الگوی مدیریت هویت‌یابی کارکنان در سازمان‌های عمومی؛ کاربرد رویکرد آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی و کسب وکار، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: امروزه منابع انسانی، برای سازمان نوعی دارایی حیاتی به‌شمار می‌رود و احساس هویت سرمایه‌های انسانی، ارزش افزوده زیادی را برای سازمان ایجاد می‌کند. بر این اساس، در پژوهش پیش رو، به ارائه الگوی مدیریت هویت‌یابی کارکنان در سازمان‌های عمومی با رویکرد آمیخته پرداخته شده است.
روش: این پژوهش از نظر هدف، اکتشافی و از لحاظ نوع استفاده، کاربردی محسوب می‌شود. روش اجرای پژوهش، آمیخته اکتشافی است؛ به‌گونه‌ای که در بخش کیفی، از روش پژوهش داده‌بنیاد و در بخش کمّی، از روش پژوهش توصیفی ـ پیمایشی استفاده شده است. داده‌های لازم برای بخش کیفی، از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 20 نفر از خبرگان منابع انسانی جمع‌آوری شده است و این افراد با استفاده از ‌روش نمونه‌گیری غیراحتمالی گلوله برفی انتخاب شده‌اند. داده‌های بخش کمّی نیز، به‌کمک روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از میان کارکنان شهرداری کرمانشاه به‌دست آمده است.
یافته‌ها: بر اساس تحلیل داده‌ها، مقوله علّی شامل عوامل سازمانی، مدیریتی و فردی؛ مقوله محوری شامل عضویت، تشابه، وفاداری و سازگاری؛ مقوله مداخله‌گر شامل عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، وجه سازمان و ارتباطات خارجی؛ مقوله زمینه‌ای شامل حمایت سازمانی، گروه‌های کاری، فرهنگ سازمانی، استراتژی سازمان و ویژگی‌های سازمان؛ راهبردها شامل توسعه عزت‌نفس سازمانی، توسعه صمیمت سازمانی، توسعه نشاط سازمانی و افزایش مشروعیت و پیامدها شامل عوامل اجتماعی، عملکردی، رفتاری و نگرشی بودند. بر اساس تحلیل داده‌های کمّی برازش الگوی پژوهش تأیید شد.
نتیجه‌گیری: اجرای بهینه راهبردهای هویت‌یابی کارکنان، به ارتقای نگهداشت کارکنان در سازمان کمک می‌کند. مدیران می‌توانند با ارتقای هویت‌یابی، میزان جذب کارکنان جدید را بهبود دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Employee Identity Management Model in Public Organizations: A Mixed Method Study

نویسندگان [English]

  • Mehdi Kheirandish 1
  • Akbar Hassan poor 2
  • yousef vakili 2
  • Mohammad Reza Naghdi 3
1 Assistant prof., Shahhid Sattari Aeronautical University of Science and Technology, Tehran,Iran
2 Assistant Prof., Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Phd student.,
چکیده [English]

Background & Purpose: Nowadays, human resources are a vital asset for the organization. The sense of identity of human capital with the organization creates numerous added values for the organization. Accordingly, in this study, the model of employee identity management in public organizations using a mixed approach has been addressed.
Methodology: This research is exploratory in terms of purpose and applied research regarding type of use.  Moreover, an exploratory mixed method was used in this study. In the qualitative part, the grounded theory was employed, and in the quantitative part, the descriptive-survey research method was utilized. In the qualitative section, the required data were collected using non-probable snowball sampling as well as semi-structured interview with 20 experts in human resources. In the quantitative section, the data were collected by cluster sampling among municipal employees of Kermanshah, Iran.
Findings: Based on data analysis, causal category includes organizational, managerial, and individual factors. Central category consists of membership, similarity, loyalty, and compatibility. Intervening category contains economic factors, political factors, organizational aspect, external relations. Contextual category includes organizational support, working groups, organizational culture, organizational strategy, and characteristics of the organization. Strategies comprises the development of organizational self-esteem, development of organizational intimacy, development of organizational vitality, and increasing legitimacy. And finally, the consequences include social, functional, behavioral, and attitudinal factors. Based on quantitative data analysis, the fit of the research model was confirmed.
