چارچوب ارزش‌‌آفرینی مدیریت منابع انسانی در پلتفرم‌های حمل‌ونقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران .

2 استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

4 دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

10.22034/jhrs.2021.139110

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به رشد و توسعه پلتفرم‌های حمل‌ونقل در سال‌های اخیر و اهمیت روزافزون منابع انسانی، نیاز به بررسی چگونگی ارزش‌آفرینی، از طریق مدیریت منابع انسانی در این شکل جدید از کسب‌و‌کار محسوس است. هدف این مقاله، تعیین ارزش‌های ذی‌نفعان و چگونگی ایجاد ارزش، از طریق مدیریت منابع انسانی در کسب‌‌و‌کارهای پلتفرمی حمل‌و‌نقل برای ذی‌نفعان است.
روش: روش این پژوهش آمیخته متوالی است. پژوهش حاضر در دو مرحله اجرا شده است. در مرحله نخست، با استفاده از ادبیات و روش تحلیل تم، فهرستی از ارزش‌های ذی‌نفعان شناسایی شد و از نمونه آماری منتخب از جامعه ذی‌نفعان در دو پلتفرم حمل‌ونقل مشهور ایرانی، درخواست شد که میزان اهمیت ارزش‌های استخراج‌‌شده یا سایر ارزش‌های مدنظر را در قالب پرسش‌نامه باز مشخص کنند. در مرحله دوم، از طریق مصاحبه با گروهی از خبرگان که به‌صورت هدفمند انتخاب شدند، قابلیت‌های ارزش‌آفرین در پلتفرم‌ها و چگونگی ایجاد ارزش از طریق مدیریت منابع انسانی در پلتفرم‌های حمل‌ونقل، به‌کمک روش تحلیل تم مشخص شد.
یافته‌ها: در این پژوهش، 12 ارزش مدنظر ذی‌نفعان اصلی در پلتفرم‌های حمل‌و‌نقل، 2 قابلیت ارزش‌آفرین (مدیریت الکترونیکی فرایندها و مدیریت اطلاعات) و 2 روش ایجاد ارزش (بهبود برنامه‌ریزی کار و کارایی سیستم کنترلی) از طریق مدیریت منابع انسانی استخراج شد.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش به چارچوبی متشکل از قابلیت‌های ارزش‌آفرین، روش‌های ایجاد ارزش و ارزش‌های ذی‌نفعان منجر شد. از این چارچوب می‌توان برای فهم بهتر و به‌کارگیری مؤثرتر مدیریت منابع انسانی، در رابطه با ارزش‌آفرینی هر چه بیشتر برای ذی‌نفعان در پلتفرم‌های حمل‌و‌نقل بهره برد. در انتها، بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش، برای مدیران و عملگران توصیه‌های عملی و برای پژوهشگران پیشنهادهای پژوهشی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Framework for Value Creation through Human Resource Management in Transportation Platforms

