مقایسه اثربخشی آموزش برنامه‌ریزی عصبی ـ کلامی و تحلیل ارتباط متقابل بر حل تعارض میان فردی مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد، گروه مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/jhrs.2021.134047

چکیده

زمینه و هدف: ‌‌یکی از مهارت‎های انسانی مهم مدیران، مهارت آنها در مدیریت ‌تعارض‌های ‌‌میان‌فردی برای ایجاد محیط کاری پویا و سازنده است. بدین منظور شناخت اثربخشی روش‌های مختلف در این زمینه ضروری است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای ‌‌برنامه‌ریزی عصبی ـ کلامی و تحلیل ارتباط متقابل بر ‌‌حل‌ تعارض ‌‌میان‌فردی مدیران اجرا شده است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش،‌ ‌نیمه‌آزمایشی با گروه کنترل و پیگیری است. جامعه آماری آن را مدیران مرد میانی شرکت ‌‌پارس ‌خودرو تشکیل می‌دهند که از میان آنها 66 نفر از آنها به ‎روش تصادفی در گروه‎ها جایگزین شدند. ابزارهای این پژوهش، پرسش‌نامه ‌‌حل تعارض، پروتکل آموزش تحلیل ارتباط متقابل و پروتکل آموزش ‌‌برنامه‌ریزی ‌‌عصبی ـ ‌کلامی بود. برای تجزیه‎وتحلیل داده‌ها از روش تحلیل واریانس ‌‌اندازه‌گیری مکرر، در نسخه 6 نرم‎افزار اس‎پی‎اس‎اس استفاده شد.
یافته‌ها: به کارگیری‌‌هر ‌دو روش آموزشی مورد بررسی در گروه آزمایش، در مقایسه با گروه کنترل، بر افزایش نمره مدیریت ‌تعارض مدیران تأثیری معنادار داشتند. با وجود این، اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط متقابل بیشتر بود.
نتیجه‌گیری: بهره‌برداری موثر از پدیده گریزناپذیر تعارض در محیط کار نیازمند توانایی مدیران در ایجاد و حفظ سطحی بهینه از تعارض‌های میان‌فردی و میان‌گروهی است. ارائه آموزش‌های برنامه‌ریزی عصبی - کلامی و تحلیل ارتباط متقابل به به مدیران میانی کمک می‎کند دانش و مهارت‌های انسانی و میان‌فردی خود را در این زمینه ارتقا دهند و بتوانند سازمان را از مزایای مدیریت تعارض سازنده بهره‌مند سازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Neuro-Linguistic Programming and Transactional Analysis on Interpersonal Conflict Resolution of Managers

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mohammad Hossein Pour 1
  • Fariba Hassani 2
  • Abdollah Shafiabady 3
  • Afsaneh Ghanbary Panah 4
1 PHD student in PhD. Candidate, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Education Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant professor of psychology, Faculty of Psychology and education Sciences, Azad Islamic University of Tehran Markazi, Iran.
3 Prof of consultancy. Faculty of Psychology and education Sciences. Allameh Tabatanee University. Tehran. Iran.
4 Assistant professor of psychology, Faculty of Psychology and education Sciences, Azad Islamic University of Tehran Markazi, Iran.
چکیده [English]

Background and Purpose: Resolving interpersonal conflict for establishing dynamic and effective workplace is one of the most important skills of managers. Thus, it's essential to know the effectiveness of different ways in this area. The aim of this study was to compare the effectiveness of teaching Neuro-Linguistic Programming strategies and Transactional Analysis on resolving interpersonal conflict of managers.
Methodology: The present study was applied and quasi-experimental in terms of method with control and experimental groups. The participants of this study consisted of 66 middle managers of Pars Khodro Company and were randomly selected and placed in groups. The used tools were a conflict resolution questionnaire, Transactional Analysis Training Protocol, and Neuro- Linguistic Programming Training Protocol. In order to analyze the data, repeated measures ANOVA was conducted using SPSS Software Version 16.