Conclusion: Optimal implementation of employee identification strategies can improve employee retention in the organization. Managers can improve the recruitment rate of new employees by promoting identification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee identification
  • Grounded theory
  • Model
  • Public institutions
آغاز، عسل؛ هاشمی، امین (1391). بررسی تجربی مدل بسط یافته هویت سازمانی با توجه به ویژگی‌های شخصیتی کارکنان. چشم انداز مدیریت دولتی، 3(4)، 87- 106.
اللهیاری، محبوبه؛ حمیدی، مهرزاد؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ اللهیاری، فاطمه (1390). رابطه هویت سازمانی و عوامل اجتماعی ـ جمعیت‌‎شناختی با رفتار شهروندی سازمانی در ورزش. پژوهش در علوم ورزشی، 3(9)، 95-112.
تقی‌زاده، هوشنگ؛ سلطانی فسقندیس، غلامرضا (1394). نقش هویت‌یابی و باورهای اخلاقی کارکنان در نتایج عملکردی رهبری اخلاقی. اخلاق در علوم و فناوری، 10(4)، 97- 106.
جعفری نیا، سعید؛ خیراندیش، مهدی؛ لطیفی جلیسه، سلیمه (1396). مطالعه‌ای درزمینه فراتحلیل پیامدها و پیشایندهای هویت‌یابی سازمانی. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 6(4)، 1-26.
حقیقتیان، منصور؛ هاشمیان، سیدعلی؛ مرادی، گلمراد (1392). بررسی تأثیر جامعه‌پذیری سازمانی بر مسئولیت اجتماعی کارکنان (مورد مطالعه شرکت نفت کرمانشاه). جامعه‌شناسی کاربردی، 24(3)، 71-96.
رحمان سرشت، حسین؛ مولائی، سوران (1396). اثر منبع کنترل و جامعه‌پذیری بر هویت‌یابی سازمانی در کارکنان سازمان‌های نظامی. منابع انسانی ناجا، 8(49)، 9-34.
رحیمیان، حمید؛ طاهری، مرتضی (1394). الزامات توسعه کیفی آموزش‌های کارشناسان مالی و اقتصاد شهری. اقتصاد و مدیریت شهری، 3(12)، 20-42.
کریمی‌نیا، رضا؛ سیدحسین، سلیمی؛ امینی، علی (1389). رابطه سبک رهبری با فرهنگ سازمان و تعهد سازمانی در نیروهای نظامی. طِب نظامی، 12(2)، 65- 70.
لطفی جلال آبادی، مصطفی؛ موغلی، علیرضا؛ فیضی، طاهره؛ امیرخانی، امیرحسین (1394). بررسی تأثیر رهبری اصیل بر هویت‌یابی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان یکی از واحدهای صنعتی دفاعی کشور). مدیریت نظامی، 15(58)، 24-42.
محمدزاده، زهرا؛ رحمان سرشت، حسین؛ کوشازاده، سیدعلی (1392). اثر اعتماد شناختی و عاطفی به رهبر بر هویت سازمانی: نقش میانجی اعتماد به سازمان. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 4(15)، 1-20.
موغلی، علیرضا؛ فیضی، طاهره؛ امیرخانی، امیرحسین؛ لطفی جلال آبادی، مصطفی (1392). طراحی و تبیین مدل هویت‌یابی سازمانی (مطالعه موردی دانشگاه پیام نور). فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، 2(1)، 119-133.
ناصری، هاجر؛ نسترن، مهین؛ بیدرام، رسول (1399). تبیین مدل مفهومی ارزش‌آفرینی بافت‌های تاریخی با رویکرد رقابت‌پذیری شهری. فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، 8(33)، 35- 88.
نظری، حمید (1396). چالش‌های منابع انسانی در شهرداری تهران. دوماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، 2(3)، 55- 75.
نوری، زهرا (1396). بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی، تعهد کارکنان و هویت‌یابی کارکنان از بانک (مطالعه موردی بانک سپه استان گلستان)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مؤسسه آموزش عالی شرق گلستان.
