شناسایی عوامل مؤثر بر آوای سازنده کارکنان در سازمان‎های دولتی ایران (مورد مطالعه: یک سازمان‌ نظامی در شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و علوم نظامی، دانشگاه امام علی(ع)، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و علوم نظامی، دانشگاه امام علی(ع)، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت راهبردی، دانشکده علوم و فنون فارابی، تهران، ایران.

10.22034/jhrs.2021.134043

چکیده

زمینه و هدف: گوش‎سپردن به آواها و صداهای کارکنان، باعث می‎شود که عملکرد سازمان ارتقا یابد. رفتارهای صوتی، به اطلاعات اختیاری و داوطلبانه‎ای اشاره می‎کند که هدف آن، ارتقای عملکرد سازمانی است. در این رابطه، برای شنیدن صدای کارکنان، باید بسترها و سازوکارهای آن فراهم شده و عوامل مؤثر بر این رفتارهای صوتی شناسایی شوند. از این رو، هدف مقاله پیش رو، شناسایی عوامل مؤثر بر تسهیل آوای کارکنان و صداهای مرتبط با بهبود، در سازمان‎های دولتی است.
روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری داده‏ها توصیفی و پیمایشی است. گردآوری داده‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند از 8 خبره منابع انسانی با کمک پرسشنامه انجام شده است. تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از روش دلفی فازی در سه مرحله انجام شده است.  برای سنجش روایی از روش روایی محتوا و برای ارزیابی پایایی از میزان ناسازگاری استفاده شده است.
یافته‌ها: طی سه مرحله نظرسنجی از خبرگان در نهایت 39 عامل تسهیل‌گر آوای سازنده کارکنان شناسایی و تایید شد که در پنج دسته کلی طبقه‌بندی شدند: عوامل فردی، عوامل گروهی، عوامل سازمانی، عوامل مدیریتی و عوامل محیطی.
نتیجه‌گیری: ارزیابی وبهسازی وضعیت موجود تسهیل‌گرهای آوای سازنده کارکنان در سازمان می‌تواند به طور همزمان زمینه را برای بهبود سازمانی فراهم سازد و به توسعه قابلیت‌های منابع انسانی سازمان نیز مساعدت کند. بدین منظور، ضروری است سازوکارهای مورد نیاز برای شنیده شدن صدای کارکنان و تأثیرگذاری آنها بر تصمیمات سازمانی فعال و بهره‌برداری شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Factors Affecting the Constructive Voice of Employees in the Iranian Governmental Organizations: A Case of a Military Organization in Tehran

نویسندگان [English]

  • Asghar Mohammadi Fateh 1
  • Sayed Hasan Hosseini 2
  • Hamidreza Nadi 3
1 assistant Prof., Faculty of management and military Sciences, Imam ali University, Tehran, Iran.
2 assistant Prof., Faculty of management and military Sciences, Imam ali University, Tehran, Iran
3 assistant Prof., Strategic Management, Faculty of Science and Technology, Farabi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: Listening to the voices of employee improves the performance of the organization. Voice behaviors refer to the provision of voluntary information that aims to improve organizational performance. In this regard, in order to listen to the voice of the employees, the contexts and mechanisms must be provided, and the factors affecting these voice behaviors must be identified. As a result, the purpose of this article was to identify the factors affecting the facilitation of employees' voices and voices related to improvement in public organizations.
Methodology: This research was applied in terms of purpose, and descriptive-survey-Delphi in terms of data collection. Accordingly, the Fuzzy Delphi technique consisting of 8 experts in the field of human resources was used to identify the factors facilitating the voice of employees.
Findings: The results revealed that 39 effective facilitating factors of the employees' constructive voices were identified. These 39 factors were classified into five general categories: individual factors, group factors, organizational factors, managerial factors, and environmental factors.
Conclusion: Evaluating and improving the current status of employees' constructive facilitating voice in the organization can prepare the grounds for enhancing the organization and its capabilities of human resources. To do so, it is essential to activate and implement the necessary mechanisms for listening to the employees' voices and their effects on organizational decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Employees' voice
  • Facilitators of employees' voice
  • Delphi technique
Aeen, M. N., Zarei, R., & Matin, H. Z. (2014). Do the Organizational Rumors Emphasize the
Influence of Organizational Silence over Organizational Commitment? Journal of Social
Issues & Humanities, 2(1), 88-93.
Agnihotri, N. (2017). Assessing Factors Influencing Employees' Voice Behavior in
Organizations. Doctoral dissertation, State University of New York at Albany.