Findings: Both methods had a significant effect on increasing the scores of managers' conflict resolution compared to the control group, however, the effectiveness of the transactional analysis training was greater.
Conclusion: Training of both methods can help managers to resolve interpersonal conflicts effectively by recognizing communication patterns, job design, and forming work teams in accordance with the concepts of both methods, and organizations can provide these trainings to their managers and benefit from the waste of organizational resources due to the reduction of conflicts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Interpersonal conflict resolution
  • Neuro-linguistic-programming
  • Transactional analysis
Abioro, M. A., OdunlamiI, S.A., Ekpudu. J.E. (2019). Conflicts Management Strategies: A Tool
for Industrial Harmony. Izvestiya Journal of Varna University of Economics. 63 (1), 19 -
34.
Agwu, M. O. (2013). Conflict Management and Employees Performance in Julius Berger
Nigeria PLC. International Journal of Academic Research in Management, 2(4), 125-
139.
Al-ali, A.H.O., Shamaileh, B. S. (2015).The Impact of Neuro Linguistic Programming on
Employees’ Performance: An Experimental Study in Al-Hussein Bin Abdullah II
Industrial Estate-Jordan. Al-Balqa Journal for Research and Studies, 18(1), 13-49.
Alder, H. (2017). Handbook of NLP: A Manual for Professional Communicators. Routledge
publication ; 1th edition.
Aldoghan, M. (2014). Transactional Analysis and its Intrigue in Saudi Arabian Organizations.
International Journal of Business and Social Science, 5(8), 267-273.
Amirhosseini, M.H. and Kazemian, H. (2019) ‘Automating the process of identifying the
preferred representational system in Neuro Linguistic Programming using Natural
Language Processing’, Cognitive Processing Journal, Springer. doi: 10.1007/s10339-
019-00912-3.
Anjomshoa, M.R., Fahim Devin, Y., Esmailzadeh, M.R., Keshtidar, M. (2020) Effects of neurolinguistic
programming course on job stress, positive organizational behavior and job
motivation in physical education teachers. Pedagogy of physical culture and sports,
24(3),111-117.
Bao, Y. S., Zhu, F. W., Hu, Y., & Cui, N. (2016). The Research of Interpersonal Conflict and
Solution Strategies. Psychology, 7(4), 541-545.
Bordean, O. & Rácz, D. & Ceptureanu, S. & Ceptureanu, E. & Pop, Z. (2020). Gender Diversity
and the Choice of Conflict Management Styles in Small and Medium-Sized Enterprises.
Sustainability, 12, 2-11.
Bossenmayer, T. (2011). The Impact on Self Perception of Ego States of a Transactional
Analysis Introductory Training Course. International Journal of Transactional Analysis
Research, 2(2), 44-51.
Brajovic Car, K. (2013). Reconstruction of autonomy in transactional analysis: From classical
transactional analysis to a social constructionist perspective on autonomy in partnership.
PHD dissertation. Tilburge University.
Caesens, G., Stinglhamber, F., Demoulin, S., De Wilde, M. and Mierop, A. (2019). Perceived
Organizational Support and Workplace Conflict: The Mediating Role of Failure-Related
Trust. Front. Psychol. 9:2704.doi: 10.3389/fpsyg.02704.
Çam, S. & Akkoyun, F. (2001). The effects of communication skills trainings on ego states and
problem solving. Transactional Analysis Journal, 31, 161-165.
Ciucur, D., Pîrvuţ, A.F. (2012). The effects of a transactional analysis training programme on
team leadership factors in automotive industry. Procedia - Social and Behavioral
Sciences, 33, 667-671.
De Dreu, C.K., Weingart, L.R. (2003). Task versus relationship conflict, team performance, and
team member satisfaction: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 88(4), 741–
749.
Denis, C. (2011). An Investigation of How EI, Coaching & NLP Techniques Can Be Used to
improve Customer Relationship Management (CRM) Processes in The Retail Sector. The
Performance Solution: A Research Journal of Coaching, Mentoring, Supervision and
NLP, 2 (1), 37-50.
