نقش میانجی قابلیت‌های پویا در تأثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش به کارآفرینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان ایلام، عضوگروه مشاوران مدیریت کارا، ایلام. ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ،پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

10.22034/jhrs.2019.138813

چکیده

زمینه و هدف: در اقتصادهای در حال توسعه، گرایش به کارآفرینی در محیط‌های پویای کسب‌وکار برای شرکت‌ها امری ضروری است. در این میان توجه به سرمایه اجتماعی و قابلیت‌های پویا شرکت در چنین محیطی می‌تواند در توسعه و افزایش جهت‌گیری کارآفرینی شرکت مفید باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی قابلیت‌های پویا در تأثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش به کارآفرینی است.
روش‌شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در استان آذربایجان شرقی بودند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد بود که روایی آن از سوی خبرگان و پایایی آن از طریق روش پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ تأیید شد. آزمون مدل مفهومی و فرضیه‌های پژوهش با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری به وسیله نرم‌افزار اسمارت پی آل اس انجام گرفت.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی علاوه بر اثر مستقیم، به صورت غیر مستقیم و از طریق قابلیت‌های پویا بر گرایش به کارآفرینی تأثیر مثبت و معناداری دارد. یافته‌های دیگر پژوهش نشان داد که قابلیت‌های پویا بر گرایش به کارآفرینی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
نتیجه‌گیری: مدیران شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند با بهبود شبکه سازی، ایجاد ارتباطات مؤثر و نیز خلق توانمندی‌های جدید زمینه گسترش گرایش به کارآفرینی را در شرکت فراهم سازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Dynamic Capabilities in the Impact of Social Capital on Entrepreneurship Orientation

نویسندگان [English]

  • Shahram khalilnejad 1
  • Emad Golmohammadi 2
  • Fariba Bahamin 3
چکیده [English]

Background and Objective: In developing economies, entrepreneurship orientation in dynamic business environments is an essential point for companies. In this regard, attention to social capital and dynamic capabilities of company in such an environment can be useful in developing and enhancing entrepreneurial orientation of the company. The aim of this study was to investigate the mediating role of dynamic capabilities in the impact of social capital on entrepreneurship orientation.
Methodology: This research is applied in respect of goal, and it is descriptive-correlation in respect of method. The statistical population of the research was knowledge-based  companies active in East Azerbaijan province. The data collection tool was a standard questionnaire that which its validity was confirmed by experts and its reliability was approved by composite reliability and Cronbach's alpha. Conceptual model test and research hypotheses were conducted, using structural equations modeling by Smart PLS software.
Findings: The findings of this study showed that social capital has a positive and significant effect in addition to direct effect, indirectly and through its dynamic capabilities on Entrepreneurial orientation. Other findings of the study showed that dynamic capabilities have a positive and significant effect on entrepreneurial orientation.
Conclusion: Managers of knowledge-based companies can provide the ground for the development of entrepreneurship in the company by improving networking, creating effective communication and creating new capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • entrepreneurial orientation
  • dynamic capabilities