هیکلی، علی (1395). تأثیر مدیریت هویت‌سازمانی بر جذابیت هویت و رضایت شغلی (موردمطالعه: بانک کشاورزی). پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تبریز.
Balmer, J. M.T. (2017). The corporate identity, total corporate communications, stakeholders’ attributed identities, identifications and behaviours continuum. European Journal of Marketing, 51(9/10), 1472-1502.
Barika, Eliyana, A., Hamidah, Buchdadi, A. D., & Lakspakarti, R. Z. (2020). The effect of transformational leadership on employee creative self efficacy with creative role identity as a mediation variables. Systematic Reviews in Pharamacy,11(9), 788-797.
Broberg, P., Umans, T., Skog, P., Theodorsson, E. (2018). Auditors’ professional and organizational identities and commercialization in audit firms. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 31(2), 374-399.
Çeri-Booms, M. (2012). How can authentic leaders create organizational identific ation? An empirical study on Turkish employees. International Journal of Leadership Studies, 7(2), 125-152.
Cheney, G. (1983). The rhetoric of identification and the study of organizational communication. Quarterly journal of speech, 69,143-158.
Deepak, S. (2019). Antecedent and consequences of organizational identification: a study in the tourism sector of Sikkim, Future Business Journal, 5(4), 38-70.
Finch, D. J., Abeza, G., O’Reilly, N., & Hillenbrand, C. (2018). Organizational identification and independent sales contractor performance in professional services. Journal of Services Marketing, 32(4), 373-386.
Gkorezis, P., Mylonas, N., & Petridou, E. (2011). The effect of perceived external prestige on Greek public employees’ organizational identification: Gender as a moderator management, gender in management: An International Journal, 26(8), 550-560.
Guglielmi, D., Panari, Ch. Simbula, S. and Mazzetti, G. (2014). Is it possible to motivate teachers? The role of organizational identification procedia. Social and Behavioral Sciences, 116,1842-1847.
Kalemci Tüzün I., & Çağlar I. (2009). Investigating the Antecedents of Organizational Identification. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (2), 284-293.
Kang, D.S., Stewart, J., Kim, H. (2011). The effects of perceived external prestige, ethical organizational climate, and leader-member exchange (LMX) quality on employees’ commitments and their subsequent attitudes. Personnel Review, 40(6), 761-784.
Kilic, E., Tatar, B. and Erdil, O. (2020). The relationship between job crafting and organizational identification: The mediating role of affective well-being. Business and Economics Research Journal, 11(1), 201-212.
Liberman, J.C. (2011). Why organizational identification ‘matters’ as acommunication variable: A state-of-the-art reviewof past, present, and future trends. Proceedings of the New York State Communication Association, 8,145-165.
Miller, V. D., Allen, M. C., Mary K., & Johnson, J. R. (2000). Reconsidering the organizational identification questionaire, Management Communication Quarterly, 13(4), 626- 658.
Ngo, H.Y., Loi, R., Foley, Sh., Zheng, X., & Zhang, L. (2012). Perceptions of organizational context and job attitudes: The mediating effect of organizational identification. Asia Pacific Journal of Management, 30(1), 149-168.
Qin, C., Wu, K., Liu, X., Liu, Sh., & Lu, W. (2021). The effect of job securityon deviant behaviors in diverse employment workplaces: From the social identity perspective. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(14),1 7374.
Riketta, M. (2005). Organizational identification: A meta-analysis, Journal of Vocational Behavior, 66(2), 358-384.
Shahnawaz, F. (2012). Impact of organizational identification on employeeswork commitment. International Journal of Behavioral Social and Movement Sciences, 1(3), 126-132.
Shalini, S. (2020). Linking personal growth initiative and organizational identification to employee engagement: Tetsing the mediating- moderating effects in Indian hotel industry. Journal of Hospitality and Tourism Management, 45, 79-89.
Tang, C. and Naumann, S. E. (2016). The impact of three kinds of identity on research and development employees’ incremental and radical creativity. Thinking Skills and Creativity, 21, 123-131.
Wang, H. J., Demerouti, E., & Le Blanc, P. (2017). Transformational leadership, adaptability, and job crafting: The moderating role of organizational identification. Journal of Vocational Behavior, 100, 185-195.