Frankovský, M., Birknerová, Z., Štefko, R. and Benková, E. (2019). Implementing the Concept
of Neurolinguistic Programming Related to Sustainable Human Capital Development.
Sustainability, 11(15), 4031. doi:10.3390/su11154031.
Graaf, A., Levy, J. (2016). Are Transactional Analysis Training Program Groups Sufficiently
Disturbing? Transactional Analysis Journal, 46(3), 222-231.
Graff, A., Rosseau, M. (2015). Transactional Analysis and Conflict Management. Embracing
Conflict as an Opportunity for Growth and Learning. Transactional analysis journal,
45(4), 250-259.
Grimley, B. (2016). What is NLP? The development of a grounded theory of Neuro-Linguistic
Programming, (NLP), within an action research journey. International Coaching
Psychology Review, 11(2), 166-178.
Gujral, H., Kaur, J. (2018). Life scripts and outcomes. International Journal of Research in
Economics and Social Sciences, 8(3), 738-747.
Haghighi, H., Zarei, E., Ghaderi, F. (2012). Investigation of factor structure and psychometric
properties of Rahim Conflict Resolution Styles Questionnaire (ROCI-II) among Iranian
couples. Family counseling and psychotherapy, 1(4), 534-561.
Hejase, A.J., Hasehm, F. & Tartozi, M.I.E.D. (2015). Nuro-lingusistic programming
management and leadership. An exploratory study on Lebanese management. European
Journal of Business and Social Sciences, 4(9).
Hennings, M. (2003). Evaluation of Conflict Resolution Questionnaire. Master Thesis,
Auckland University of Technology.
Hossain, M.A., Uddin, M.K., Hasan, M.R., Hasan, M.F. (2018). Conflict management on the
organizational performance: a synthesis of literature. Journal of Innovation &
Development Strategy, 12(1), 56-67.
Joey, L., Yazdanifard, R. (2015). Can Neuro-Linguistic Programming (NLP) be used as
contemporary and effective skill for an exceptional manager in an organization?
International Journal of Management, Accounting and Economics, 2(5), 456-465.
Kajbaf, M. B., Moghaddas, M., Aghaei, A. (2012). The Effectiveness of Neuro–Linguistic
Programming on Marital Adjustment. Knowledge & Research in Applied Psychology,
12(4), 30-40. (in Persian)
Klimkowski, K. (2017). Applying Transactional Analysis to Facilitate Self-Regulation of
Trainee Translators and Interpreters. Roczniki humanistyczne, 65(11), 7-22.
Kong, E. (2011). Developing human capital through Neuro-Linguistic Programming.
Proceedings of the International Conference on Intellectual Capital, Knowledge
Management & Organizational Learning. PP. 319–325.
Kotera, Y. & Van Gordon, W. (2019). Japanese managers’ experiences of Neuro-Linguistic
Programming: A qualitative investigation. Journal of Mental HealthTraining, Education
and Practice. doi: 10.1108/JMHTEP-06-2018-0033.
Kotera, Y., & Sweet, M. (2019). Comparative evaluation of neurolinguistic programming.
British Journal of Guidance & Counselling, 47(6), 744-756.
Kotera, Y., Sheffield, D., & Van Gordon, W. (2018). The applications of neuro-linguistic
programming in organisational settings: A systematic review of psychological outcomes.
Human Resource Development Quarterly, 30(1), 101-116.
Kumar, A. & Panda, S. (2020). Neuro Linguistic Programming: A Novel Approach to
Sentiment Analysis. Proceedings of the International Conference on Innovative
Computing & Communications (ICICC).
Lawless, J., Trif, A. (2016). Managing Interpersonal Conflicts at Work by Line Managers. Irish
Journal of Management, 35(1), 74-87.
Madalina, O. (2016). Conflict management. A new Challenge. Procedia Economics and
Finance, 39, 807 – 814.
