تحلیل مضمون رفتار اخلاقی کارگزاران عمومی بر اساس باب دوم گلستان سعدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران

چکیده

زمینه و هدف: رفتار اخلاقی برای کارگزاران عمومی، اهمیت ویژه‌‌ای دارد و چارچوبی برای بهبود اقدام‌های سیاسی و اداری و معیاری برای ارزیابی میزان پایبندی کارگزاران عمومی برای تحقق منافع عمومی قلمداد می‌شود. هدف پژوهش حاضر، شناسایی مضامین رفتار اخلاقی کارگزاران عمومی بر اساس گلستان سعدی است.
روش: پژوهش حاضر ماهیت اکتشافی دارد، با رویکرد استقرایی انجام شده است و در چارچوب پارادایم تفسیری قرار می‌گیرد. منابع اطلاعاتی پژوهش را حکایت‌های باب دوم گلستان سعدی تشکیل می‌دهد. برای تحلیل داده‌ها، از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. روایی نتایج، به‌روش ممیزی ارزیاب و پایایی آن، بر اساس روش هولستوی بررسی و تأیید شده است.
یافته‌ها: 48 مضمون پایه به‌عنوان رفتارهای اخلاقی کارگزاران عمومی شناسایی و در قالب 16 مضمون سازمان‌دهنده و چهار مضمون فراگیر دسته‌بندی شد. این چهار مضمون فراگیر عبارت است از: اخلاق بندگی، اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی، و اخلاق سیاسی.
نتیجه‌گیری: الگوی تبیین‌شده، راهنمایی برای بهبود رفتار اخلاقی کارگزاران عمومی در راستای توجه بیشتر به منافع عمومی، ایجاد انگیزه در کارکنان، افزایش مشروعیت نظام اداری و بهبود اقدام‌های سیاسی و اداری است. نتایج پژوهش، به کامل‌تر شدن شناخت موجود در خصوص شایستگی‌های کارگزاران عمومی و اخلاق حرفه‌ای در این زمینه کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Thematic Analysis of the Ethical Behavior of Public Agents Based on the Second Chapter of Sa'di's Golestan

نویسنده [English]

