الگوی ارزیابی عملکرد مدیران آماد و پشتیبانی با رویکرد جهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

2 استادیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران .

3 استادیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری،

4 کارشناس ارشد آماد دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: مدیران مجرب و متخصص، در موفقیت سازمان‌های دفاعی نقش مهمی ایفا می‌کنند. یکی از ارکان شناسایی و تربیت چنین مدیرانی، وجود نظام ارزیابی عملکرد اثربخش است. نظام ارزیابی عملکرد، به الگویِ بومیِ متناسب با مدیریت جهادی و سبک مدیریتی بومی ایرانی ـ اسلامی نیاز دارد. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش، ارائه الگوی ارزیابی عملکرد مدیران سامانه آماد و پشتیبانی دفاعی با رویکرد جهادی است.
روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، آمیخته متوالی اکتشافی است. جامعه آماری آن را استادان و مدیران سامانه آماد و پشتیبانی یکی از سازمان‌های دفاعی تشکیل داده است. روش اجرای بخش کیفی پژوهش، تحلیل محتوا بود که 10 نفر به‌روش گلوله ‌برفی انتخاب و با آنها مصاحبه شد. در بخش کمّی نیز، 45 نفر به‌روش قضاوتی انتخاب شدند و برای تکمیل پرسش‌نامه مشارکت کردند. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسش‌نامه محقق‌ساخته بود که روایی و پایایی آنها به تأیید رسید. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل عاملی تأییدی و فریدمن استفاده شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج پژوهش، الگوی ارزیابی عملکرد مدیران آماد و پشتیبانی، مشتمل بر 92 شاخص، 12 مؤلفه و 3 بُعد تدوین شد. در این الگو، بُعد عملکردی در مقایسه با ابعاد دیگر اهمیت دارد.
نتیجه‌گیری: الگوی ارائه‌شده در پژوهش، این قابلیت را دارد که به‌عنوان ابزار و مبنایی جامع برای ارزیابی عملکرد مدیران آمادی استفاده شود و به‌عنوان راهنمایی مؤثر برای ترویج تلاش و عملکرد جهادی میان مدیران سامانه آماد و پشتیبانی سازمان‌های دفاعی، مبنای عمل قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Performance Appraisal of Logistics Managers with a Jihadi Approach

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Gholami 1
  • Ali Farhadi 2
  • Abdolah Vosoughi 3
  • Moslem Farokhi 4
1 1. Assistant professor, Faculty of Graduate School, Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology. Tehran, Iran.
2 2. Assistant professor, Faculty of Management, Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology. Tehran, Iran.
3 Assistant professor, Faculty of Management, Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology
4 4. M.A in Logistics of Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: Experienced and specialized managers play an important role in the success of defense organizations. One element of identifying and training such managers is to have an effective performance appraisal system. The performance appraisal system demands a native model appropriate to Jihadi management, native Iranian- Islamic management style. Accordingly, the main purpose of this study is to provide a model for performance appraisal of logistics managers of a defense organization following a Jihadi approach.
Methodology: This research is applied regarding purpose and sequential exploratory mixed method in terms of methodology. The statistical population consists of professors and managers of the logistics of a defense organization. In the qualitative part, which used content analysis, 10 individuals were selected through snowball method to participate in the interview. Additionally, 45 persons were chosen via judgmental method to take part in the quantitative part. Data collection instruments were a semi-structured interview and a researcher-made questionnaire which was developed and validated by the current researchers. Both confirmatory factor analysis and the Friedman Test were conducted to analyze the data.
Findings: Based on the results of study, a performance appraisal model of logistics managers consisting of 92 indicators, 12 components and 3 dimensions was developed. The ranking uncovered that the functional dimension is the most important dimension of the model.
Conclusion: The model presented in this research can be used as a tool or comprehensive criterion to evaluate the performance of logistics managers. It can be employed as an effective guide to promote Jihadi effort and performance among managers of the logistics of defense organization as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defense organization
  • Jihadi management
  • Jihadi manager
  • Logistics
  • Performance appraisal
قرآن کریم. ترجمه کاظم پورجوادی (1414 هجری قمری). تهران: بنیاد دایره المعارف اسلامی.   
