kaiser, R.B. (2007). The toxic triangle: Destructive leaders, susceptible followers, and conducive environments. Leadership Quarterly, 18, 176-194.
Pinto, J.K. & Patanakul, P. (2015). When narcissism drives project champions: A review and research agenda. International Journal of Project Management, 33(5), 1180-1190.
Rosenthal, S.A. & Pittinsky, T.L. (2006). Narcissistic leadership. The Leadership Quarterly, 17(6), 617-633.
Schmidt, A.A. (2014). An examination of toxic leadership, jop outcomes and the impact of military deployment. PhD dissertation. University of Maryland, college park.
Sendjaya, S., Pekerti, A., Härtel, C., Hirst, G. & Butarbutar, I. (2016). Are authentic leaders always moral? The role of Machiavellianism in the relationship between authentic leadership and morality. Journal of Business Ethics, 133(1), 125-139.
Szabo, Z.P., Czibor, A., Restas, P. & Bereczkei, T. (2018). “The Darkest of all” The relationship between the Dark Triad traits and organizational citizenship behavior. Personality and Individual Differences, 134, 352-356.
Tehrani, N .(2004). Workplace Trouma Consepts, Asessment, Interventions. Routledge.
Tehrani, N., Cox, S.J. & Cox, T. (2002). Assessing the Impact of Stressful Incidents in Organization: The Development of an Extended Impact of Events Scale. Counseling Psychology Quarterly, 15(2), 191-200.
Walton, M. (2007). Leadership Toxicity- An Invitable Affiction of organizations?. Organizations & people, 14(1), 12-21.
Wang, D. (2017). A study of the relationship between narcissism, extraversion, drive for entertainment, and narcissistic behavior on social networking sites. Computers in Human Behavior, 66, 138-148.
Wilson, D.S., Near, D. & Miller, R.R. (1996). Machiavellianism: A Synthesis of the Evolutionary  and Psychological Literatures. Psychological Bulletin, 119, (2), 285-299.
Yavas, A. (2016). Sectoral differences in the perception of toxic leadership. Social and Behavioral Sciences, 229, 267-276.