Akyuz, E. & Celik, E. (2015). A fuzzy DEMATEL method to evaluate critical operational
hazards during gas freeing process in crude oil tankers. Journal of Loss Prevention in the
Process Industries, 38, 243-253.
Armstrong, M. (2006). A handbook of human resource management practice. Kogan Page
Publishers.
Avgar, A. C., Sadler, J. A., Clark, P., & Chung, W. (2016). Labor–Management Partnership and
Employee Voice: Evidence from the Healthcare Setting. Industrial Relations: A Journal
of Economy and Society, 55(4), 576-603.
Bailey, M. (2009). Can you hear us? The effectiveness of European Works Councils as a
mechanism of employee voice for Hungarian workers of Print Co. Employee Relations,
31(2), 197-218.
Basati, M., Kaviani, E., Malekian, F. & Islam Panah, M. (2015). Modeling Organizational
Social Capital on Organizational Silence and Silence with Considering the Mediating
Role of Social Negligence. Third International Conference on Management, Economics
and Accounting, Tabriz, East Azerbaijan Industrial Management Organization.
(in Persian)
Bowen, F. & Blackmon, K. (2003). Spirals of Silence: The Dynamic Effects of Diversity on
Organizational Voice. Journal of Management Studies, 40(6), 1393-1417.
Bryson, A., Charlwood, A., & Forth, J. (2006). Worker voice, managerial response and labour
productivity: an empirical investigation. Industrial Relations Journal, 37(5), 438-455.
Chan, S. C., & Yeung, D. (2016). The Impact of Leader-member Exchange (LMX) and
Empowerment on Employee Voice Behavior. Nang Yan Business Journal, 4(1), 44-55.
Chen, A. S. Y., & Hou, Y. H. (2016). The effects of ethical leadership, voice behavior and
climates for innovation on creativity: A moderated mediation examination. The
Leadership Quarterly, 27(1), 1-13.
Cheng, C. & Lin, Y. (2002). Evaluating the best main battle tank using fuzzy decision theory
with linguistic criteria evaluation. European Journal of Operational Research, 142(1),
174-186.
Daileyl, R. C., & Kirk, D. J. (1992). Distributive and procedural justice as antecedents of job
dissatisfaction and intent to turnover. Human relations, 45(3), 305-317.
Darwish, H. & Shams, M. (2017). Investigating the effect of political behavior on employees'
voice. Quarterly Journal of Policy Making in Public Management, 25 (8), 1-13.
(in Persian)
Derakhshan, M. (2017). Predicting Organizational Voice through Ethical Atmosphere and
Psychological Capital. Quarterly Journal of Ethics in Science and Technology, 12 (2), 37-
46. (in Persian)
Detert, J. R., & Burris, E. R. (2007). Leadership behavior and employee voice: Is the door really
open? Academy of management journal, 50(4), 869-884.
Dyne, L. V., Ang, S., & Botero, I. C. (2003). Conceptualizing employee silence and employee
voice as multidimensional constructs. Journal of management studies, 40(6), 1359-1392.
Elsetouhi, A. M., Hammad, A. A., Nagm, A. E. A., & Elbaz, A. M. (2018). Perceived leader
behavioral integrity and employee voice in SMEs travel agents: The mediating role of
empowering leader behaviors. Tourism Management, 65, 100-115.
Gao, L., Janssen, O., & Shi, K. (2011). Leader trust and employee voice: The moderating role of
empowering leader behaviors. The Leadership Quarterly, 22(4), 787-798.
Ghanbari, S. & Fayeq Mohammadi, M. (2017). Assessing the role of professional ethics and
psychological security on the relationship between justice and organizational voice.
Ethics in Science and Technology Quarterly, 12 (2), 47-56. (in Persian)
Gorden, W. I. (1988). Range of employee voice. Employee Responsibilities and Rights Journal,
1(4), 283-299.
Grant, A. M. (2013). Rocking the boat but keeping it steady: The role of emotion regulation in
employee voice. Academy of Management Journal, 56(6), 1703-1723.
Habibi, A., Jahantigh, F. F., & Sarafrazi, A. (2015). Fuzzy Delphi Technique for Forecasting
and Screening Items. Asian Journal of Research in Business Economics and
Management, 5(2), 130- 143.
Hassan, S. (2015). The importance of ethical leadership and personal control in promoting
improvement-centered voice among government employees. Journal of Public
Administration Research and Theory, 25(3), 697-719.