احمدی، امید؛ کمالیان، امین‌رضا؛ یعقوبی، نورمحمد و قاسمی، محمد (1397). ارائه الگوی جامع تعیین و استقرار بهسازی عملکرد کارکنان با رویکرد فراترکیب. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 10(4)، 79- 104.
اسحاقی، سیدحسین (1393). مؤلفه­های مدیریت جهادی. تهران: نشر هاجر.
افتخاری، اصغر؛ زرگرزاده، محمدعلی و شمشیری، مهدی (1397). مؤلفه‌های مدیریت جهادی در بیانات امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی). مدیریت نظامی، 18(70)، 53- 87.
بنیادی نایینی، علی و تشکری، محمود (1391). طراحى الگوی شایستگی‌های مدیران و فرماندهان ناجا. فصلنامه نظارت و بازرسی، (19)، 7- 30.
پوراسدی، محمد و نوربخش، حامد (1399). ‌نقش مدیریت جهادی در عملکرد کارکنان سازمان‌های امنیتی. فصلنامه مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی، 15(54)، 81- 110.
پهلوان شریف، محمد امین و کاظمی، محمد حسین (1399). تبیین الگوی شایستگی مدیران جهادی تمدن‌ساز (مورد مطالعه: شهید قاسم سلیمانی). مدیریت اسلامی، (113)، 141- 168.
پیرمرادیان، مسعود (1393). مدیریت جهادی، تهران: دفتر نشر معارف.
ترک‌زاده، جعفر؛ امیری طیبی، مسلم و محمدی، قدرت الله (1396). تدوین الگوی مدیریت جهادی مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری. مطالعات راهبردی بسیج، 20(75)، 5- 30.
جلیلی، حبیب‌الله (1394). مؤلفه‌های مدیریت جهادی در ابعاد عملکرد سازمانی. کنفرانس ملی آیندهپژوهی علوم انسانی و توسعه،  شیراز.
جلیلیان، حسین (1399). الگوی تفکر راهبردی مدیران جهادی بر اساس وصیت‌نامۀ الهی سیاسی شهید قاسم سلیمانی. مدیریت اسلامی، (113)، 93- 111.
جوادی‌فرد، فاطمه؛ امیرکبیری، علیرضا و دهگان، محمود (1400). طراحی و تبیین مدل شایستگی مدیران شهرداری تهـران. فصلنامه علمی مطالعـات منابع انسانی، 11(1)، 102- 126.
حبیبی، آرش و عدن‌ور، مریم (1396). مدل‌یابی معادلات ساختاری (ویرایش ششم). تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
خسروانی فرد، هدایت الله؛ بانشی، عبادالله و مصباحی جهرمی، نگارالسادات (1395). شناسایی و رتبه‌بندی مشکلات و ارزیابی عملکرد کارکنان و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن. همایش ملی مدیریت توسعه.
خنیفر، حسین (1384). ارائه الگوی مدیریت بومی مبتنی بر دیدگاه امام علی (ع) با استفاده از مدل مفهومی سه شاخگی. مدیریت فرهنگ سازمانی، (8)، 101- 146.
خودسیانی، مصطفی؛ پیری، هادی مراد و خان احمدی، اسماعیل (1391). بررسی نقش رهبری نظامی در دفاع مقدس و جنگ آینده از منظر فرماندهان عالی جنگ. مجله سیاست دفاعی، 20 (81)، 69- 108.
خوشدل‌امامی، محسن (1393). طراحی نظام عملکرد کارکنان آجا بر اساس مدل تعالی منابع انسانی (در حوزه‌های مختلف تخصصی و سطوح مختلف سازمانی).
خوشدل‌امامی، محسن؛ خادم‌حسینیه، احمد؛ و لطفی، محمد (1392). بررسی راهکارهای مناسب جذب نیروی انسانی کیفی در ارتش جمهوری اسلامی ایران. علوم‌وفنون نظامی، 9 (26)، 117- 144.
دادرس، محمدحسین؛ ولیوندزمانی، حسین (1391). ارزیابی عملکرد نظام پژوهش‌های غیرصنعتی ارتش جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مدیریت نظامی، 12 (48)، 11- 42.
سعادت، اسفندیار (1395). مدیریت منابع انسانی (چاپ بیست‌ویکم). تهران: انتشارات سمت.
