مدل‌سازی پیشایندهای ارتقای گشودگی کارکنان برای پذیرش تغییر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

2 استادیار، علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 دکتری مدیریت آموزش عالی، مدرس دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

4 مدرس دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص)، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: آمادگی و پذیرش کارکنان برای اجرای طرح‌های تحول سازمانی پیش‌نیازی اساسی به شمار می‌رود. در این پژوهش تأثیر رهبری تحول‌گرا و ارتباطات سازمانی شفاف بر گشودگی کارکنان برای پذیرش تغییر با نقش میانجی اعتماد سازمانی بررسی شده است.
روش‌شناسی: این تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر ماهیت و روش انجام آن توصیفی –همبستگی است. جامعۀ آماری آن را مدیران و کارکنان ستادی سازمان تأمین اجتماعی شهر تهران تشکیل داده‌اند که از میان آن‌ها 269 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شده است. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری و با کمک نرم افزار SPSS و AMOS با روش مدل یابی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شده‌اند.
یافته‌ها: رهبری تحول‌گرا و اعتماد سازمانی بر گشودگی کارکنان برای پذیرش تغییر تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین رهبری تحول‌گرا و ارتباطات سازمانی شفاف تأثیر مثبت و معناداری بر اعتماد سازمانی داشته‌اند. تأثیر غیرمستقیم رهبری تحول‌گرا و ارتباطات سازمانی بر گشودگی کارکنان برای پذیرش تغییر از طریق اعتماد سازمانی نیز تأیید شده است؛ اما تأثیر مستقیم ارتباطات سازمانی شفاف بر گشودگی کارکنان برای پذیرش تغییر معنادار نبود.
نتیجه‌گیری: استفاده از سبک رهبری تحول‌گرا و توسعه ارتباطات سازمانی شفاف می‌تواند میزان آگاهی کارکنان از طرح تحول سازمانی مورد نظر و تمایل آن‌ها برای مشارکت در پیشبرد آن را ارتقا دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of the Antecidents of Promoting Openness of Employees to Change Acceptance

نویسندگان [English]

  • Samad Barani 1
  • Manijeh Ahmadi 2
  • Mohammad Fallah 3
  • Hamidreza Afshari 4
1 Assistant Prof, School of Management, Shahid Sattari Aviation University, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof, Educational Sciences, Payame Noor University Tehran, Iran.
3 Ph.D of Educational Management, Instructor of Shahid Sattari Air University.
4 Instructor of Khatam Al-Anbia Air Defence University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: Staff readiness and acceptance for the implementation of organizational transformation plans is a basic prerequisite. In this study, the effect of transformational leadership and transparent organizational communication on the openness of employees to accept change with the mediating role of organizational trust has been investigated.
Methodology: This is an applied  and descriptive research. The statistical population consists of managers and staff of the Social Security Organization of Tehran, from which 269 people were selected randomly. Data were collected using a questionnaire and analyzed by SPSS and .
Findings: Transformational leadership and organizational trust have a positive effect on employees' openness to change acceptance. Also, transformational leadership and transparent organizational communication have had a positive effect on organizational trust. The indirect impact of transformational leadership and organizational communication on employee openness to change acceptance through organizational trust has also been acknowledged. But the direct effect of transparent organizational communication on the openness of employees to change acceptance was not significant.
Conclusion: Developing transformational leadership and transparent organizational communication can increase employees' awareness of the desired organizational transformation plan and their willingness to participate in its advancement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational leadership
  • organizational trust
  • transparent organizational communication
  • employees' openness to change acceptance