Hirschman, A. O. (1970). Exit, voice, and loyalty: Responses to decline in firms, organizations,
and states (Vol. 25). Harvard university press.
Holland, P. J., Teicher, J., & Donaghey, J. (Eds.). (2019). Employee Voice at Work. Springer.
Hsiung, H.H. (2012). Authentic leadership and employee voice behavior: a multi-level
psychological process. Journal of Business Ethics, 107(3), 349-361.
Ilkhanizadeh, S., & Karatepe, O. M. (2017). An examination of the consequences of corporate
social responsibility in the airline industry: Work engagement, career satisfaction, and
voice behavior. Journal of Air Transport Management, 59(C), 8-17.
Issar, G., & Navon, L. R. (2016). Voice of the Employee. In Operational Excellence (pp. 159-
162). Springer International Publishing.
Jun, W. W. W. W. L., & Longzeng, W. U. (2012). Abusive Supervision, Perceived
Psychological Safety and Voice Behavior [J]. Chinese Journal of Management, 1, 014.
Kaufman, B. E. (2015). Theorising determinants of employee voice: An integrative model
across disciplines and levels of analysis. Human Resource Management Journal, 25(1),
19-40.
Koyuncu, M., Burke, R., Fixenbaum, L., & Tekin, Y. (2013). Antecedents and consequences of
employee voice behaviour among front-line employees in Turkish hotels. Anatolia, 24(3),
427-437.
Lam, L. W., Loi, R., Chan, K. W., & Liu, Y. (2016). Voice More and Stay Longer: How Ethical
Leaders Influence Employee Voice and Exit Intentions. Business Ethics Quarterly,
26(03), 277-300.
Lavelle, J., Gunnigle, P., & McDonnell, A. (2010). Patterning employee voice in multinational
companies. Human Relations, 63(3), 395-418.
Liang, J., Farh, C. I., & Farh, J. L. (2012). Psychological antecedents of promotive and
prohibitive voice: A two-wave examination. Academy of Management journal, 55(1), 71-
92.
Liu, W., Tangirala, S., Lam, W., Chen, Z., Jia, R. T., & Huang, X. (2015). How and when
peers’ positive mood influences employees’ voice. Journal of Applied Psychology,
100(3), 976.
Loi, R., Ao, O. K., & Xu, A. J. (2014). Perceived organizational support and coworker support
as antecedents of foreign workers’ voice and psychological stress. International Journal
of Hospitality Management, 36, 23-30.
Malik, A. (2018). Managing Employee Voice. In Strategic Human Resource Management and
Employment Relations (pp. 105-117). Springer, Singapore.
Mayfield, J. R., & Mayfield, M. (2017). Raise their voices: The link between motivating
language and employee voice. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2017, No.
1, p. 13015). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.
Milliken, F. J., Schipani, C. A., Bishara, N. D., & Prado, A. M. (2015). Linking workplace
practices to community engagement: The case for encouraging employee voice. Academy
of Management Perspectives, 29(4), 405-421.
Mohabelipour, M. & Shams, Z. (2017). Investigating the Impact of Social Capital on
Employees' Voices. Second International Conference on Management and Accounting,
Tehran, Salehan Institute of Higher Education. (in Persian)
Mohammadi Fateh, I., Rahnavard, F., Tahmasebi, P. & Asadi, R. (2020). The effect of ethical
leadership on employees 'creativity by considering the role of mediating employees'
voices. Quarterly Journal of Development and Transformation Management, (Special
Issue), 83-93. (in Persian)
Montazer, G. A. & Jafari, N. (2008). Using Fuzzy Delphi Technique to Determine the Tax
Policies of the Country. Journal of Economic Research, 8 (1), 91-118. (in Persian)
Morrison, E. W. (2011). Employee voice behavior: Integration and directions for future
research. Academy of Management annals, 5(1), 373-412.
Morrison, E. W. (2014). Employee voice and silence. Annual Review of Organizational
Psychology and Organizational Behavior, 1(1), 173-197.
Morrison, E. W., & Milliken, F. J. (2000). Organizational silence: A barrier to change and
development in a pluralistic world. Academy of Management review, 25(4), 706-725.
Mowbray, P., Wilkinson, A. & TSE, H.H. (2015). An Integrative Review of Employee Voice:
Identifying a Common Conceptualization and Research Agenda. International Journal of
Management Reviews. DOI: 10.1111/ijmr.12045
Pinder, C. C., & Harlos, K. P. (2001). Employee silence: Quiescence and acquiescence as
responses to perceived injustice. In Research in personnel and human resources
management. Emerald Group Publishing Limited.