سلطانی، محمدرضا، طلایی، محمدحسین و صابری‌مقدم، احمد. (1397). بررسی و تحلیل وضعیت نظام ارزشیابی عملکرد. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 10 (2)، 23- 48.
شهبازی سلطانی، محمد؛ و صلواتیان، سیاوش (1396). شناسایی ویژگی‌های معرفِ مدیر جهادی به روش فراترکیب. فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت اسلامی، 25 (1).
شهلائی، ناصر (1390). ارائه الگـوی مناسـب شـکل گیـری سـازمان هـای یادگیرنـده در ارتـش جمهـوری اسـلامی ایران، مـدیریت نظـامی، 11 (41).
طوطیان‌اصفهانی، صدیقه؛ خدایاری، فرانک؛ و مداح، علی (1397). شناسایی علل ناکارآمدی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان تأمین اجتماعی با ارایه مدل به روش AHP. فصلنامه علمی مطالعـات منابع انسانی، 8 (27)، 129- 152.
ظهوریان ابوترابی، میثم؛ مرتضوی، سعید؛ لگزیان، محمد؛ و فراحی، محمدمهدی (1397). شناسایی مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی جهادی با تکیه بر تجربه مدیران جهاد سازندگی. مدیریت اسلامی، (102)، 152- 186.
عادلی، علیرضا (1384). ارزیابی عملکرد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در برقراری نظم و امنیت شهرستان بم. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی.
عباسی، عباس؛ رعنایی کردشولی، حبیب‌الله؛ و اصغری جهرمی، سمانه (1395). طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد کارکنان بر مبنای مدل‌های ارزیابی عملکرد سازمانی برای سازمان‌های دولتی ایران. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 8 (4)، 213- 235.
عسگریان، مصطفی (1370). مدیریت اسلامی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم.
فرهادی، علی (1396). طراحی الگوی ارزیابی عملکرد دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران. رساله دکتری چاپ‌نشده دانشگاه علامه طباطبایی.
قربانی زاده، وجه‌اله؛ الوانی، سیدمهدی؛ و اصغرزاده رومیانی، حسین‌علی (1390). تحلیل محتوای متون سبک مدیریت جهادی. فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، 10(2).
قلی‌پور، آرین (1396). مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوری‌ها و کاربردها). تهران: انتشارات سمت.
کاظمی، احمد، عابدی، حسین و رشیدزاده، فتح الله. (1390)، منش فرماندهی. تهران: انتشارات دانشگاه افسری امام علی (ع).
لطیفی، میثم؛ سعدآبادی، حسن (1393).  پژوهشی پدیدارشناسانه برای فهم جوهره مدیریت جهادی. راهبرد فرهنگ، 7(28)، 91- 122.
محمدی، حمیدرضا؛ و قائدعلی، حمیدرضا (1400). شناسایی مؤلفه‌های انتخاب فرمانده در دوران دفاع مقدس. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 13 (1)، 67- 99.
مشایخی، کریم؛ تاج‌آبادی، رضا؛ و شعبانی، سمیه (1388). مقایسه تطبیقی سبک مدیریت جهادی با سایر سبک‌های مدیریتی: آسیب‌شناسی سازمانی مدیریت جهادی. دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران.
مصدق‌خواه، مسعود؛ و ساکت‌چقوش، علیرضا (1390). طراحی الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان نهادهای ارزش‌محور- مطالعه موردی: سازمان بسیج مستضعفین. دو فصل نامه علمی-پروهشی مدیریت اسلامی، 19(1).
موحد، خسرو (1386). مدیریت جهادی تجربه‌ای موفق در جمهوری اسلامی ایران. اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران.
میرسپاسی، ناصر (1396). مدیریت منابع انسانی و روابط کار (چاپ چهل‌وسوم). تهران: انتشارات میر.
نصرت پناه، سیاوش، حصیرچی، امیر و دهقانی، محبعلی. (1397). طراحی الگوی ارزیابی عملکرد سازمانی بانک انصار. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 10 (1)، 187- 210.
نصیری، سمانه (1393). نسبت مدیریت جهادی با مدیریت اسلامی. گردهمایی سراسری مدیریت جهادی.
