سازوکارهای نهادینه سازی فرهنگ پدافند غیرعامل در میان کارکنان وظیفه ارتش ج.ا.ا.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی، مدرس دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران .

2 استادیار گروه علوم انسانی، دانشکده علوم و فنون فارابی، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت راهبردی، دانشکده علوم و فنون فارابی، تهران، ایران.

4 کارشناس ارشد هوافضا، مربی دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

10.22034/jhrs.2019.135013

چکیده

زمینه و هدف: ترویج فرهنگ پدافند غیر عامل در میان اقشار مختلف جامعه و به ویژه در سازمان‌های نظامی عاملی مؤثر در ارتقاء توان بازدارندگی کشور محسوب می‌گردد. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی سازوکارهای نهادینه سازی فرهنگ پدافند غیر عامل در کارکنان وظیفه ارتش ج.ا.ا. است.
روش‌شناسی: نوع پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا انجام شده است. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش را استادان، خبرگان حوزه پدافند غیرعامل و خبرگان مدیریت منابع انسانی در یگان‌های آموزشی ارتش در شهر تهران تشکیل داده است. برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند به شیوه گلوله برفی تا حد اشباع نظری استفاده شده است.
یافته‌ها: بر اساس نتایج حاصل از تحلیل متن مصاحبه‌ها سازوکارهای شناسایی شده برای نهادینه‌سازی فرهنگ پدافند غیرعامل در جامعۀ هدف در سه دسته شناختی، رفتاری و احساسی طبقه‌بندی شده‌اند.
نتیجه‌گیری: به کارگیری یکپارچه این سه دسته سازوکارها می‌تواند آگاهی، گرایش مثبت و آمادگی برای انجام رفتارهای سازنده در زمینه پدافند غیرعامل را در میان کارکنان وظیفه ارتش ارتقا دهد و بدین ترتیت به  نهادینه سازی فرهنگ پدافند غیرعامل در میان آنها مساعدت چشمگیری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Institutionalizing mechanisms of passive defense culture among the Army duty personnel of Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Hadi Baghbani 1
  • Alireza Tanhaee 2
  • Hamidreza Nadi 3
  • Mostafa Moradi 4
چکیده [English]

Background and Aim: Promoting passive defense culture among different classes of society, especially in military organizations, is an effective factor in improving the deterrent power of the country. Accordingly, the purpose of this study was to identify the institutionalized mechanisms of passive defense culture among the Army duty personnel of Islamic Republic of Iran.
 
Methodology: The study is applied in terms of purpose and has been conducted with qualitative approach and content analysis. Participants of this study were teachers, passive defense experts, as well as experts in human resource management in military units in Tehran, Iran. Purposeful snowball sampling method to theoretical saturation has been used in the current study.
 
  Findings: Based on the results of Metam interview analysis, the identified mechanisms for institutionalizing the culture of passive defense in the target community are classified into three cognitive, behavioral, and emotional categories.
 Conclusion: The integrated use of these three categories of mechanisms can raise awareness, positive tendency, and readiness to perform passive defense constructive behaviors among the Army duty personnel, and thus, these factors contribute to the institutionalization of the culture of passive defense.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Passive defense culture
  • Cognitive mechanisms
  • Behavioral mechanisms
  • Emotional mechanisms
  • Army of Islamic Republic of Iran