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saeid Almaspour 1
  • Hamze Khastar 2
  • Saeid Jafarinia 3
  • Bijan Abdollahi 4
1 PhD. student, Department of Management and entrepreneurship, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran..
2 Assistant Professor, Department of Human Resource Management and Business Administration, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Assistant Prof, Department of Management and entrepreneurship, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
4 Associate Prof, Department of Management and entrepreneurship, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: Due to growth and development of transportation platforms in recent years and the growing importance of human resources, it is essential to investigate the way to create value through human resource management in this new form of business. The purpose of this study is to determine the values ​​of stakeholders and the way to create value through human resource management in transportation platform businesses for stakeholders.
Methodology: Sequential mixed method was used in the present research. This research has been conducted in two main phases. In the first stage, using literature and thematic analysis method, a list of stakeholders’ values ​​was identified. Then, a sample of stakeholders from two famous Iranian transportation platforms were asked to rate the extracted values using an open-ended questionnaire. In phase two, an interview was performed with a group of experts who were purposefully selected. The value creation capabilities of the platforms and the way to create value through human resource management in the transportation platforms were identified via the thematic analysis.
Findings: In this study, 12 values considered by the main stakeholders in transportation platforms, two value creation capabilities (electronic processes management, information management), and two value creation methods (improving work planning and control system efficiency) were extracted through human resource management.
Conclusion: By creating a framework consisting of value creation capabilities, value creation methods, and stakeholders’ values, findings can be used in better understanding and more effective use of human resource management so as to create more and more values for stakeholders in transportation platforms. Using this results, practical recommendations for managers and operators as well as suggestions for future research are provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resource management
  • thematic analysis
  • transportation platforms
  • value creation
کیال، کاظم؛ البدوی، امیر (1397). استراتژی‌های راه‌اندازی یک کسب‌و‌کار پلتفرمی در صنعت بانکی و پرداخت، مدیریت نوآوری، 7 (2)، 142- 168.
یارمحمدی، مریم؛ رضوانی، مهران؛ البرزی، محمود (1396). واکاوی اهداف و توانمند سازهای مشارکت در زیست‌بوم پلتفرم از دیدگاه نوآوران طرف عرضه در صنعت نرم‌افزار: شرکت‌های کوچک مستقر در تهران. مدیریت نوآوری، 6 (2)، 65- 86.
Amabile, T. M. (1996). Creativity in context. (Update to the social psychology of creativity). Boulder, CO: Westview Press.
Armstrong, M. (2006). Competition in two‐sided markets. The RAND Journal of Economics, 37(3), 2006, 668-691.
Baldwin, C. Y., & Woodard, C. J. (2009). The architecture of platforms: a unified view. Platforms, Markets and Innovation, 32, 19-44.
Bondarouk, T., & Ruël, H. (2009). Introduction to the special issue: electronic human resource management: challenges in the digital era. International Journal of Human Resource Management, 20 (3), 505-514.
Bowman, C., & Ambrosini, V. (2000). Value creation versus value capture: towards a coherent definition of value in strategy. British Journal Of Management, 11(1), 1-15.
Broughton, A., Gloster, R., Marvell, R., Green, M., Langley, J., & Martin, A. (2018). The experiences of individuals in the gig economy. HM Government.
Clarke, V., & Braun, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Connolly, T.R., Mardis, W., & Down, J. W. (1997). Transforming human resources. Management Review, 86(6), 10.‏
Cooke, F. L. (2006). Modeling an HR shared services center: Experience of an MNC in the United Kingdom. Human Resource Management, 45(2), 211-227.
Davis, J. (2015). Capital markets and job creation in the 21st century. Brookings Institution Center for Effective Public Management.‏
Deng, X., Joshi, K.D., & Galliers, R.D. (2016). The duality of empowerment and marginalization in microtask crowdsourcing: Giving voice to the less powerful through value sensitive design. MIS Quart, 40(2), 279-302.
Eisenmann, T., Parker, G., & Van Alstyne, M. W. (2006). Strategies for two-sided markets. Harvard business review, 84(10), 92.‏
Friedman, B. (1996). Value-sensitive design. Interactions, 3(6), 16-23.
Friedman, B., Howe, D. C., & Felten, E. (2002). Informed consent in the mozilla browser: Implementing value-sensitive design. In Proceedings of the 35th Annual Hawaii International Conference on System Science, Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society.
Gawer, A. (2009). Platform dynamics and strategies: From products to services, in Gawer, (Ed.), Platforms, Markets and Innovation. Cheltenham: Edward Elgar.
Gawer, A., & Cusumano, M. A. (2014). Industry platforms and ecosystem innovation. Journal of Product Innovation Management, 31(3), 417-433.
Ghauri, P., & Grønhaug, K. (2010). Research Methods in Business Studies, Essex: Pearson Education, FT Prentice Hall.