Qi, Y., & Ming-Xia, L. (2014). Ethical leadership, organizational identification and employee
voice: Examining moderated mediation process in the Chinese insurance industry. Asia
Pacific Business Review, 20(2), 231-248.
Rizvi, S. T. H. (2016). The Effect of Psychological Capital on Employees’ Voice and Loyalty
Responses to Organizational Injustice-A two Dimensional Approach. Journal of
Managerial Sciences, 10(1), 152-175.
Roberts, H. E. (1993). The role of self-leadership and employment characteristics in predicting
job satisfaction and performance. Doctoral dissertation, Virginia Tech.
Sablok, G., Bartram, T., Stanton, P., Burgess, J., & McDonnell, A. (2013). The impact of union
presence and strategic human resource management on employee voice in multinational
enterprises in Australia. Journal of Industrial Relations, 55(4), 621-639.
Song, J., He, C., Wu, W., & Zhai, X. (2018). Roles of self-efficacy and transformational
leadership in explaining voice-job satisfaction relationship. Current Psychology, 1-12.
Stouten, J., van Dijke, M., Mayer, D. M., De Cremer, D., & Euwema, M. C. (2013). Can a
leader be seen as too ethical? The curvilinear effects of ethical leadership. The Leadership
Quarterly, 24, 680–695.
Tangirala, S., & Ramanujam, R. (2012). Ask and you shall hear (but not always): Examining the
relationship between manager consultation and employee voice. Personnel Psychology,
65(2), 251-282.
Travis, D. J., Gomez, R. J., & Barak, M. E. M. (2011). Speaking up and stepping back:
Examining the link between employee voice and job neglect. Children and Youth
Services Review, 33(10), 1831-1841.
Tutar, H., Altınöz, M., & Çakıroğlu, D. (2011). Is ethical leadership and strategic leadership a
dilemma? A descriptive survey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 24, 1378-
1388.
Uğurlu, Ö. Y., & Sibel, A. (2016). The relationship between psychological safety and employee
voice: The mediation role of affective commitment and intrinsic motivation. Journal of
Business Research-Türk, 8(1), 223-239.
Unler, E. and Caliskan, S. (2019). Individual and managerial predictors of the different forms of
employee voice. Journal of Management Development, 38(7), 582-603.
Van Dyne, L., Kamdar, D., & Joireman, J. (2008). In-role perceptions buffer the negative
impact of low LMX on helping and enhance the positive impact of high LMX on voice.
Journal of Applied Psychology, 93(6), 1195.
Venkataramani, V., Zhou, L., Wang, M., Liao, H., & Shi, J. (2016). Social networks and
employee voice: The influence of team members’ and team leaders’ social network
positions on employee voice. Organizational Behavior and Human Decision Processes,
132, 37-48.
Viveros, H., Kalfa, S., & Gollan, P. J. (2018). Voice as an Empowerment Practice: The Case of
an Australian Manufacturing Company. In Advances in Industrial and Labor Relations,2017: Shifts in Workplace Voice, Justice, Negotiation and Conflict Resolution in Contemporary Workplaces (pp. 91-112). Emerald Publishing Limited.
Wang, D., Gan, C., & Wu, C. (2016). LMX and employee voice: A moderated mediation model
of psychological empowerment and role clarity. Personnel Review, 45(3), 605-615.
Whiteside, D. B., & Barclay, L. J. (2012). Echoes of Silence: Employee Silence as a Mediator
Between Overall Justice and Employee Outcomes. Journal of business ethics, 108, 1-16.
Wilkinson, A., Dundon, T., Donaghey, J., & Freeman, R. (2014). Employee voice: Charting
new terrain. The handbook of research on employee voice: Participation and involvement
in the workplace, 1-16.
Wu, C. H., and Fang, W. C. (2011), Combining the Fuzzy Analytic Hierarchy Process and the
fuzzy Delphi method for developing crit-ical competences of electronic commerce
professional managers. Qual Quant, 45(7), 751–768.
Yee, L. S., Sandaran, S. C., & Razak, S. S. A. (2018). Employee Voice and the Communication
of Dissent in an Organisational Setting in Malaysia: A Case Study. LSP International
Journal, 5(1).
Zhao, H. (2014). Relative leader-member exchange and employee voice: mediating role of
affective commitment and moderating role of Chinese traditionality. Chinese
Management Studies, 8(1), 27-40