شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای فراست سیاسی مدیران دولتی با استفاده از رویکرد دلفی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه،ارومیه،ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان،خرم آباد،ایران

چکیده

زمینه و هدف: فقدان شاخص‌های دقیق برای ارتقا و همچنین، اهداف سازمانی مبهم، فرایند توسعه مسیر شغلی و دستیابی به چشم‌اندازهای ترسیم شده را دشوار کرده است. با وجود این، مدیرانی که از فراست سیاسی برخوردارند با تحلیل صحیح سازمان، برقراری ارتباطات استراتژیک و مدیریت کارکنان کلیدی سازمان، اهداف خویش را محقق می‌سازند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه‌بندی پیشایند­ها و پسایند­های فراست سیاسی مدیران دولتی است.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی به‌شمار می‌رود، از حیث نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی محسوب می‌شود و از لحاظ نوع‌شناسی در زمره پژوهش‌های آمیخته با رویکرد کیفی و کمّی قرار می‌گیرد که پارادایم قیاسی ـ استقرایی را در پیش گرفته است. مشارکت‌کنندگان بخش کیفی، 18 نفر از استادان رشته مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه‌های منتخب کشور بود که به‌صورت هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌های این مرحله به‌روش تحلیل تم انجام گرفت. جامعه آماری بخش کمّی، مدیران میانی سازمان‌های دولتی استان آذربایجان غربی بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی در دسترس، حجم نمونه 29 نفر تعیین شد. تحلیل داده‌های این مرحله نیز به‌کمک روش دلفی فازی صورت پذیرفت.
یافته‌ها: داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها در بخش کیفی به‌کمک نرم‌افزار Atlas.ti و با روش تحلیل تم بررسی شد. داده‌های بخش کمّی و تحلیل نهایی نیز با استفاده از روش دلفی فازی انجام گرفت. با استفاده از داده‌های کیفی به‌دست‌آمده از مصاحبه‌های اکتشافی، پیشایندها و پسایندهای فراست سیاسی مدیران دولتی در قالب 24 عامل مشخص شد، سپس این عوامل در بخش کمّی رتبه‌بندی شدند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش، فراگیری تاکتیک‌های نفوذ، آگاهی از نحوه کار سیستم، دانش و مهارت سیاسی، آینده‌نگری و تحلیل محیط و جوّ سازمان، پیشایندهای بسیار مهم فراست سیاسی مدیران دولتی هستند. از میان پسایندهای فراست سیاسی مدیران نیز، امنیت شغلی، ارتقای سلسله‌مراتبی، تشکیل ائتلاف‌‌های سودمند و مقبولیت سازمانی، اهمیت بیشتری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Explaining the Prerequisites and Consequences of Political Acuity of State Managers Using the Fuzzy Delphi Approach

نویسندگان [English]

  • seyyed jafar zonoozi 1
  • Meysam Jafari 2
1 Assistant Prof.of Management Department, Faculty of Economics and Management, Urmia University
2 Ph.D. Candidate in Public Administration, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Lorestan University
چکیده [English]