نظری، یونس؛ منطقی، منوچهر؛ تقی زاده، قاسم؛ و توکلی، غلامرضا (1397). ارائه الگوی مدیریت جهادی در صنعت دفاعی ج.ا.ایران با نگرش اقتصاد مقاومتی. راهبرد دفاعی، (64)، 1- 32.
نهـج‌البلاغه. گـردآوری سید شریف الرضی، ترجمه علامه جعفری (1380). تهران: مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری و دفتر نشر فرهنگ اسلامی.  
نیرومند، حیدرعلی؛ رضایت، غلامحسین (1399). الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان‌های نظامی. مطالعات دفاعی استراتژیک، 18 (82)، 289- 312.
Adaeze, M., E. (2014). The effect of performance appraisal in an organization. Review of Public Administration & Management, 1(2), 214- 226.
Byars, L., I., & Rue, L., W. (2008). Human resource management (9th Edition). New York: Mc GrawHill.
Cameron, K., & Bright, D. (2004). Exploring the relationships between organizational virtuousness and performance. American Behavioral Scientist, 47 (6), 1- 24.
De Araújo, M., S., G., & Lopes T., P. (2014). Virtuous leadership, organizational commitment and individual performance. Tekhne Review of Applied Management Studies, 12, 3-10.
Franco- Santos, M., Lucianetti, L., & Bourne, M. (2012). Contemporary performance measurement systems: A review of their consequences and a framework for research. Management Accounting Research, 23, 79- 119.
Fry, L., W., & Matherly, L. L. (2006). Spiritual leadership and organizational performance: An exploratory study. Tarleton State University- Central Texas.
George.R., A., Siti-Nabiha A., K., Jalaludin D., & Abdalla Y., A. (2016). Barriers to and enablers of sustainability integration in the performance management systems of an oil and gas company. Journal of Cleaner Production, 10.
Ghorbanizadeh, V., Alwani, S. M., & Asgharzadeh Romiani, H. A. (2011). Content analysis of Jihadi management style texts. Journal of Disciplinary Management Studies, 10(2). (in
Ivancevich, J. M. (2007). Human resource management. New York: Mc GrawHill.
Javadifard, F., Amirkabiri, A., &Dehgan, M. (2021). Desining and explaning competency model of tehran municipal managers. Journal of Human Resource Studies, 11(1), 102-126.
Mathis, R., L., & Jackson, J. (2007). Human Resource Management. Cengage Learning.
Milton, S., & Dirk, V., D. (2021) Serving the need of people: the case for servant leadership against populism, Journal of Change Management, 21 (2), 222- 241.
Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhurt, B., & Wright, P. M. (2008). Human resource management: Gaining competitive advantage. New York: Mc GrawHill.
Paddock, S., C. (1997). Benchmarks in management traning: public personal management. Public Personnel Management, 26(4), 441- 460.
Radnor, Z., J., &Barnes, D. (2007). Historical analysis of performance measurement and management in operations management. International Journal of Productivity and Performance Management, 56 (5/6), 384-396.
Ravi C., Kebritchi, M., & Elias, J. (2016). A conceptual framework for evaluating higher education institutions. International Journal of Educational Management, 30(6), 989-1002.
Snell, S. A., & Bohlander, G. W. (2007). Managing human resources. Thomson Publishing Company.
Stanisic, N., & Cerovic, S. (2020). Competency model and multy- criteria decision making in tourism and hotel industry in Serbia. TEME, 44 (2), 549- 564.
Totian Isfahani, S., Khodayari, F., & Madah, A. (2018). Identifying the causes of inefficiency in the performance appraisal system of the employees of the Social Security Organization by presenting the model by AHP method. Journal of Human Resource Studies, 8 (27), 129-152.
Wang, X. (2010). Performance measurement in universities. Doctoral dissertation, Center for Higher Education Policy Studies. University of Twente, The Netherlands.
Werther, B. W., & Davis, K. (1995). Human resource and personnel management. Prentice- Hall, Inc.
Xenophon, K., Anto, V., & Lorenzo, L. (2014). The effect of performance measurement systems on firm performance: A cross-sectional and a longitudinal study. Journal of Operations Management, 32(6), 313- 336.