Holm, A. (2010). The effect of e-recruitment on the recruitment process: Evidence from case studies of three Danish MNCs. Proceedings of the 3rd European academic workshop on electronic human resource management. Bamberg, 91-111.
Homers, G. (2001). The hybrid manager. Industrial and Commercial Training, 33(1),16-26.
Kalleberg, A. L., & Dunn, M. (2016). Good jobs, bad jobs in the gig economy. LERA for Libraries, 20(1-2), 10-14.
Katz, M. L., & Shapiro, C. (1994).. Systems competition and network effects. The Journal of Economic Perspectives, 8(2), 93-115.
Kittur, A., Nickerson, J. V., Bernstein, M., Gerber, E., Shaw, A., Zimmerman, J., & Horton, J. (2013, February). The future of crowd work, In Proceedings of the 2013 conference on Computer supported cooperative work (1301-1318).‏
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement, 30(3), 607-610.
Kuhn, K. M., & Maleki, A. (2017). Micro-entrepreneurs, dependent contractors, and instaserfs: Understanding Online Labor Platform Workforces. Academy of Management Perspectives, 31(3), 183-200.
Laumer, S., & Eckhardt, A. (2010). Online gaming platforms to apply for jobs – proposing a research model to investigate job Seekers’ behaviour. Proceedings of the 3rd European academic workshop on electronic human resource management. Bamberg, 112-127.
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry, newbury park. CA: Sage Publications.
Maatman, M., Bondarouk, T., & Looise, J. K. (2010). Conceptualising the capabilities and value creation of HRM shared service models. Human Resource Management Review, 20(4), 327-339.
Marler, J., & Fisher, S. (2010). Evidence-based review of E-HRM and strategic human resource management. Proceedings of the 3rd European academic workshop on electronic human resource management. Bamberg, 33-52.
Meijerink, J., & Keegan, A. (2019). Conceptualizing human resource management in the gig economy: Toward a platform ecosystem perspective. Journal of Managerial Psychology, 34(4), 214-232.
Miles, M. B., Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. London: Sage.
Nadin, S., & Cassell, C. (2004). Using data matrices, in Cassell, C. and Symon. G. (eds), Essential Guide to Qualitative Methods in Organizational Research, Sage Publications.
Nawaz, Z., Zhang, J., Mansoor, R., & Ilmudeen, A. (2019). Gig workers in sharing economy: Conceptualizing freelancer value proposition (FVP). E-Lancing Platforms, 9, 51-75.
Parker, G. G., & Van Alstyne, M. W. (2005). Two-sided network effects: A theory of information product design. Management science, 51(10), 1494-1504.
Parker, G. G., Van Alstyne, M. W., & Choudary, S. P. (2016). Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economyand How to Make Them Work for You, W. W. Norton.
Payne, S. L. B. (1980). The art of asking questions. Princeton University Press.
Ramirez, J.. & Cantu, L. (2008). E-HR adoption by firms in Mexico: An exploratory study. Rio’s International Journal on Sciences of Industrial and Systems Engineering and Management, 2, 44-73.
Rao, P. (2010). E-learning in India – the role of national culture and practical implications. Proceedings of the 3rd European academic workshop on Electronic Human Resource Management. Bamberg, 146-166.
Ruël, H., Bondarouk, T., & Looise, J. (2004). E-HRM: Innovation or irritation. An explorative empirical study in five large companies on web-based HRM. Management Revue, 15, 364-380.
Rutgers, M. R., (2015). As good as it gets? On the meaning of public value in the study. American Review of Public Administration,45(1), 29-45.
Schein, E. H. (1985). Career Anchors. San Diego, CA: University Associates.
Shafiei Gol, E., Stein, M. K., & Avital, M. (2019). Crowdwork platform governance toward organizational value creation. The Journal of Strategic Information Systems, 28(2), 175-195.
Smedlund, A. (2012). Value co-creation in service platform business models. Service Science, 4(1), 79-88.
Spagnoletti, P., Resca, A., & Lee, G. (2015). A design theory for digital platforms supporting online communities: A multiple case study. Journal of Information Technology, 30(4), 364-380.
Täuscher, K., & Laudien, S. (2018). Understanding platform business models: A mixed methods study of marketplaces. European Management Journal, 36(3), 319-329.
Torka, N., Looise, J., & Van Riemsdijk, M. (2005). Commitment and the New Employment Relationship. Exploring a Forgotten Perspective: Employers Commitment. Management Revue, 16(4), 525-539.
Travica, B. (2008). Influence of Information Culture on Adoption of a Self-Service System. Journal of Information, Information Technology & Organizations, 3, 1-15‏
Ulrich, D., & Brockbank, W. (2007). The HR value proposition. Cambridge: Harvard Business School Press.
Walldius, A., Sundblad, Y., & Borning, A. (2005). A first analysis of the users award programme from a value sensitive design perspective, in proceedings of critical computing: Between sense and sensibility. The Fourth Decennial Aarhus Conference, Aarhus, Denmark, August.
Wood, A. J., Graham, M., Lehdonvirta, V., & Hjorth, I. (2019). Good gig, bad gig: Autonomy and algorithmic control in the global gig economy. Work, Employment & Society, 33(1), 56-75.
Wright, P. M., & McMahan, G. C. (1992). Theoretical perspectives for strategic human resource management. Journal of Management, 18(2), 295-320.
Yongmei, l., James, G., Combs, D. J., Ketchen, Jr., Duane Ireland, R.  (2007). The value of human resource management for organizational performance. Business Horizoons, 50(6), 503-511.