Background & Purpose: The lack of precise criteria for promotion as well as ambiguous organizational goals have caused both the process of career path development and the outlined prospects achievement difficult. Nevertheless, managers, who have political acuity, achieve their goals by properly analyzing the organization, establishing strategic relationships, and managing key persons in the organization. The purpose of this study is to identify and explain the prerequisites and consequences of political acuity of state managers.
Methodology: This study is applied in terms of purpose and descriptive survey regarding data collection. Furthermore, this study used qualitative-quantitative mixed approach in the deductive-inductive paradigm. The participants who were involved in the qualitative phase were 18 professors of management and political science selected via purposive sampling and the extracted data was analyzed using theme analysis. Besides, 29 middle managers from governmental organizations in West Azerbaijan Province were chosen to take part in the quantitative phase using a non-probability sampling method.
Findings: In the qualitative phase, the data obtained from the interviews were analyzed via theme analysis using ATLAS.ti software, and the quantitative phase of the research in addition to the final analysis were conducted using the Fuzzy Delphi Method. Using qualitative data obtained from exploratory interviews, the prerequisites and consequences of political managers were identified in the form of 24 factors, then by extracting these factors, they were ranked through quantitative research.
Conclusion: The results revealed that influence tactics learning, knowledge of way the system works, political knowledge and skill, foresight and analysis of the environment and atmosphere of the organization are the most important prerequisites of political acuity of government managers. Also, among the most important consequences of political acuity of government managers are job security, hierarchical promotion, formation of beneficial coalitions, and organizational acceptance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy Delphi
  • Hierarchical promotion
  • Political acuity
  • State managers
Blickle, G., Scheutte, N., &Wihler, A. (2018). Political will, work values, and objective career success: A novel approach-The trait-reputation-identity model. Journal of Vocational Behavior, 107, 42-56. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2018.03.002
Brandon, R., & Seldman, M. (2004). Survival of the savvy: high-integrity political tactics for career and company success. Simon & Schuster.
Buch, R., Thompson, G., & Kuvaas, B. (2016). Transactional leader-member exchange relationships and followers’ work performance. Journal of Leadership & Organizational Studies23(4), 456-466. https://doi.org/10.1177/1548051816630227
Cheema, I. (2010). Leaders' political skill, organizational politics savvy, and change in organizations-a Constellation. PsycEXTRA Dataset. https://doi.org/10.1037/e673512012-021
Clarke, J. (2012). Savvy: Dealing with people, power and politics at work. Kogan Page Publishers. Conference in Adult, Continuing, and Community Education. University of Missouri, St. Louis,MO.
Deluca, J. R. (1999). Behind-the-scenes leadership and leading from the front. Key Concepts in Leadership, 19-23. https://doi.org/10.4135/9781473914759.n5
Ferris, G. R., Ellen, B. P., McAllister, C. P., & Maher, L. P. (2019). Reorganizing organizational politics research: A review of the literature and identification of future research directions. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 6(1), 299-323. https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-012218-015221
Ferris, G. R., Kane, R. E., Summers, J. K., & Munyon, T. P. (2011). Psychological and physiological health and well-being implications of political skill: Toward a multi-mediation organizing framework. Research in Occupational Stress and Well-being, 63-107. https://doi.org/10.1108/s1479-3555(2011)0000009007
Frieder, R. E., Ferris, G. R., Perrewé, P. L., Wihler, A., & Brooks, C. D. (2019). Extending the metatheoretical framework of social/political influence to leadership: Political skill effects on situational appraisals, responses, and evaluations by others. Personnel Psychology, 72(4), 543-569. https://doi.org/10.1111/peps.12336
Gansen-Ammann, D., Meurs, J. A., Wihler, A., & Blickle, G. (2017). Political skill and manager performance: Exponential and asymptotic relationships due to differing levels of enterprising job demands. Group & Organization Management44(4), 718-744. https://doi.org/10.1177/105960111774748
Granger, S., Neville, L., & turner, N. (2019). Political knowledge at work: Conceptualization, measurement, and applications to follower proactivity. Journal of Occupational and organizational psychology, 93(2), 431-471. Https://doi.org/10.1111/joop.12293