Mazali, S. (2013). Determining the psychometric properties and standardization of the conflict
resolution test. Master Thesis. Azad University, central branch. Faculty of Psychology
and Education. (in Persian)
Miri, A., Sabzikaran, E. and Nasripour, R. (2012). An Attitude towards an Islamic Approach to
Conflict Management. Journal of Human Resource Studies, 2(5), 87-120. (in Persian)
Mohammadi, M., Esmaeily, M., Nik, A. (2010). The effectiveness of group consultation in the
method of transactional analysis over the student’s communicative skills. Procedia Social
and Behavioral Sciences, 5, 1490–1492.
Molesworth, M., Grigore, G. F. and Jenkins, R. (2018). Games people play with brands: an
application of Transactional Analysis to marketplace relationships. Marketing Theory,
18(1), 121-146.
Moradi, A., Shafi'abadi, A., Salimi, H. (2017). The effectiveness of Transactional analyses
group counseling on job adjustment and Organizational Commitment among Bistoon’s
Petrochemical Company employees. Occupational and Organizational consulting
quarterly, 8(4), 71-92. (in Persian)
Nahar, A. (2019). Role of Neuro Linguistic Programming (NLP) in Training and Development
of Employees. Global Journal of Enterprise Information System, 10(3), 88-96.
Naim, M. (2017). Soft skill development: Relevance of Neuro-Linguistic Programming (NLP).
Language in India, 17(2), 160–176.
Oberholzer, C. (2013). The role of Neuro Linguistic Programming in improving organizational
leadership through interpersonal communication development. Master’s dissertation.
Faculty of Economic and Management Sciences, University of Pretoria.
Oommen, N. M. (2018). Transactional Analysis and Counseling: Insightful Thoughts.
International Journal of Trend in Scientific Research and Development, 2 (4), 2728-2730.
Quinn, G.P., Keough, M. (2002). Experimental Design and Data Analysis for Biologists.
Cambridge: Cambridge University Press.
Rahim, M. (2002). Toward a theory of managing organizational conflict. International Journal
of Conflict Management, 13(3), 206-235.
Rahim, M. A. (2010). Managing conflict in organizations (4th edition), London. Quorum books.
Rahim, M.A. and Katz, J.P. (2020). Forty years of conflict: the effects of gender and generation
on conflict-management strategies. International Journal of Conflict Management, 31(1) ,
1-16.
Ready, R. and Burton, K. (2016). Neuro-linguistic Programming for Dummies (3rd.), John
Wiley&Sons, Chichester.
Salters, D. (2015).Transactional Analysis and Conflict Management. Transactional Analysis
Journal, 45(4), 260-265.
Savardelavar, M., Kuan, G. (2017). The use of Neuro-Linguistic Programming as an
educational-therapeutic programme: Two case studies. Education in Medicine Journal,
9(1), 49–58.
Shafiabady, A., Naseri, Gh. (2019). Consulting & Psychotherapy. (24th edition). Tehran,
University Publication Center. (in Persian)
Turan, H., Kodaz, K., Turan, G. (2017). The effect of NLP education on the teaching profession
in Turkey. International Journal of Educational Sciences, 15(2), 120–125.
van Poelje, S., De Graaf, A. (2021). New Theory and Practice of Transactional Analysis in
Organizations: On the Edge. London. Taylor & Francis Group press.
Whitley-Hunter, B. L. (2014). Validity of transactional analysis and emotional intelligence in
training nursing students. Journal of advances in medical education & professionalism,
2(4), 138–145.
Wuersch, L., & Taylor, J. F. (2019). A practical solution: Transactional analysis in organisation
contributing to ethical internal communication. 9th Annual Australasian Business Ethics
Network (ABEN) Conference 2019, Melbourne, Australia.
Yonder, E.M., Kececi, A. (2016). Ego states of nurses working in psychiatric clinics according
to transactional analysis theory. Pakistan Journal of Medical Sciences, 32(2), 485–490.