  • Hamed Mohammadi
PhD, Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Background & Purpose: Ethical behavior is of particular importance to public agents and it can be seen both as a framework for improving political and administrative actions and a criterion for assessing the amount of commitment of public agents so as to achieve the public benefit. The purpose of this study is to identify the ethical behavior of public agents based on Sa'di's Golestan.
Methodology: The present study is exploratory in nature, conducted through inductive approach, and located on the framework of the interpretive paradigm. The second chapter of Sa'di's Golestan serves the data source of the study and theme analysis was used to analyze the data. Validity of the results was assessed and confirmed using census method done by an assessor and their reliability was assessed and confirmed Using Holsty method.
Findings: The findings of the present study indicated that the ethical behavior of public agents, based on the second chapter of Sa'di's Golestan, has 48 basic themes, 16 organizing themes, and four comprehensive themes. Comprehensive themes include slavery ethics, individual ethics, social ethics, and political ethics.
Conclusion: The explained model can be used as a guide to improve ethical behavior of public agents so as to pay more attention to public benefits, motivate staffs, increase the legitimacy of public agents, and develop political and administrative actions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • Ethical behavior
  • Public agents
  • Sa'di's Golestan
  • Thematic analysis
 الوانی، سیدمهدی (1383). اخلاقیات و مدیریت به سوی نظام اخلاقیات یکپارچه در سازمان. فصلنامه مطالعات مدیریت، 11(41 و 42)، 1-12.
الوانی، سیدمهدی؛ محمدی، حامد؛ صباغی، مهرداد (1398). اخلاق در بخش دولتی، تهران: انتشارات صفار.
خدایی، ارشیا؛ فرهی، علی؛ بازرگان، عباس؛ طاهرپور کلانتری، حبیب‌اله؛ زاهدی، محمد (1398). مفهوم‌سازی رهبری اخلاقی مدیران در سازمان‌های بخش دولتی ایران. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 8 (3)، 1-37.
خیاط‌مقدم، سعید؛ طباطبایی‌نسب، سیده مهدیه (1395). مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای در مدیریت. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 11(1)، 127-136.
سپهوند، رضا؛ نظرپوری، امیرهوشنگ؛ فعلی، راضیه (1400). اثر فاصله قدرت بر قصد افشاگری کارکنان با نقش میانجی شجاعت اخلاقی. فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، 19(1)، 47- 71.
سعدی شیرازی، مصلح‌الدّین (1382). گلستان سعدی. بر اساس نسخه محمدعلی فروغی، تهران: سرایش.
طاهری، مصطفی؛ دانشفرد، کرم‌اله؛ غلامی، عبدالخاق (1399). تحلیل رابطه رفتار اخلاقی مدیران با بطالت اجتماعی کارکنان: نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 11(3)، 106 – 113.
عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شیخ زاده، محمد (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، 5(2)، 151- 198.
Ali, Y. (2020). Exploring the role and challenges of ethical values to impart good governance: The case of Dessie Town, South Wollo, Ethiopia. International and Public Affairs, 4(1), 1-7.
Belle, N., & Cantarelli, P. (2017). What causes unethical behavior? A meta-analysis to set an agenda for public administration research. Public Administration Review, 77(3), 327-339.
Brown, M. E., Treviño, L. K., & Harrison, D. A. (2005). Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 97(2), 117-134.
Chizema, A., & Pogrebna, G. (2019). The impact of government integrity and culture on corporate leadership practices: Evidence from the field and the laboratory. The Leadership Quarterly, 30(5), 1-19.
Chukwujioke, K. (2018). Effect of ethical leadership on corporate governance, performance and social responsibility: A study of selected deposit money banks on Benue state, Nigeria. Informing Science: International Journal of Community Development & Management Studies, 2(19), 19-35.
Cockburn, T., Jahdi, K. S., & Wilson, E. (2015). Responsible governance: International perspectives for the new era, business expert press. LLC, New York.
Downe, J., Cowell, R., & Morgan, K. (2016). What determines ethical behavior in public organizations: Is it rules or leadership. Public Administration Review, 76(6), 898-909.
Emina, K. A. (2020). A review of ethics of public administration. Pinisi Discretion Review, 3(2), 195-206.
Ghanem, K. A., & Castelli, P.A. (2019). Accountability and moral competence promote ethical leadership. The Journal of Values-Based Leadership, 12(1), 1-27.
Grigoropoulos, J. E. (2019). The role of ethics in 21st century organizations. International Journal of Progressive Education, 15(2), 167-175.
Hassan, S. (2019). We need more research on unethical leadership behavior in public organizations. Public Integrity, 21, 553-556.
Hassan, S., Wright, B. E., & Yukl, G. (2014). Does ethical leadership matter in government? Effects on organizational commitment, absenteeism, and willingness to report ethical problems. Public Administration Review, 74(3), 333-343.
Hijal-Moghrabi, I., & Sabharwal, M. (2018). Ethics in American public administration: A response to a changing reality. Public Integrity, 20(5), 459-477.
Hossain, F., Kumasey, A. S., Rees, C. J., & Mamman. A. (2020). Public service ethics, values and spirituality in developing and transitional countries: Challenges and opportunities. Public Administration, 40(3), 147-155.
Huberts, L. W. J. C. (2018). Integrity: What it is and why it is Important. Public Integrity, 20(1), 18-32.
Kalshoven, K., Den Hartog, D. N., & De Hoogh, A. H. (2011). Ethical leadership at work questionnaire: Development and validation of a multidimensional measure. The Leadership Quarterly, 22(1), 51-69.
Khan, H. A. (2018). Globalization and the challenges of public administration: Governance, human resources management, leadership, ethics, e-governance and sustainability in the 21st century, Public Administration, 25(2), 145-149.
Krisnajaya, I. M. (2018). Institutionalization of ethical principles to overcome ethical dilemmas in the public sector. Policy & Governance Review, 2(1), 1-13.
Lasthuizen, K., Heres, L., & Webb, W. (2019). Ethical leadership within the public and political realm: A dance with wolves. Public Integrity, 21(6), 549-552.
Lokman, A., & Talib, A. T. (2016). Approaches to ethics for public administrators. Journal of Administrative Science, 13(2), 1-8.
Mériade, L. (2018). The characterization of the values of public ethics: application to territorial public management in the province of Guangxi (China). International Review of Administrative Sciences, 84(1), 1-20.
Ministry of Public Administration Trinidad and Tobago. (2019). Ethical Issues in the Public Service. Public Service Academy. www.mpac.gov.tt
Nawawi, Z. (2018). Ethics of public administration in the administration of governance Indonesia. Journal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan, 1(1), 1-10.
OECD. (2000). Trust in government ethics measures in OECD countries. Public Affairs and Communication Directorate.
Pelizzo, R., & Omarov, M. (2019). Ethical’s values and the perception of corruption. Journal of Governance, 4(1), 68-83.
Peng, W. SH. )2008(. A critique of Fred Riggs ecology of public administration. International Public Management Review, 9(1), 537-544.
Pruteanu, S. M. (2020, May). Ethics a mandatory instrument to ensure good governance of the public sector. 1st International Conference -Global Ethics-Key of Sustainability, May 15th, 202, ucharest, Romania.
Resick, C. J., Martin, G. S., Keating, M. A., Dickson, M. W., Kwan, H. K., & Peng, C. (2011). What ethical leadership means to me: Asian, American, and European perspectives. Journal of Business Ethics, 101(3), 435-457.
Rothstein, B., & Sorak, N. (2017). Ethical codes for the public administration: A comparative survey, department of political science. Working Papers, University of Gothenburg, 1-53.
Saleem, M., Qadeer, F., Mahmood, F., Ariza-Montes, A., & Han, H. (2020). Ethical leadership and employee green behavior: A multilevel moderated mediation analysis. Sustainability, 12(8), 1-16.
Shakeel, F., Kruyen, P. M., & Van Thiel, S. (2019). Ethical leadership as process: A conceptual proposition. Public Integrity, 21(6), 613-624.
Transparency International Organization. (2018). Corruption perception index 2017. Avail-able from https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
Verma, A. (2018). Ethical governance: The changing face of administration. Journal of Management Research and Analysis, 5(2), 97-105.
Widyani, A. A. D., Landra, N., Sudja, N., Ximenes, M., & Sarmawa, W. G. (2020). The role of ethical behavior and entrepreneurial leadership to improve organizational performance. Cogent Business & Management, 7(1), 1-10.