Hartley, J., Sancino, A., Bennister, M., & Resodihardjo, S. L. (2019). Leadership for public value: Political astuteness as a conceptual link. Public Administration, 97(2), 239-249. https://doi.org/10.1111/padm.12597
Hochwarter, W. A., Perrewé, P. L., Ferris, G. R., & Guercio, R. (1999). Commitment as an antidote to the tension and turnover consequences of organizational politics. Journal of Vocational Behavior, 55(3), 277-297. https://doi.org/10.1006/jvbe.1999.1684
Jaeger, P. T., & Sarin, L. C. (2016). All librarianship is political: Educate accordingly, The Political Librarian, 2(1). https://openscholarship.Wustl.edu/pollib/vol2/iss1/8
Kapoutsis, I. (2016). Playing the political game at work: The roles of political will, political prudence and political skill. Handbook of Organizational Politics, 40-58. https://doi.org/10.4337/9781784713492.0000
Kranefeld, I., Blickle, G., & Meurs, J. (2020). Political skill at work and in careers. Oxford Research Encyclopedia of Psychology. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190236557.013.747
Kuo, Y. F., & Chen, P. C. (2008). Constructing performance appraisal indicators for mobility of the service industries using fuzzy delphi method. Expert Systems with Applications, 35, 1930 -1939.
Lawong, D., Ferris, G. R., Hochwarter, W., & Maher, L. (2019). Recruiter political skill and organization reputation effects on job applicant attraction in the recruitment process. Career Development International24(4), 278-296. https://doi.org/10.1108/cdi-01-2019-0007
Liu, Y. (2019). Research handbook of international talent management. Edward Elgar Publishing.
Lvina, E., Johns, G., & Vandenberghe, C. (2015). Team political skill composition as a determinant of team cohesiveness and performance. Journal of Management44(3), 1001-1028. https://doi.org/10.1177/0149206315598371
Moore, E. (2009). Influence of large-scale organization structures on leadership behaviors. 2009 Agile Conference. https://Doi.org/10.1109/agile.2009.14
Nalbandian, J., O'Neill, R., Michael Wilkes, J., & Kaufman, A. (2013). Contemporary challenges in local government: Evolving roles and responsibilities, structures, and processes. Public Administration Review, 73(4), 567-574. https://doi.org/10.1111/puar.12059
Neal, J., & Biberman, J. (2003). Introduction: the leading edge in research on spirituality and organizations. Journal of Organizational Change Management, 16(4), 363-366. doi:10.1108/09534810310484127
Park, J., & Lee, K. (2020). Organizational politics, work attitudes and performance: The moderating role of age and public service motivation (PSM). International Review of Public Administration, 25(2), 85-105. https://doi.org/10.1080/12294659.2020.1750755
Petrina, S. (2000). The politics of technological literacy. International Journal of Technology and Design Education, 10(2), 181-206. https://doi.org/10.1023/a:100891912084
Qian, X., Li, Q., Song, Y., & Wang, J. (2019). Temporary employment and voice behavior: The role of self efficacy and political savvy. Asia Pacific Journal of Human Resourceshttps://doi.org/10.1111/1744-7941.12232
Riggio, R. E. (2013). Leader interpersonal and influence skills. https://doi.org/10.4324/9780203760536
Rosen, C. C., Levy, P. E., & Hall, R. J. (2006). Placing perceptions of politics in the context of the feedback environment, employee attitudes, and job performance. Journal of Applied Psychology91(1), 211-220. https://doi.org/10.1037/0021-9010.91.1.211
Stevens, T. (2016). Political savvy. Management And Leadership Skills For Medical Faculty, 171-181. https://doi.org/10.1007/978-3-319-27781-3_17
Summers, J. K., Munyon, T. P., Brouer, R. L., Pahng, P., & Ferris, G. R. (2020). Political skill in the stressor - strain relationship: A meta-analytic update and extension. Journal of Vocational Behavior, 118, 103372. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2019.103372
Thompson, G., Buch, R., & Kuvaas, B. (2017). Political skill, participation in decision-making and organizational commitment. Personnel Review46(4), 740-749. https://doi.org/10.1108/pr-10-2015-0268
Truty, D. (2006). Political savvy: Elusive and Vital. Paper Presented in Midwest Research-to-Practice.
Utami, A. F., Bangun, Y. R., & Lantu, D. C. (2014). Understanding the role of emotional intelligence and trust to the relationship between organizational politics and organizational commitment. Procedia – Social and Behavioral Sciences115, 378-386. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.02.444
Viera, A. J., & Kramer, R. (2020). Management and leadership skills for medical faculty and healthcare executives: A practical handbook. Springer Nature.
Yang, F., & Zhang, L. (2014). An examination of when and how leader political skill influences team performance in china: A cultural value perspective. Asian Journal of Social Psychology, 17(4), 286 295. https://doi.org/10.1111/ajsp.12079